Návod k použití LG W2486L

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG W2486L. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG W2486L bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG W2486L.


LG W2486L : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2481 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG W2486L (2129 ko)
   LG W2486L (2452 ko)
   LG W2486L (2452 ko)
   LG W2486L ANNEXE 755 (2452 ko)
   LG W2486L ANNEXE 934 (2452 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG W2486L

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKY UZIVATELSKÝ NÁVOD LCD MONITOR Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODELY MONITORU LCD W2286L W2486L www. lg. com DÛleÏitá upozornûní Tento pfiístroj byl sestaven a vyroben tak, aby byl zajitûn bezpeãn provoz. Pfii nesprávném pouÏívání vak mÛÏe dojít k elektrickému oku nebo riziku poÏáru. Aby správnû fungovala vechna zabezpeãení monitoru, je tfieba dodrÏovat následující základní pravidla instalace, pouÏívání a údrÏby. Bezpeãnost PouÏívejte pouze napájecí kabel dodávan s pfiístrojem. Pokud pouÏijete jin napájecí kabel, ujistûte se, Ïe je certifikován pro platné národní standardy, pokud není poskytován dodavatelem. [. . . ] Je-li vybrána moÏnost ON (ZAPNUTO), v závislosti na prostfiedí tato funkce automaticky upravuje jas obrazovky, tak aby poskytovala optimální moÏnosti sledování. Je-li vybrána moÏnost OFF (VYPNUTO), je tato funkce vypnuta. Oznamuje uÏivateli zadan ãas. TIME CONTROL zobrazení nabídky OSD alarmu a (OVLÁDÁNÍ âASU) Tato funkce pomocí POWER INDICATOR (INDIKÁTOR blikajícího indikátoru NAPÁJENÍ) uÏivateli oznamuje, Ïe uplynul jím zadan ãas (1 aÏ 2 hodiny). MoÏnosti ãasu: OFF/1HODINY/2 HODINY LIVE SENSOR (SENZOR LIVE) Chcete-li zapnout nebo vypnout senzor Live diody dotykového tlaãítka. Tato funkce ucítí prsty uÏivatele a rozsvítí indikátory tlaãítek jetû pfiedtím, neÏ se tlaãítek dotkne. * Kontrolka se mÛÏe spustit pfii vytvofiení elektrického prostfiedí (napfi. pfiiblíÏením lidského tûla). SMART SlouÏí k nastavení nabídek tlaãítka SMART. Pomocí této funkce lze nastavovat funkce AUTO BRIGHT (AUTOMATICK¯ JAS), TIME CONTROL (OVLÁDÁNÍ âASU) a LIVE SENSOR (SENZOR LIVE). Je-li vybrána moÏnost ON (ZAPNUTO), funkce AUTO BRIGHT (AUTOMATICK¯ JAS) a TIME CONTROL (OVLÁDÁNÍ âASU) jsou zapnuty a funkce TIME CONTROL je nastavena na moÏnost 1HOUR (1 HODINA). Je-li vybrána moÏnost OFF (VYPNUTO), jsou vechny tyto funkce vypnuty. Jsou-li funkce AUTO BRIGHT (AUTOMATICK¯ JAS), TIME CONTROL (OVLÁDÁNÍ âASU) a LIVE SENSOR (SENZOR LIVE) nastaveny jednotlivû, je kaÏdé nastavení automaticky zmûnûno na USER (VLASTNÍ). 16 Vbûr a nastavení nabídky OSD Nabídka OSD se zobrazí po stisknutí tlaãítka stranû monitoru. vstup D-SUB/DVI-D na pfiední MENU(Nabídka) : Konec , : Pfiesunout SET : Vyberte dalí dílãí nabídku vstup HDMI Hlavní nabídka Pfiíkaz EZ ZOOMING (P¤IBLÍÎENÍ EZ) SlouÏí k vbûru rozliení displeje. Vyberete-li v nabídce OSD moÏnost EZ ZOOMING (P¤IBLÍÎENÍ EZ), rozliení displeje se o stupeÀ sníÏí a znaky a obrázky budou vypadat vûtí. Vyberete-li moÏnost EZ ZOOMING (P¤IBLÍÎENÍ EZ) znovu, displej se vrátí do pÛvodního rozliení. * Tato funkce je k dispozici, pouze je-li na poãítaãi nainstalována aplikace , , forteManager". * Vstup HDMI nepodporován. SlouÏí k vbûru velikosti obrazu. 4:3 IN WIDE (4:3 ·IROKOÚHL¯) WIDE 4:3 · WIDE (·IROKOÚHL¯) ·4:3 : ·irokoúhlé zobrazení bez závislosti na vstupu video signálu. : Zmûní pomûr obrazového signálu na 4:3. 17 Vbûr a nastavení nabídky OSD Hlavní nabídka PHOTO EFFECT (FOTOGRAFICKÉ EFEKTY) Pfiíkaz SlouÏí k vbûru barev obrazovky. · NORMAL (NORMÁLNÍ) Funkce Photo Effect (Fotografické efekty) je zakázána. · GAUSSIAN BLUR (GAUSSOVSKÉ ROZOST¤ENÍ) Tato moÏnost zví intenzitu a plynulost pfiechodÛ barev na obrazovce. · SEPIA (SÉPIE) Tato moÏnost zmûní tón obrazovky na sépiov (hnûd). · MONOCHROME (MONOCHROMATICK¯) Tato moÏnost zmûní tón obrazovky na ed (ãernobíl obraz). Pomocí tlaãítka AUTO/SET (AUTOMATICKY/NASTAVIT) pfiejdete do dílãí nabídky. NORMAL (NORMÁLNÍ) GAUSSIAN BLUR (GAUSSOVSKÉ ROZOST¤ENÍ) SEPIA (SÉPIE) MONOCHROME (MONOCHROMATICK¯) * u vstupu HDMI nemusí v závislosti na pfiipojeném zafiízení funkce PHOTO EFFECT (FOTOGRAFICKÉ EFEKTY) pracovat správnû. VOLUME (HLASITOST) Chcete-li nastavit hlasitost sluchátek/sluchátek do uí. Stisknutím tlaãítka AUTO/SET (AUTOMATICKY/NASTAVIT) aktivujete volbu MUTE ON (VYPNOUT ZVUK) a opûtovnm stiskem MUTE OFF (ZAPNOUT ZVUK). [. . . ] · Zkontrolujte, jestli je obrazovka nastavena na prokládan reÏim. Pokud ano, zmûÀte jej na doporuãované rozliení. Obrazovka bliká. Zobrazila se zpráva "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Nalezen neznám monitor Plug & Play (VESA DDC))? Nainstalovali jste grafick ovladaã?· Nainstalujte ovladaã z disku CD (nebo diskety) dodaného spoleãnû s monitorem. MÛÏete jej také stáhnout z naí webové stránky: http://www. lge. com. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG W2486L

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG W2486L bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag