Návod k použití NOKIA 2323 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 2323 CLASSIC. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 2323 CLASSIC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 2323 CLASSIC.


NOKIA 2323 CLASSIC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (338 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 2323 CLASSIC (332 ko)
   NOKIA 2323 CLASSIC (339 ko)
   NOKIA 2323 CLASSIC (339 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 2323 CLASSIC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost NOKIA CORPORATION tímto prohlasuje, ze tento výrobek RM-543 je ve shod se základními pozadavky a dalsími píslusnými ustanoveními smrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlásení o shod naleznete na adrese http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované výrobky a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. [. . . ] Penos dat -- Synchronizujte nebo zkopírujte zvolená data mezi svým telefonem a jiným zaízením, PC nebo síovým serverem (sluzba síového zaízení ). Pipojení Telefon je vybaven nkolika funkcemi umozujícími pipojení k jiným zaízením pro vysílání a píjem dat. Bezdrátová technologie Bluetooth Technologie Bluetooth umozuje pipojit telefon pomocí rádiových vln ke kompatibilnímu zaízení Bluetooth v rozsahu 10 metr (32 stop). 18 © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. Tento pístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2. 0 + EDR a podporuje následující profily: Generic Access, Generic Object Exchange, Hands-Free, Headset, Object Push, File Transfer, Personal Area Network Access, Dial-Up Networking, Service Discovery Application, Sim Access a Serial Port. Pro zajistní moznosti spolupráce s ostatními pístroji podporujícími technologii Bluetooth pouzívejte píslusenství schválená spolecností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zaízení, zda je jejich pístroj kompatibilní s tímto pístrojem. Funkce pouzívající technologii Bluetooth zvysují spotebu elektrické energie baterie a snizují zivotnost baterie. Zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Bluetooth a provete následující kroky: 1. Zvolte Název mého telefonu a zadejte název vaseho telefonu. Nastavení Nastavení Bluetooth spojení Pouzijte technologii Bluetooth pro pipojení svého kompatibilního PC k internetu bez pouzití softwaru PC Suite. Vás telefon musí mít aktivovaného poskytovatele sluzby, který podporuje pístup k internetu, a vás PC musí mít pístup k osobní síti Bluetooth (PAN). Po pipojení k pístupovému bodu sít (NAP) sluzeb telefonu a spárování s PC vás telefonní automaticky oteve datové pakety pro pipojení k internetu. Síová sluzba GPRS (General packet radio service) umozuje mobilním telefonm odesílat a pijímat data v sítích zalozených na protokolu IP (internet protokol). Chcete-li definovat zpsob pouzívání sluzby, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Datové pakety > Spojení pro datové pakety a vyberte z následujících mozností: Podle poteby -- pro sestavení spojení datovými pakety, pokud jej aplikace potebuje. Vzdy online -- pro automatické pipojení k síti datových paket po zapnutí telefonu. indikuje aktivní 2. Pro pipojení telefonu s audio rozsíením zvolte klávesu Pipojit k audio píslusenství a vyberte zaízení které chcete pipojit. Pro spárování telefonu s libovolným pístrojem Bluetooth v dosahu zvolte Spárované pístroje > Pid. Zadejte do telefonu heslo (o velikosti az 16 znak) a umoznte pipojení k druhému pístroji Bluetooth. Chcete-li zajistit bezpecnost, vypnte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého telefonu na Skrytý. Pipojení pocítace k Internetu Datové pakety © 2009 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 19 Telefon mzete pouzívat jako modem, pokud jej pipojíte ke kompatibilnímu PC pomocí technologie Bluetooth. Podrobné informace najdete v dokumentaci k softwaru Nokia PC Suite. Nastavení Hovory a telefon Chcete-li nastavit jazyk displeje telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu. Pro nastavení, zda se volané osob zobrazí vase telefonní císlo (síová sluzba), zvolte Odeslat moji iden-tifikaci volajícího. Pro zapnutí funkce sít, která vás bude upozorovat na píchozí hovor i v pípad, ze jiz telefonujete (síová sluzba), zvolte Sluzba hovor na lince > Aktivovat. Chcete-li po neúspsném pokusu o pipojení provést az deset dalsích pokus, zvolte Automatická volba > Zapnuto. Pro pesmrování píchozích hovor (síová sluzba) zvolte Pesmrování. Podrobnjsí informace získáte od poskytovatele sluzby. Zvolte Menu > Nastavení > Volání. Toto menu a jeho jednotlivé moznosti jsou zobrazeny jen v pípad, ze telefon je nebo byl pipojen ke kompatibilnímu mobilnímu píslusenství. Telefon mzete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyzadována pro nkteré sluzby. Tato nastavení vám mze zaslat rovnz vás poskytovatel sluzeb. [. . . ] Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatecn silný signál. Podle toho, z jakého pístroje voláte, provete tyto kroky: Vlozte SIM kartu, pokud ji pístroj pouzívá. Vypnte nkterá omezení volání, která jsou v pístroji aktivní. Zmte profil Off-line nebo Letadlo na profil umozující volání. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 2323 CLASSIC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 2323 CLASSIC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag