Návod k použití NOKIA 200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 200. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 200.


NOKIA 200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1417 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 200 (1350 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydání 2 Obsah Zprávy Posílání zpráv Ulození pílohy Nactení multimediální zprávy Poslech hlasových zpráv Posílání zvukových zpráv E-mail a chat O aplikaci E-mail Posílání posty Ctení posty a odpovídání na postu O aplikaci Chat Chatování s páteli Pipojení Bluetooth Datový USB kabel Hodiny Zmna data a casu Budík Obrázky a video Fotografování Nahrávání videa Posílání obrázk nebo videosoubor Organizace soubor Hudba a zvuk Pehrávac médií FM rádio Prohlízení webu O webovém prohlízeci Procházení webu Pidání zálozky Pizpsobení velikosti webové stránky displeji telefonu Setení náklad za penosy dat Vymazání historie procházení O aplikaci Komunity 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 29 29 29 30 30 31 31 31 Obsah Bezpecnost Zacínáme Telefon na dv SIM karty Tlacítka a cásti telefonu Vlození SIM karty nebo baterie Vlození druhé SIM karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Vlození pamové karty Anténa GSM Pipojení headsetu Pipevnní poutka 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 10 11 Základní pouzití 11 Pístupové kódy 11 Výbr SIM karty, kterou chcete pouzívat 12 Zamknutí klávesnice 12 Indikátory 12 Kopírování kontakt nebo obrázk ze starého telefonu 13 Práce s telefonem bez SIM karty 14 Volání Volání Zobrazení nepijatých hovor Volání posledního volaného císla Pesmrování hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo Kontakty Ulození jména a telefonního císla Zrychlená volba Posílání kontaktních údaj Psaní textu Psaní na klávesnici Prediktivní psaní textu 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 Obsah Správa pístroje Aktualizace softwaru pístroje z pístroje Aktualizace softwaru telefonu pomocí pocítace Obnovení nastavení z výroby Zálohování obrázk a dalsího obsahu na pamovou kartu Chrate zivotní prostedí Úspory energie Recyklace 32 32 33 34 34 34 34 34 3 Informace o výrobku a bezpecnostní informace 35 4 Bezpecnost Bezpecnost Seznamte se s tmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodrzování mze být nebezpecné nebo protizákonné. Dalsí informace najdete v úplné uzivatelské pírucce. VYPNTE TAM, KDE JE POUZÍVÁNÍ PÍSTROJE ZAKÁZÁNO V místech, kde není povoleno pouzívání mobilních telefon nebo kde mze pístroj zpsobit rusení ci nebezpecí, napíklad v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických pístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstely za pomoci trhavin, pístroj vypínejte. [. . . ] 2 Zvolte moznost Volby > Oznacit a oznacte jednotlivé polozky. 3 Zvolte moznost Volby > Odeslat oznacené a vyberte zpsob odeslání. Organizace soubor Soubory a slozky mzete v pamti telefonu nebo na pamové kart pesouvat, kopírovat i odstraovat a mzete vytváet nové slozky. Kdyz budete soubory organizovat do slozek, mze vám to pomoci pi jejich budoucím hledání. Vytvoení nové slozky Ve slozce, ve které chcete vytvoit podízenou slozku, zvolte moznost Volby > Pidat slozku. Kopírování nebo pesunutí souboru do slozky Vyhledejte soubor a zvolte moznost Volby > Pesunout. Tip: V aplikaci Galerie mzete také pehrávat hudbu a videa nebo zobrazovat obrázky. Hudba a zvuk Pehrávac médií Pehrávání skladeb Pehrávání hudby ulozené v pamti telefonu nebo na pamové kart. Chcete-li pehrávání pozastavit nebo obnovit, stisknte navigacní tlacítko. Pechod na zacátek aktuální skladby Stisknte navigacní tlacítko vlevo. Návrat na pedchozí skladbu Dvakrát stisknte navigacní tlacítko vlevo. Hudba a zvuk Pechod na dalsí skladbu Pejdte vpravo. Rychlé petocení vped nebo vzad Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vpravo nebo vlevo. Vypnutí nebo zapnutí zvuku hudebního pehrávace Stisknte tlacítko Ctrl. Zavení hudebního pehrávace Stisknte tlacítko Konec. Ponechání zapnutého hudebního pehrávace na pozadí Zvolte moznost Volby > Pehrávat v pozadí. Vypnutí hudebního pehrávace pracujícího na pozadí Podrzte stisknuté tlacítko Konec. Pehrávání videa Pehrávání videosoubor ulozených v pamti telefonu nebo na pamové kart. Chcete-li pehrávání pozastavit nebo obnovit, stisknte navigacní tlacítko. 27 Rychlé petocení vped nebo vzad Podrzte stisknuté navigacní tlacítko vpravo nebo vlevo. Ukoncení hudebního pehrávace Stisknte tlacítko Konec. FM rádio FM rádio Zvolte moznost Menu > Hudba > Rádio. V telefonu mzete poslouchat rozhlasové stanice FM - stací pipojit headset a vybrat stanici. Chcete-li poslouchat rádio, musíte k pístroji pipojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouzí jako anténa. 28 Hudba a zvuk Poslech rádia Pipojte k telefonu kompatibilní headset. Nastavení hlasitosti Stisknte navigacní tlacítko nahoru nebo dol. [. . . ] Pi pouzití píslusenství s pístrojem mze dojít ke zmn hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lisit podle národních pozadavk, pozadavk na testování a frekvence pouzité v síti. Dalsí informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www. nokia. com. Copyright a dalsí upozornní PROHLÁSENÍ O SHOD Spolecnost Nokia pechází mezi dvma kompetentními orgány EU a tento výrobek byl obma kompetentními orgány schválen jako vyhovující pedpism EU. V pechodném období mze být na výrobku uvedena kterákoli ze znacek CE. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag