Návod k použití NOKIA 101

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 101. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 101 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 101.


NOKIA 101 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (907 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 101 (812 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 101

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydáníCS Tlacítka a cásti telefonu 1 lit Zvo 2 Zpt 8 3 7 6 5 5 6 7 8 4 1 2 3 4 Sluchátko Displej Tlacítko Konec/vypínac Klávesnice Mikrofon Navigacní tlacítko Tlacítko Volat Výbrová tlacítka 13 9 10 12 11 9 10 11 12 13 Zdíka pro nabíjecku Svítilna Slot pamové karty Reproduktor Zdíka pro headset Instalace karty SIM a baterie 1 Vysute zadní kryt dol. 4 Zavete drzák karty SIM. 2 Otevete drzák SIM karty. 5 Zasute kartu SIM2 pod kovovou cást. 3 Vlozte kartu SIM1. 6 Zkontrolujte, zda SIM kartu drzí na míst plastový výstupek. Vlození pamové karty 7 Zarovnejte kontakty. 1 Otevete krytku slotu pamové karty. Pectte si bod vi) v cásti Obecné informace. 8 Zatlacte baterii dovnit. 2 Zkontrolujte, zda plocha kontakt smuje nahoru, a zatlacte kartu dovnit. 9 Nasute zadní kryt nahoru. 3 Zavete kryt. Nabíjení baterie Zapnutí 2 sekundy 1 Pipojte nabíjecku do zásuvky el. naptí. 1 Podrzte stisknutý vypínac . Duální SIM 1 2 SIM1 SIM2 OK 2 Pipojte nabíjecku k telefonu. 2 Vyberte SIM kartu, kterou chcete pouzívat. Pectte si bod v) v cásti Obecné informace. 09:00 OK Zpt 3 Telefon vám sdlí, az bude pln nabit. [. . . ] · Pro cistní povrchu pístroje pouzívejte pouze mkký, cistý, suchý hadík. · Pro zajistní optimální funkce pístroj obcas vypnte a vyjmte baterii. · Ukládejte pístroj mimo dosah magnet nebo magnetických polí. · Dlezitá data ukládejte alespo na dv oddlená místa, napíklad do pístroje, na pamovou kartu nebo do pocítace, pípadn si dlezité informace zapiste. Recyklace Pouzitá elektronická zaízení, baterie a balicí materiály vzdy vracejte na sbrná místa, která jsou k tomu urcena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované vyuzívání surovinových zdroj. Pokyny k recyklování výrobk Nokia najdete na adrese www. nokia. com/recycling. Symbol peskrtnutého kontejneru Symbol peskrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má pipomínat, ze vsechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukoncení své zivotnosti ulozeny do oddleného sbru. Neodhazujte tyto výrobky do netídného komunálního odpadu. Dalsí informace o ochran zivotního prostedí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www. nokia. com/ecoprofile. Baterie a nabíjecky Informace o baterii a nabíjecce Tento pístroj je urcen pro pouzívání s dobíjecí baterií BL-5CB. Nokia mze pro tento pístroj vyrobit dalsí modely baterií. Tento pístroj je urcen pro pouzití, kdyz je nabíjen z tchto nabíjecek: AC-3. Pesné císlo modelu nabíjecky Nokia se mze lisit v závislosti na typu konektoru, oznaceného písmenem E, X, AR, U, A, C, K nebo B. Baterie mze být mnohokrát optovn nabita a vybita (ádov stovky cykl), po urcitém case se vsak zcela opotebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním rezimu znateln zkrátí, vymte baterii. Bezpecnost pi pouzívání baterie Ped vyjmutím baterie vzdy vypnte pístroj a odpojte nabíjecku. Jestlize odpojujete nabíjecku nebo píslusenství, uchopte a zatáhnte vzdy za zástrcku, nikoliv za kabel. Nepouzíváte-li nabíjecku, odpojte ji od elektrické zásuvky a pístroje. Neponechávejte úpln nabitou baterii pipojenou k nabíjecce, protoze nadmrné nabíjení mze zkrátit zivotnost baterie. Je-li pln nabitá baterie ponechána bez pouzití, dojde po case k jejímu samovolnému vybití. Baterii vzdy udrzujte pi teplot 15 °C az 25 °C (59 °F az 77 °F). Extrémní teploty snizují kapacitu a zivotnost baterie. Pístroj s horkou nebo chladnou baterií mze docasn pestat pracovat. [. . . ] Tato pravidla byla vytvoena nezávislou vdeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpecnostní rozptí, aby byla zajistna bezpecnost vsech osob, bez ohledu na vk nebo zdravotní stav. Pravidla týkající se vyzaování mobilních pístroj pracují s mrnou jednotkou uvádnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP prmrn 2, 0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referencní hodnoty na 10 gram tlní tkán. Testy na SAR jsou provádny za pouzití standardních pracovních poloh s pístrojem pracujícím na nejvyssí deklarované výkonové úrovni ve vsech testovaných frekvencních rozsazích. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 101

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 101 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag