Návod k použití NIKON D90

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON D90. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON D90 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON D90.


NIKON D90 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (18125 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON D90 BROCHURE (3485 ko)
   NIKON D90 ADDENDUM (232 ko)
   NIKON D90 BROCHURE 2 (3254 ko)
   NIKON D90 (16844 ko)
   NIKON D90 ERRATA (206 ko)
   NIKON D90 BROCHURE (3221 ko)
   NIKON D90 ADDENDUM (232 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON D90

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Orientace v návodu Pozadované informace naleznete na následujících místech: i i i i i Obsah Rejstík otázek a odpovdí str. viii­xiii Zde naleznete jednotlivé funkce a polozky menu. str. iv­vii Víte, co chcete nalézt, a neznáte pesný název funkce?Zkuste vyhledat odpov v , , Rejstíku otázek a odpovdí". Vcný rejstík Chybová hlásení str. [. . . ] Nastavení sytosti barev není k dispozici pi pouzití volby B&W (cernobílý). 112 Tvorba uzivatelských nastavení pro optimalizaci snímk Nikon Picture Controls dodávaná s fotoaparátem lze modifikovat a ukládat jako uzivatelská nastavení pro optimalizaci snímk. 1 Vyberte Manage Picture Control (Správa optimalizace snímk). V nabídce snímacího rezimu (str. 165) vyberte polozku Manage Picture Control (Správa optimalizace snímk) a stisknte tlacítko 2. 2 Vyberte Save/edit (Ulozit/upravit). Vyberte polozku Save/edit (Ulozit/upravit) a stisknte tlacítko 2. t 3 Vyberte pedvolbu pro optimalizaci snímk. Zvýraznte existující pedvolbu pro optimalizaci snímk a stisknte tlacítko 2, nebo stisknte tlacítko J pro pechod ke kroku 5 a ulození kopie zvýraznné pedvolby bez jejích dalsích úprav. 4 Upravte vybranou pedvolbu. Dalsí informace viz str. Pro zrusení veskerých zmn a opakování úprav stisknte tlacítko O. Po dokoncení procedury nastavení stisknte tlacítko J. 5 Vyberte cílové umístní. Vyberte cílové umístní pro uzivatelskou pedvolbu pro optimalizaci snímk (C-1 az C-9) a stisknte tlacítko 2. 113 6 Vytvote název pro tuto pedvolbu. Zobrazí se dialog pro zadání textu, který mzete vidt na obrázku vpravo. Ve výchozím nastavení jsou novým pedvolbám pro optimalizaci snímk piazovány názvy ve form dvoumístného císla (generovaného automaticky) pidaného k názvu existující pedvolby. Tyto názvy mzete zmnit níze uvedeným postupem. Oblast klávesnice Oblast textu t Pro pesunutí kurzoru do oblasti textu stisknte tlacítko W a pouzijte tlacítka 4 a 2. Pro zadání nového znaku na soucasnou polohu kurzoru pouzijte multifunkcního volice pro zvýraznní pozadovaného znaku v oblasti klávesnice a stisknte tlacítko X. Pro vymazání znaku na aktuální pozici kurzoru stisknte tlacítko O. Názvy uzivatelských pedvoleb pro optimalizaci snímk mohou mít délku az 19 znak. Po zadání názvu pedvolby stisknte tlacítko J. Nov vytvoená pedvolba pro optimalizaci snímk se zobrazí na seznamu dostupných pedvoleb. Uzivatelské pedvolby pro optimalizaci snímk lze kdykoli pejmenovat pomocí polozky Rename (Pejmenovat) v nabídce Manage Picture Control (Správa optimalizace snímk). A Custom Picture Controls (Uzivatelské pedvolby pro optimalizaci snímk) Displej pro úpravy optimalizace snímk obsahuje stejné volby jako Symbol pvodní pvodní Nikon Picture Control ze kterého vychází. Pvodní optimalizace pedvolby pro je ukázána ikonou v pravém horním rohu displeje. optimalizaci snímk Custom Picture Controls (Uzivatelské pedvolby pro optimalizaci snímk) Parametry uzivatelských pedvoleb pro optimalizaci snímk jsou stejné jako parametry pedvoleb, ze kterých tyto uzivatelské pedvolby vycházejí. A 114 Sdílení uzivatelských nastavení pro optimalizaci snímk Uzivatelské pedvolby pro optimalizaci snímk vytvoené pomocí Picture Control Utility dostupné s ViewNX nebo volitelného softwaru, jako je Capture NX 2, lze zkopírovat na pamovou kartu a poté zavést do fotoaparátu nebo uzivatelské pedvolby pro optimalizaci snímk vytvoené ve fotoaparátu zkopírovat na pamovou kartu pro jejich pozdjsí pouzití v kompatibilních fotoaparátech a softwaru. Kopírování uzivatelských pedvoleb pro optimalizaci snímk do fotoaparátu 1 Vyberte Load/save (Vlozit/ulozit). V nabídce Manage Picture Control (Správa optimalizace snímk) zvýraznte Load/save (Vlozit/ulozit) a stisknte 2. t 2 Vyberte Copy to camera (Kopírovat do fotoaparátu). Vyberte volbu Copy to camera (Kopírovat do fotoaparátu) a stisknte tlacítko 2. 3 Vyberte pedvolbu pro optimalizaci snímk. Zvýraznte uzivatelskou Picture Control a stisknte bu 2 pro zobrazení soucasných nastavení Picture Control, nebo stisknte J pro pokracování krokem 4. 4 Vyberte cílovou pam. Vyberte cílové umístní pro uzivatelskou pedvolbu pro optimalizaci snímk (C-1 az C-9) a stisknte tlacítko 2. 115 5 Vytvote název pro tuto pedvolbu. Vytvote název pro pedvolbu postupem popsaným na stran 114. Nová pedvolba pro optimalizaci snímk se zobrazí na seznamu pedvoleb pro optimalizaci snímk a lze ji kdykoli pejmenovat pomocí polozky Rename (Pejmenovat) v nabídce Manage Picture Control (Správa optimalizace snímk). t Ukládání uzivatelských pedvoleb pro optimalizaci snímk na pamovou kartu 1 Vyberte Copy to card (Kopírovat na kartu). Po zobrazení nabídky Load/save (Vlozit/ulozit) postupem popsaným v kroku 1 na stran 115 vyberte volbu Copy to card (Kopírovat na kartu) a stisknte tlacítko 2. 2 Vyberte pedvolbu pro optimalizaci snímk. Vyberte uzivatelskou pedvolbu pro optimalizaci snímk a stisknte tlacítko 2. 3 Zvolte cílové umístní pedvolby. Vyberte cílové umístní ze slot 1 az 99 a stisknte tlacítko J pro ulození vybrané pedvolby na pamovou kartu. Veskeré pedvolby pro optimalizaci snímk ulozené díve do zvoleného slotu budou pepsány. A Ulození uzivatelských pedvoleb pro optimalizaci snímk Na pamovou kartu lze ulozit az 99 uzivatelských pedvoleb pro optimalizaci snímk. Pamovou kartu lze pouzít pouze k ulození uzivatelsky vytvoených pedvoleb pro optimalizaci snímk. Uzivatelské pedvolby pro optimalizaci snímk Nikon dodávané s fotoaparátem nelze zkopírovat na pamovou kartu. 116 Správa uzivatelských nastavení pro optimalizaci snímk Pomocí níze uvedených krok mzete pejmenovat nebo vymazat uzivatelské pedvolby pro optimalizaci snímk. Pejmenování uzivatelských pedvoleb pro optimalizaci snímk 1 Vyberte Rename (Pejmenovat). V nabídce Manage Picture Control (Správa optimalizace snímk) zvýraznte Rename (Pejmenovat) a stisknte 2. 2 Vyberte pedvolbu pro optimalizaci snímk. Vyberte uzivatelskou pedvolbu pro optimalizaci snímk (C-1 az C-9) a stisknte tlacítko 2. t 3 Pejmenujte pedvolbu. Zmte název pedvolby postupem popsaným na stran 114. Mazání uzivatelských pedvoleb pro optimalizaci snímk z fotoaparátu 1 Vyberte Delete (Vymazat). V nabídce Manage Picture Control (Správa optimalizace snímk) zvýraznte Delete (Vymazat) a stisknte 2. 2 Vyberte pedvolbu pro optimalizaci snímk. Vyberte uzivatelskou pedvolbu pro optimalizaci snímk (C-1 az C-9) a stisknte tlacítko 2. 3 Vyberte Yes (Ano). Vyberte volbu Yes (Ano) a stisknte tlacítko J pro vymazání vybrané pedvolby. 117 Mazání uzivatelských pedvoleb pro optimalizaci snímk z pamové karty 1 Vyberte Load/save (Vlozit/ulozit). V nabídce Manage Picture Control (Správa optimalizace snímk) zvýraznte Load/save (Vlozit/ulozit) a stisknte 2. 2 t Vyberte Delete from card (Vymazat z karty). Vyberte polozku Delete from card (Vymazat z karty) a stisknte tlacítko 2. 3 Vyberte pedvolbu pro optimalizaci snímk. Vyberte uzivatelskou pedvolbu pro optimalizaci snímk (slot 1 az 99) a buto · stisknte tlacítko 2 pro zobrazení aktuální pedvolby pro optimalizaci snímk, nebo · stisknte tlacítko J pro zobrazení dialogu pro potvrzení, který mzete vidt na obrázku vpravo. 4 Vyberte Yes (Ano). Vyberte volbu Yes (Ano) a stisknte tlacítko J pro vymazání vybrané pedvolby. Nikon Picture Control Nikon Picture Control dodané s fotoaparátem (Standard (standardní), Neutral (neutrální), Vivid (Zivý), Monochrome (Monochromatický), Portrait (Portrét), a Landscape (Krajina)) nemohou být pejmenovány nebo vymazány. A 118 Active D-Lighting (Aktivní osvtlení D) Funkce Active D-Lighting (Aktivní osvtlení D) zachovává kresbu ve svtlech a stínech a vytváí snímky s pirozen psobícím kontrastem. Tuto funkci pouzijte pro vysoce kontrastní scény ­ napíklad pi fotografování jasn osvtlených exteriér skrz dvee nebo okno, nebo pi fotografování objekt ve stínu za slunecného dne. Pro pouzití Active D-Lighting (Aktivní osvtlení D): 1 2 Zvolte mení expozice matrix. Mení matrix (Z, str. 87) je doporuceno pro aktivní osvtlení D. Vyberte Active D-Lighting (Aktivní osvtlení D). V nabídce snímacího rezimu (str. 165) vyberte polozku Active D-lighting ((Aktivní osvtlení D)) a stisknte tlacítko 2. t 3 Vyberte pozadovanou volbu. Zvýraznte Auto (Výchozí nastavení), Extra high (velmi vysoké), High (vysoké), Normal (normální), Low (nízké) nebo Off (vypnuto) a stisknte J. Vyberte Auto (Výchozí nastavení), chcete-li nechat fotoaparát upravit D-Lighting automaticky podle podmínek pi poizování snímku. 119 Active D-Lighting (Aktivní osvtlení D) Na fotografiích poízených s Active D-Lighting (aktivním osvtlením D) se pi vysokých citlivostech ISO mze projevit sum (zrnní, prouzky, skvrny). [. . . ] (ISO 1222) Rozmry/hmotnost Rozmry Asi 132 × 103 × 77 mm (S × V × H) Hmotnost Piblizn 620 gbez baterie, pamové karty, krytky tla a krytky monitoru Provozní podmínky Teplota 0­40 °C Vlhkost Mén nez 85 % (bez kondenzace) · Není-li uvedeno jinak, platí vsechny údaje pro fotoaparát s pln nabitou baterií, který je pouzíván za okolní teploty 20 °C. · Spolecnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli bez pedchozího upozornní zmnit specifikaci hardwaru a softwaru popsaných v tomto návodu. Spolecnost Nikon nenese odpovdnost za skody, které mohou vzniknout v dsledku chyb obsazených v tomto návodu k obsluze. Rychlonabíjecka MH-18a Vstupní naptí AC 100­240 V (50/60 Hz) Výstupní naptí DC 8, 4 V/900 mA Podporované typy Dobíjecí lithium-iontové baterie Nikon EN-EL3e baterií Doba nabíjení Asi 2 hodiny a 15 minut u zcela vybité baterie Pracovní teplota 0­40 °C Rozmry Asi 90 × 35 × 58 mm (S × V × H) Délka kabelu Piblizn 1800 mm Hmotnost Asi 80 g bez síového kabelu Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL3e Typ Dobíjecí lithium-iontová baterie Jmenovitá kapacita 7, 4 V/1500 mAh Rozmry Asi 39, 5 × 56 × 21 mm (S × V × H) Hmotnost Asi 80 g bez krytky konektor n 272 Objektiv AF-S DX NIKKOR 18­105mm f/3, 5­5, 6G ED VR Typ Objektiv typu G AF-S DX Zoom-NIKKOR VR se zabudovaným procesorem a bajonetovým uchycením Nikon Podporované Jednooké digitální zrcadlovky Nikon (formátu DX) fotoaparáty Ohnisková vzdálenost 18­105 mm Svtelnost f/3, 5­5, 6 Konstrukce 15 prvk v 11 skupinách (vcetn 1 prvku z ED skla a 1 asférického prvku) Obrazový úhel 76 °­15 ° 20 ´ Rozmezí ohniskových 18, 24, 35, 50, 75, 105 délek (mm) Informace o zaostené Výstup na fotoaparát vzdálenosti ízení zoomu Zoom je nastavován otácením samostatného zoom krouzku Zaostování Autofokus s motorem Silent Wave; rucní zaostování rucní zaostení je podporováno, je-li pepínac A-M nastaven na A nebo M. Zaostení mze být nastaveno otácením zaostovacího krouzku objektivu poté, co bylo aretováno zaostení pi autofokusu s jednorázovým servem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON D90

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON D90 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag