Návod k použití NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED. Doufáme, že uživatelská příručka pro NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED.


NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3939 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED (5878 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pro p¯ipojenÌ k poËÌtaËm s operaËnÌm systÈmem Mac OS System Software 7. 1 a vyööÌm, Windows 95 a vyööÌm nebo Windows NT 4. 0 a vyööÌm pouûÌv· scanner AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3. 5-4. 5G ED vysokorychlostnÌ rozhranÌ SCSI. Nikon Scan 2. 0, driver software dod·van se scannerem, nabÌzÌ velice dokonal p¯edbÏûn n·hled na snÌman obraz, kter je moûno editovat, vËetnÏ p¯esnÈho nastavenÌ barev, kontrastu a jasu. Nikon Scan mûe bt spouötÏn z jakÈkoliv TWAIN aplikace pod Windows nebo z jakÈkoliv aplikace, kter· podporuje Adobe Photoshop plug-ins (verze 4. 0 a vyööÌ) na Macintoshi. Nikon Scan mûe bt rovnÏû pouûÌv·n jako samostatn· aplikace, kter· umoûÚuje ukl·dat scannovanÈ snÌmky na disk bez pomoci dalöÌ aplikace. [. . . ] Jak bude scanner zapojen do ¯etÏzce zavisÌ na tom, zda je scanner umÌstÏn mezi dvÏma jinmi za¯ÌzenÌmi nebo je na konci ¯etÏzce. 3. NastavenÌ Scanner je poslednÌm za¯ÌzenÌm v ¯etÏzci. 1. Nastavte p¯epÌnaË zakonËenÌ na "ON" 2. Jeden konec SCSI kabelu zapojte do jednoho z SCSI konektor na zadnÌ stranÏ scanneru a druh konec p¯ipojte k dalöÌmu za¯ÌzenÌ v ¯etÏzci. Scanner je jedinm externÌm za¯ÌzenÌm v ¯etÏzci Scanner je poslednÌm z nÏkolika externÌch za¯ÌzenÌ 3. NastavenÌ Scanner je mezi dvÏma dalöÌmi za¯ÌzenÌmi 1. Nastavte p¯epÌnaË zakonËenÌ na "OFF" 2. P¯ipojte SCSI kabel od jednoho za¯ÌzenÌ v ¯etÏzci k jednomu z konektor na zadnÌ stranÏ scanneru, potom zapojte kabel do zbvajÌcÌho konektoru a druh konec kabelu do konektoru dalöÌho za¯ÌzenÌ v ¯etÏzci. 3. P¯esvÏdËte se, ûe poslednÌ za¯ÌzenÌ v ¯etÏzci je zakonËeno. Pozn·mka: Jestliûe poslednÌ za¯ÌzenÌ v ¯etÏzci m· nevyuûit konektor je t¯eba do nÏj zapojit oddÏlen termin·tor, i kdyû je za¯ÌzenÌ p¯ipojeno do SCSI ¯etÏzce pouûÌvajÌcÌho prchozÌ termin·tor. NastavenÌ Kontrola p¯ipojenÌ SCSI P¯ed p¯ipojenÌm scanneru vypnÏte poËÌtaË, AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3. 5-4. 5G ED a vöechna ostatnÌ SCSI za¯ÌzenÌ. UjistÏte se, ûe za¯ÌzenÌ na obou koncÌch SCSI ¯etÏzce jsou zakonËena. Jestliûe pracujete s poËÌtaËem Macintosh, ¯etÏzec bude vûdy zakonËen poËÌtaËem. Aû se objevÌ dialogovÈ okno "Install from Disk", vloûte pÌsmeno drivu, kde se nach·zÌ CD-ROM do polÌËka "Copy Manufacturer's files from a kliknÏte na OK. Windows pak zaregistrujÌ scanner na systÈmu. Jakmile je scanner zaregistrov·n, objevÌ se vodnÌ okno instalaËnÌho programu pro Nikon Scan. Budete vyzv·n k vbÏru jazyka pro menu a dialogov· okna softwaru Nikon Scan. Instalaci dokonËÌte podle pokyn, kterÈ se budou objevovat na obrazovce. (VÌce detail najdete v referenËnÌm manu·lu Nikon Scan pro Windows). KliknÏte na Nikon Scan 2. 0. Budete vyzv·n k vbÏru jazyka pro menu a dialogov· okna softwaru Nikon Scan. Instalaci dokonËÌte podle pokyn, kterÈ se budou objevovat na obrazovce. (VÌce detail najdete v ReferenËnÌm manu·lu Nikon Scan pro Windows). 3. NastavenÌ Macintosh Po spuötÏnÌ poËÌtaËe vloûte CD s Nikon Scan do CD-ROM drivu. Na obrazovce se objevÌ nÌûe uveden· sloûka. Instalaci spustÌte dvojitm kliknutÌm na ikonu s poûadovanou jazykovou verzÌ, d·le pokraËujte podle instrukcÌ na obrazovce. Detaily najdete v ReferenËnÌm manu·lu Nikon Scan pro Macintosh. 4. [. . . ] Scanner poskytne rychlÈ preview, kterÈ se zobrazÌ v oknÏ aplikace. 4. Scanov·nÌ Bod 9 - VbÏr v¯ezu Oblast, kter· m· bt scanov·na se vybere tahem myöÌ a kurzoru p¯es danou oblast. Vybran· plocha bude oznaËena p¯eruöovanou Ëarou. V¯ez mûe bt zvÏtöen nebo zmenöen, p¯evr·cen, nebo ot·Ëen pomocÌ tlaËÌtek umÌstÏnch v levÈm hornÌm rohu. Mûe bt takÈ p¯emÌstÏn do novÈ Ë·sti snÌmku, p¯iËemû velikost v¯ezu mûe bt zmÏnÏna tahem jednotlivch stran ohraniËenÌ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F-3.5-4.5G ED bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag