Návod k použití NOKIA 2330 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 2330 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 2330 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 2330 CLASSIC.


NOKIA 2330 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (404 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 2330 CLASSIC (397 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC (342 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC (342 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC V1 (627 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC DATASHEET (89 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 2330 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-512 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. [. . . ] Zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Bluetooth a provete následující kroky: 1. Zvolte Název mého telefonu a zadejte název vaseho telefonu. Nastavení Nastavení Bluetooth spojení Pouzijte technologii Bluetooth pro pipojení svého kompatibilního PC k internetu bez pouzití softwaru PC Suite. Vás telefon musí mít aktivovaného poskytovatele sluzby, který podporuje pístup k internetu, a vás PC musí mít pístup k osobní síti Bluetooth (PAN). Po pipojení k pístupovému bodu sít (NAP) sluzeb telefonu a spárování s PC vás telefonní automaticky oteve datové pakety pro pipojení k internetu. Síová sluzba GPRS (General packet radio service) umozuje mobilním telefonm odesílat a pijímat data v sítích zalozených na protokolu IP (internet protokol). Chcete-li nastavit zpsob pouzívání sluzby, zvolte moznost Menu > Nastavení > Pipojení > Datové pakety > Spojení pro datové pakety a vyberte nkterou z následujících mozností: Podle poteby -- pro sestavení spojení datovými pakety, pokud jej aplikace potebuje. Vzdy online -- pro automatické pipojení k síti datových paket po zapnutí telefonu. © 2009 Nokia. Pro pipojení telefonu s audio rozsíením zvolte klávesu Pipojit k audio píslusenství a vyberte zaízení které chcete pipojit. Pro spárování telefonu s libovolným pístrojem Bluetooth v dosahu zvolte Spárované pístroje > Pid. Zadejte do telefonu heslo (o velikosti az 16 znak) a umoznte pipojení k druhému pístroji Bluetooth. Chcete-li zajistit bezpecnost, vypnte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého telefonu na Skrytý. Pipojení pocítace k Internetu Datové pakety 19 Telefon mzete pouzívat jako modem, pokud jej pipojíte ke kompatibilnímu PC pomocí technologie Bluetooth. Podrobné informace najdete v dokumentaci k softwaru Nokia PC Suite. Nastavení Hovory a telefon Chcete-li nastavit jazyk displeje telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu. Pro nastavení, zda se volané osob zobrazí vase telefonní císlo (síová sluzba), zvolte Odeslat moji iden-tifikaci volajícího. Pro zapnutí funkce sít, která vás bude upozorovat na píchozí hovor i v pípad, ze jiz telefonujete (síová sluzba), zvolte Sluzba hovor na lince > Aktivovat. Chcete-li po neúspsném pokusu o pipojení provést az deset dalsích pokus, zvolte Automatická volba > Zapnuto. Pro pesmrování píchozích hovor (síová sluzba) zvolte Pesmrování. Podrobnjsí informace získáte od poskytovatele sluzby. Zvolte Menu > Nastavení > Volání. Toto menu a jeho jednotlivé moznosti jsou zobrazeny jen v pípad, ze telefon je nebo byl pipojen ke kompatibilnímu mobilnímu píslusenství. Telefon mzete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyzadována pro nkteré sluzby. Tato nastavení vám mze zaslat rovnz vás poskytovatel sluzeb. Zvolte Menu > Nastavení > Konfigurace penos a vyberte z následujících mozností: Standardní nast. konfigurace -- pro zobrazení poskytovatel sluzeb ulozených v telefonu a nastavení výchozího poskytovatele sluzeb. -- pro aktivaci standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace. Preferovaný pístupový bod -- pro zobrazení ulozených pístupových bod. sluzeb -- pro stazení nastavení konfigurace od poskytovatele sluzby. Nastavení správce zaízení -- pro povolení nebo zakázání pijímání aktualizací softwaru telefonem. [. . . ] Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. Podle toho, z jakého pístroje voláte, provete tyto kroky: Vlozte SIM kartu, pokud ji pístroj pouzívá. Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. © 2009 Nokia. 31 Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 2330 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 2330 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag