Návod k použití NOKIA 500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 500. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 500.


NOKIA 500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4362 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 500 (3923 ko)
   NOKIA 500 (4233 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Prodlouzení zivotnosti baterie Obnovení pvodního nastavení 5 7 7 9 10 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 17 18 18 Pizpsobení Profily Zmna motivu Výmna zadního krytu Domovská obrazovka Uspoádání aplikací Stahování her, aplikací a jiných polozek 30 31 32 32 33 33 34 37 38 Obsah Bezpecnost Zacínáme Tlacítka a cásti Vlození SIM karty Vlození pamové karty Nabíjení Zapnutí a vypnutí telefonu První pouzití telefonu Nastavení telefonu Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého telefonu Zamknutí a odemknutí tlacítek a obrazovky Umístní antén Zmna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu Pipevnní poutka Headset Navstivte sluzbu Ovi Obchod spolecnosti Nokia Práce s uzivatelskou píruckou v telefonu Instalace sady Nokia Ovi Suite do pocítace Základní pouzití 20 Akce na dotykové obrazovce 20 Interaktivní prvky domovské obrazovky 22 Pepínání mezi spustnými aplikacemi 23 Psaní textu 24 Indikátory na displeji 28 Nastavení svtelného upozornní na nepijaté hovory nebo zprávy 29 Hledání v telefonu a na internetu 29 Práce s telefonem offline 29 Hovory 38 Volání telefonního císla 38 Píjem hovoru 39 Odmítnutí hovoru 39 Volání kontaktu 39 Píjem cekajícího hovoru 39 Vypnutí zvuku otocením 40 Konferencní hovor 40 Volání nejcastji pouzívaných císel 41 Hlasové volání kontaktu 42 Telefonování pes internet 43 Volání posledního volaného císla 44 Nahrávání telefonních rozhovor 44 Zobrazení nepijatých hovor 44 Volání do hlasové schránky 44 Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo 45 Blokování volání nebo pijímání hovor 45 Povolení volání pouze na urcitá císla 46 Kontakty O aplikaci Kontakty Ukládání telefonních císel a emailových adres Ulození císla z pijatého hovoru nebo zprávy Rychlé kontaktování nejdlezitjsích osob Pidání obrázku kontaktu 46 46 47 47 48 48 Obsah Nastavení vyzváncího tónu pro urcitý kontakt Posílání kontaktních údaj pomocí funkce Moje vizitka Vytvoení skupiny kontakt Odeslání zprávy skupin osob Kopírování kontakt ze SIM karty do telefonu Zálohování kontakt na server Ovi by Nokia Zprávy O aplikaci Zprávy Posílání zpráv Odeslání zprávy kontaktu Posílání zvukových zpráv Pijímání zpráv Zobrazení konverzace Poslech textové zprávy Zmna jazyka 48 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51 52 53 53 54 Prohlízení informací o situaci kamarád v jediném zobrazení Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí Propojení pátel online a jejich kontaktních údaj Zobrazení informací o situaci pátel na domovské obrazovce Odeslání obrázku nebo videosouboru do sluzby Sdílení údaje o míst v informacích o své situaci Kontaktování pátel ze sociální sít Pidání události do kalendáe telefonu Foto-Video Fotoaparát Fotografování Ulození informací o míst k obrázkm a videosouborm Nahrávání videoklipu Tipy k obrázkm a videu Odeslání obrázku nebo videosouboru Sdílení fotografie nebo videa pímo z fotoaparátu Obrázky a video O aplikaci Fotografie Zobrazování obrázk a videosoubor Úpravy poízených snímk Videoeditor Tisk poízeného snímku Video a televize Videa Hudba a zvuk Hudební pehrávac O aplikaci Hudba Ovi Chránný obsah Nahrávání zvuku 3 60 60 60 61 61 61 62 62 63 63 63 63 64 65 65 66 66 66 67 68 68 69 70 70 70 70 73 74 74 Posta 54 O aplikaci Posta 54 Získání bezplatného e-mailového úctu sluzby Ovi by Nokia 55 Pidání schránky 55 Ctení posty 55 Odeslání zprávy 56 Odpov na pozvánku na schzku 56 Otevírání posty z domovské obrazovky 57 Internet Webový prohlízec Procházení webu Pidání zálozky Objednávání webových zdroj Hledání událostí v okolí Necitelné znaky pi procházení webu Sociální sít O aplikaci Sociální sít 57 57 57 58 58 59 59 59 59 4 Obsah 74 76 77 77 78 82 83 85 86 91 91 91 92 92 93 93 93 95 Ukládání soubor na vzdálenou jednotku Ukoncení pipojení k síti Získání dalsí nápovdy Podpora Pístupové kódy Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace Informace o výrobku a bezpecnostní informace Rejstík 113 114 115 115 115 116 116 116 117 123 FM rádio Poslech internetové rozhlasové stanice Mapy Navigace do cíle Moje poloha Hledání míst Oblíbené Pihlásení Jízda a chze Názory na aplikaci Mapy Kancelá Výpocty Psaní poznámek Peklad slov z jednoho jazyka do jiného Otevírání a vytváení soubor zip Práce s casem Hodiny Kalendá Práce s telefonem 98 Udrzování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu 98 Správa soubor 99 Zvtsení dostupné pamti pro pidání více obsahu 102 Správa aplikací 102 Synchronizace obsahu 103 Kopírování kontakt nebo obrázk mezi telefony 105 Ochrana telefonu 105 Píprava telefonu na recyklaci 107 Pipojení Pipojení k internetu Bezdrátová LAN Bluetooth USB, datový kabel 107 107 108 110 112 Bezpecnost 5 Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdte v úplné uzivatelské pírucce. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] K nejrychlejsímu kopírování hudby do telefonu a správ a synchronizaci hudební sbírky slouzí sada Nokia Ovi Suite. Hudba a zvuk 73 1 2 3 Kompatibilním datovým kabelem USB pipojte telefon ke kompatibilnímu pocítaci. V telefonu vyberte oblast upozornní v pravém horním rohu a zvolte moznost > Penos médií. Spuste v pocítaci sadu Nokia Ovi Suite a postupujte podle zobrazených pokyn. Dalsí informace najdete v uzivatelské pírucce k sad Nokia Ovi Suite. Nejnovjsí verzi sady Nokia Ovi Suite si mzete stáhnout z webu www. ovi. com. Nkteré hudební soubory mohou být chránny systémem DRM (Digital Rights Management) a není mozné je pehrávat ve více nez jednom telefonu. O aplikaci Hudba Ovi Zvolte moznost Menu > Hudba > Hudba Ovi nebo pejdte na web www. ovi. com. Sluzba Hudba Ovi slouzí k nakupování a stahování skladeb do telefonu a pocítace. Pi procházení sluzbou Hudba Ovi mzete objevovat novou hudbu i známé oblíbené skladby. Podle zem vaseho pobytu mzete mít k dispozici rzné sluzby a moznosti. K vytvoení úctu Nokia, pipojení ke sluzb Hudba Ovi a pihlásení k úctu mzete pouzít kterýkoli z následujících prostedk: · · · Telefon Kompatibilní webový prohlízec Nokia Ovi Suite Pokud jiz úcet Nokia máte, mzete k pístupu ke sluzb Hudba Ovi pouzívat tento úcet. 74 Hudba a zvuk Pokud máte s úctem Nokia spojen kredit, volná stazení nebo sluzbu neomezeného stahování, nezavírejte ho. Mohli byste v takovém pípad o vsechny polozky pijít. Chránný obsah Obsah chránný správou digitálních práv (DRM), napíklad obrázky, videa nebo hudba, je dodáván s pidruzenou licencí, která vymezuje vase práva k pouzívání obsahu. Pístroj umozuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování ci odebírání licencí. Správa digitálních licencí Zvolte moznost Menu > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Nast. Nahrávání zvuku Pomocí záznamníku v telefonu mzete nahrávat zvuky pírody, napíklad zpv pták, nebo teba hlasové poznámky. Zvolte moznost Menu > Aplikace > Kancelá > Záznamník . Zvolte moznost Ukoncení nahrávání Zvolte moznost . Posílání nahraných zvukových klip zvukovými zprávami Zvolte moznost Volby > Odeslat. FM rádio FM rádio Zvolte moznost Menu > Hudba > Rádio. Rozhlasové stanice FM mzete poslouchat v telefonu ­ stací pipojit headset a vybrat stanici!Chcete-li poslouchat rádio, musíte k pístroji pipojit kompatibilní sluchátka. Jako anténu nelze pouzít headset Bluetooth. Hudba a zvuk 75 Hledání a ukládání rozhlasových stanic Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a ulozte si je, abyste je mohli pozdji snadno naladit. [. . . ] Licence není udlena a nezahrnuje jakékoli jiné zpsoby uzití. Dalsí informace, vcetn informací týkajících se uzití pro reklamní, interní a podnikatelské úcely, je mozné získat od spolecnosti MPEG LA, LLC. V maximální míe povolené píslusnými právními pedpisy nejsou spolecnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatel licence za zádných okolností odpovdni za jakoukoli ztrátu dat nebo píjm ani za zvlástní, náhodné, následné ci nepímé skody zpsobené jakýmkoli zpsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a lezí". [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag