Návod k použití NOKIA 1800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 1800. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 1800 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 1800.


NOKIA 1800 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (697 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 1800 (253 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 1800

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydáníCS Tlacítka a cásti telefonu 1 7 lit Zvo Ode jít 2 3 6 5 8 1 2 3 4 Sluchátko Displej Tlacítko Konec/vypínac Klávesnice 5 6 7 8 4 Tlacítko NaviTM (navigacní tlacítko) Tlacítko Volat Výbrová tlacítka Mikrofon 9 10 12 11 9 10 11 12 Svítilna Zdíka pro headset Zdíka pro nabíjecku Reproduktor Headset mozná budete muset zakoupit samostatn. Instalace karty SIM a baterie 1 Vlozte do tohoto otvoru prst a zvednte zadní kryt. 4 Zarovnejte kontakty. 2 Zasute SIM kartu az po kovovou cást. 5 Zatlacte baterii dovnit. 3 Zkontrolujte, zda SIM kartu drzí na míst plastový výstupek. 6 Zatlacte zadní kryt na místo. Nabíjení baterie Zapnutí 2 sekundy 1 Pipojte nabíjecku do zásuvky el. naptí. 1 Podrzte stisknutý vypínac Cas: . 09 09:00 OK Zpt 2 Pipojte nabíjecku k telefonu. 2 Stisknutím tlacítka nahoru nebo dol nastavte hodinu. Mzete také pouzít tlacítka s císlicemi. Cas: 15:00 OK Zpt 3 Telefon vám sdlí, az bude pln nabit. Telefon je mozné pouzívat i pi nabíjení. 3 Stisknte tlacítko doprava a tlacítky nahoru a dol nastavte minuty. [. . . ] Nepouzíváte-li nabíjecku, odpojte ji od elektrické zásuvky a pístroje. Neponechávejte úpln nabitou baterii pipojenou k nabíjecce, protoze nadmrné nabíjení mze zkrátit zivotnost baterie. Je-li pln nabitá baterie ponechána bez pouzití, dojde po case k jejímu samovolnému vybití. Baterii vzdy udrzujte pi teplot 15 °C az 25 °C (59 °F az 77 °F). Extrémní teploty snizují kapacitu a zivotnost baterie. Pístroj s horkou nebo chladnou baterií mze docasn pestat pracovat. K náhodnému zkratování mze dojít, pokud se kovových pásk na baterii dotkne kovový pedmt, napíklad kdyz nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování mze poskodit baterii nebo pedmt, který zkrat zpsobil. Nevhazujte baterie do ohn, protoze mze dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v Symbol peskrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má pipomínat, ze vsechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukoncení své zivotnosti ulozeny do oddleného sbru. Neodhazujte tyto výrobky do netídného komunálního odpadu. Dalsí informace o ochran zivotního prostedí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www. nokia. com/ecoprofile. Baterie a nabíjecky Informace o baterii a nabíjecce Tento pístroj je urcen pro pouzívání s dobíjecí baterií BL-5CB. Nokia mze pro tento pístroj vyrobit dalsí modely baterií. Tento pístroj je urcen pro pouzívání pi nabíjení z tchto nabíjecek: AC-3 . Pesné císlo souladu s místními právními pedpisy. Baterie ani clánky nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemackejte, neohýbejte, nedrujte ani nerozezávejte. Pokud baterie vytéká, zabrate kontaktu kapaliny baterie s kzí nebo ocima. Pokud k tomu dojde, okamzit opláchnte zasazené plochy vodou nebo vyhledejte lékaskou pomoc. Neupravujte ani nepedlávejte baterii a nepokousejte se do ní vkládat cizí pedmty. Baterii neponoujte a ani nevystavujte psobení vody ci jiných kapalin. Pouzívejte baterii a nabíjecku pouze ke stanoveným úcelm. [. . . ] Pravidla týkající se vyzaování mobilních pístroj pracují s mrnou jednotkou uvádnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP prmrn 2, 0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referencní hodnoty na 10 gram tlní tkán. Testy na SAR jsou provádny za pouzití standardních pracovních poloh s pístrojem pracujícím na nejvyssí deklarované výkonové úrovni ve vsech testovaných frekvencních rozsazích. Skutecná momentální úrove SAR provozovaného pístroje mze být pod touto maximální hodnotou, protoze pístroj je vyroben tak, aby pouzíval pouze výkon nutný pro pipojení k síti. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 1800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 1800 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag