Návod k použití NOKIA 2730 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 2730 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 2730 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 2730 CLASSIC.


NOKIA 2730 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (540 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 2730 CLASSIC (471 ko)
   NOKIA 2730 CLASSIC (467 ko)
   NOKIA 2730 CLASSIC (467 ko)
   NOKIA 2730 CLASSIC V1.1 (462 ko)
   NOKIA 2730 CLASSIC ISUE 1 (473 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 2730 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Textové a multimediální zprávy Bleskové zprávy Zvukové zprávy Nokia Xpress E-mail Chat Hlasové zprávy Nastavení zpráv Kontakty Protokol hovor Nastavení Profily Tóny Displej Datum a cas Klávesové zkratky Synchronizace a zálohování Pipojení Hovory a telefon Hlasové píkazy a vytácení hlasem Píslusenství Konfigurace Obnovení standardního nastavení Menu operátora Galerie Média Fotoaparát a video Rádio FM Hlasový záznamník Pehrávac hudby Aplikace Organizér Budík Kalendá a seznam úkol Mapy Stahování map Mapy a GPS 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 20 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28 Obsah Bezpecnost Zacínáme Instalace karty SIM a baterie Vlození karty microSD Vyjmutí karty microSD Nabíjení baterie Anténa Headset Magnety a magnetická pole Tlacítka a cásti telefonu Zapnutí a vypnutí Ovládání hlasitosti Pohotovostní rezim Zámek klávesnice Funkce bez SIM karty Aplikace spustné na pozadí Obecné informace O vasem pístroji Síový rezim Síové sluzby Sdílená pam Pístupové kódy Aktualizace softwaru pomocí pocítace Podpora Volání Volání a pijímání hovoru Reproduktor Volání pomocí zkratek Psaní textu Textové rezimy Tradicní zadávání textu Prediktivní vkládání textu Navigace v menu Zprávy 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 Obsah Doplkové sluzby Web nebo Internet Pipojit k webové sluzb Sluzby SIM Tipy pro zivotní prostedí Úspora energie Recyklace Naucte se více Píslusenství Baterie Informace o baterii a nabíjecce Pokyny k ovení pravosti baterií Nokia Pecujte o svj pístroj Recyklace Doplkové bezpecnostní informace Malé dti Provozní prostedí Zdravotnická zaízení Dopravní prostedky Potenciáln výbusná prostedí Tísová volání Certifikacní informace (SAR) Rejstík 29 29 30 30 30 30 30 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 35 36 3 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Pro dalsí informace si pectte úplnou uzivatelskou pírucku. ZAPÍNEJTE BEZPECN Nezapínejte pístroj tam, kde je pouzívání bezdrátových telefon zakázáno nebo kde mze zpsobit rusení nebo jiné nebezpecí. [. . . ] a vyberte z následujících mozností: Obnovit pouze nast. -- resetování vsech pedvolených nastavení bez odstranní osobních dat Obnovit vse -- resetování vsech pedvolených nastavení a odstranní vsech osobních dat, napíklad kontakt, zpráv, multimediálních soubor a aktivacních klíc. Menu operátora Otevete portál sluzeb nabízených vasím operátorem sít. Podrobnjsí informace získáte od operátora sít. Operátor mze toto menu aktualizovat zprávami sluzby. Galerie Tento telefon podporuje systém správy digitálních práv (DRM) pro ochranu získaného obsahu. Ped získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivacním klíci a podmínkách dorucení. Získání urcitého obsahu mze být zpoplatnno. Média Správa digitálních oprávnní (DRM) 23 Vlastníci obsahu mohou pouzívat rzné typy technologií pro správu digitálních oprávnní (DRM) k zajistní ochrany jejich dusevního vlastnictví vcetn autorských práv. Tento pístroj pouzívá rzné typy softwaru DRM pro pístup k obsahu chránnému pomocí DRM. S tímto pístrojem si mzete zjednat pístup k obsahu chránnému pomocí WMDRM 10, OMA DRM 1. 0, OMA DRM 1. 0 forward lock a OMA DRM 2. 0. Pokud nkterý software DRM nedokáze obsah ochránit, vlastník obsahu mze pozádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána moznost pístupu k obsahu chránnému novou verzí DRM. Odebrání moznosti pístupu mze rovnz zabránit obnovení takového obsahu chránného pomocí DRM, který je jiz v pístroji. Odebrání moznosti pístupu tohoto softwaru DRM neovlivní uzití obsahu chránného jinými typy DRM nebo uzívání obsahu nechránného pomocí DRM. Obsah chránný správou digitálních práv (DRM) je dodán s pidruzeným aktivacním klícem, který vymezuje vase práva k pouzívání obsahu. Je-li ve vasem pístroji obsah chránný pomocí OMA DRM, pouzijte pro zálohování aktivacních klíc i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite. Je-li ve vasem pístroji obsah chránný pomocí WMDRM, dojde po zformátování pamti pístroje ke ztrát aktivacních klíc i obsahu. Aktivacní klíce a obsah mzete ztratit i v pípad, ze dojde k poskození soubor ve vasem pístroji. Ztráta aktivacních klíc nebo obsahu mze omezit vasi moznost znovu uzívat stejný obsah ve vasem pístroji. O dalsí informace pozádejte svého poskytovatele sluzby. Zobrazování obsahu v galerii Zvolte moznost Menu > Galerie. Média Fotoaparát a video Vás pístroj podporuje snímání obrázk v rozlisení 1200x1600 bod. Rezim fotoaparátu Fotografování Zvolte Menu > Média > Fotoaparát. Zvtsení nebo zmensení Stisknte navigacní tlacítko nahoru nebo dol. Poízení fotografie Zvolte Zabrat. 24 Média Nastavení rezimu náhledu a casu Zvolte Volby > Nastavení > Doba náhledu obr. . Chcete-li zapnout samospous nebo poídit nkolik snímk v rychlém sledu, zvolte moznost Volby a vyberte pozadovanou volbu. [. . . ] DÁLE BERETE NA VDOMÍ, ZE SPOLECNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLECNOSTI NEPOSKYTUJÍ ZÁDNÉ VÝSLOVN UVEDENÉ NEBO MLCKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VCETN, ALE NE VÝHRADN, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K JEDNOTLIVÝM ÚCELM, JAKOZ ANI NA TO, ZE POUZITÍ PROGRAM NENARUSÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY CI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TETÍCH STRAN. Vás pístroj mze zpsobovat rusení televize nebo rozhlasu (napíklad pi pouzívání telefonu v blízkosti pijímace). FCC nebo úad Industry Canada mohou vyzadovat, abyste pestali pouzívat telefon, pokud není mozné toto rusení omezit. Potebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní stedisko. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 2730 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 2730 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag