Návod k použití NOKIA 100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NOKIA 100. Doufáme, že uživatelská příručka pro NOKIA 100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NOKIA 100.


NOKIA 100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (768 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NOKIA 100 (723 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NOKIA 100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] vydáníCS Tlacítka a cásti telefonu 1 lit Zvo 2 Zpt 8 3 7 6 5 5 6 7 8 4 1 2 3 4 Sluchátko Displej Tlacítko Konec/vypínac Klávesnice Mikrofon Navigacní tlacítko Tlacítko Volat Výbrová tlacítka 12 9 10 11 9 10 11 12 Zdíka pro nabíjecku Svítilna Reproduktor Zdíka pro headset Instalace karty SIM a baterie 1 Vysute zadní kryt dol. 4 Zarovnejte kontakty na baterii. 2 Zasute SIM kartu az po kovovou cást. 5 Zatlacte baterii dovnit. 3 Zkontrolujte, zda SIM kartu drzí na míst plastový výstupek. 6 Nasute zadní kryt nahoru. Nabíjení baterie Zapnutí 2 sekundy 1 Pipojte nabíjecku do zásuvky el. naptí. 1 Podrzte stisknutý vypínac . 09:00 OK Zpt 2 Pipojte nabíjecku k telefonu. 2 Stisknutím tlacítka nahoru nebo dol nastavte hodinu. Mzete také pouzít tlacítka s císlicemi. 15:00 OK Zpt 3 Telefon vám sdlí, az bude pln nabit. Telefon mzete pouzívat i pi nabíjení. 3 Stisknte tlacítko doprava a tlacítky nahoru a dol nastavte minuty. [. . . ] Baterie mze být mnohokrát optovn nabita a vybita (ádov stovky cykl), po urcitém case se vsak zcela opotebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním rezimu znateln zkrátí, vymte baterii. Bezpecnost pi pouzívání baterie Ped vyjmutím baterie vzdy vypnte pístroj a odpojte nabíjecku. Jestlize odpojujete nabíjecku nebo píslusenství, uchopte a zatáhnte vzdy za zástrcku, nikoliv za kabel. Nepouzíváte-li nabíjecku, odpojte ji od elektrické zásuvky a pístroje. Neponechávejte úpln nabitou baterii pipojenou k nabíjecce, protoze nadmrné nabíjení mze zkrátit zivotnost baterie. Je-li pln nabitá baterie ponechána bez pouzití, dojde po case k jejímu samovolnému vybití. Baterii vzdy udrzujte pi teplot 15 °C az 25 °C (59 °F az 77 °F). Extrémní teploty snizují kapacitu a zivotnost baterie. Pístroj s horkou nebo chladnou baterií mze docasn pestat pracovat. K náhodnému zkratování mze dojít, pokud se kovových pásk na baterii dotkne kovový pedmt, napíklad kdyz nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování mze poskodit baterii nebo pedmt, který zkrat zpsobil. Symbol peskrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má pipomínat, ze vsechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukoncení své zivotnosti ulozeny do oddleného sbru. Neodhazujte tyto výrobky do netídného komunálního odpadu. Dalsí informace o ochran zivotního prostedí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www. nokia. com/ecoprofile. Baterie a nabíjecky Informace o baterii a nabíjecce Tento pístroj je urcen pro pouzívání s dobíjecí baterií BL-5CB. Nokia mze pro tento pístroj vyrobit dalsí modely baterií. Pouzívejte vzdy pouze originální baterie Nokia. Nevhazujte baterie do ohn, protoze mze dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními pedpisy. Baterie ani clánky nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemackejte, neohýbejte, nedrujte ani nerozezávejte. Pokud baterie vytéká, zabrate kontaktu kapaliny baterie s kzí nebo ocima. Pokud k tomu dojde, okamzit opláchnte zasazené plochy vodou nebo vyhledejte lékaskou pomoc. Neupravujte ani nepedlávejte baterii a nepokousejte se do ní vkládat cizí pedmty. [. . . ] Pístroj je navrzen tak, aby nepekrocil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvoena nezávislou vdeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpecnostní rozptí, aby byla zajistna bezpecnost vsech osob, bez ohledu na vk nebo zdravotní stav. Pravidla týkající se vyzaování mobilních pístroj pracují s mrnou jednotkou uvádnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP prmrn 2, 0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referencní hodnoty na 10 gram tlní tkán. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NOKIA 100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NOKIA 100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag