Návod k použití LG W2243SE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG W2243SE. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG W2243SE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG W2243SE.


LG W2243SE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3028 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG W2243SE (2594 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG W2243SE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKY UZIVATELSKÝ NÁVOD LCD MONITOR Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODELY MONITORU LCD W1943SS W1943TS W2043SE W2043TE W2243SE W2243TE www. lg. com DÛleÏitá upozornûní Tento pfiístroj byl sestaven a vyroben tak, aby byl zajitûn bezpeãn provoz. Pfii nesprávném pouÏívání vak mÛÏe dojít k elektrickému oku nebo riziku poÏáru. Aby správnû fungovala vechna zabezpeãení monitoru, je tfieba dodrÏovat následující základní pravidla instalace, pouÏívání a údrÏby. Bezpeãnost PouÏívejte pouze napájecí kabel dodávan s pfiístrojem. Pokud pouÏijete jin napájecí kabel, ujistûte se, Ïe je certifikován pro platné národní standardy, pokud není poskytován dodavatelem. [. . . ] Pokud uÏivatel pfiipojí monitor poprvé, tato funkce automaticky provede optimální nastavení displeje pro jednotlivé vstupní signály. Pokud pfii práci se zafiízením nebo po zmûnû rozliení obrazovky dojde k potíÏím jako je rozmazan obraz, rozmazaná písmena, blikání obrazovky nebo ikm obraz, vylepete rozliení stisknutím tlaãítka funkce AUTO/SET. 9 Funkce ovládacího panelu Ovládání ãelního panelu W1943TS/W2043TE/W2243TE 1 2 3 4 5 W1943SS/W2043SE/W2243SE 1 Tlaãítko 2 3 4 5 Pomocí tohoto tlaãítka zdejte poloÏky 4:3 IN WIDE (4:3 ·IROKOÚHL¯), PHOTO EFFECT (FOTOGRAFICKÉ EFEKTY). Dalí informace najdete na stranû 14. Tlaãítko MENU (Nabídka) Tímto tlaãítkem vstoupíte do nabídky OSD nebo ji opustíte. OSD LOCKED/UNLOCKED (Nabídka OSD uzamãena/odemãena) Tato funkce umoÏÀuje uzamknout aktuální nastavení ovládání, aby nemohlo bt omylem zmûnûno. Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a nûkolik sekund jej podrÏte. Mûla by se objevit zpráva "OSD LOCKED" (Nabídka OSD uzamãena). Ovládání OSD mÛÏete opût kdykoli odemknout stisknutím a podrÏením tlaãítka MENU (Nabídka): Mûla by se objevit zpráva "OSD UNLOCKED" (Nabídka OSD odemãena). 10 Funkce ovládacího panelu Tlaãítko Tato tlaãítka pouÏijte k vbûru a nastavení funkcí v nabídce OSD. Tato funkce slouÏí k vbûru nejvhodnûjího nastavení obrazu v souladu s okolním prostfiedí (jas, typ obrazu). Dalí informace najdete na stranû 15. (Tlaãítko rychlé volby SOURCE (Zdroj)) Pokud jsou pfiipojeny dva vstupní signály, mÛÏete vybrat libovoln z nich (D-Sub/DVI). (Pouze model W1943TS/W2043TE/W2243TE) Tlaãítko AUTO/SET (Automaticky /Nastavit) Tímto tlaãítkem potvrdíte vbûr v nabídce OSD. na MENU(Nabídka) : Konec , : Pfiesunout SET : Vyberte dalí dílãí nabídku. Hlavní nabídka Pfiíkaz SlouÏí k vbûru velikosti obrazu. 4:3 IN WIDE (4:3 ·IROKOÚHL¯) WIDE 4:3 · WIDE (·IROKOÚHL¯) : ·irokoúhlé zobrazení bez závislosti na vstupu video signálu. ·4:3 : Zmûní pomûr obrazového signálu na 4:3. PHOTO EFFECT (FOTOGRAFICKÉ EFEKTY) SlouÏí k vbûru barev obrazovky. · NORMAL (NORMÁLNÍ) Funkce Photo Effect (Fotografické efekty) je zakázána. · GAUSSIAN BLUR (GAUSSOVSKÉ ROZOST¤ENÍ) Tato moÏnost zví intenzitu a plynulost pfiechodÛ barev na obrazovce. · SEPIA (SÉPIE) Tato moÏnost zmûní tón obrazovky na sépiov (hnûd). · MONOCHROME (MONOCHROMATICK¯) Tato moÏnost zmûní tón obrazovky na ed (ãernobíl obraz). Pomocí tlaãítka AUTO/SET (AUTOMATICKY/NASTAVIT) pfiejdete do dílãí nabídky. NORMAL (NORMÁLNÍ) GAUSSIAN BLUR (GAUSSOVSKÉ ROZOST¤ENÍ) SEPIA (SÉPIE) MONOCHROME (MONOCHROMATICK¯) 14 Vbûr a nastavení nabídky OSD Nabídka OSD se zobrazí po stisknutí tlaãítka na pfiední stranû monitoru. Tato vlastnost umoÏÀuje jednodue vybrat nejvhodnûjí nastavení obrazu optimalizované podle prostfiedí (okolní prostfiedí, typy obrazu atd. ). Název nabídky Ikony Název dílãí nabídky MENU(Nabídka): UloÏit a Konec , : Pfiesunout Aktivní stav Pasivní stav F-ENGINE Pokud je sputûna funkce F-ENGINE, zobrazí se dva typy tónÛ (viz obrázek). Aktivní stav je zobrazen vlevo na obrazovce a pasivní stav vpravo na obrazovce. Vyberte poÏadovanou funkci a nastavení uloÏte stisknutím tlaãítka [MENU] (nabídka). Hlavní nabídka Dílãí nabídka MOVIE (FILM) Pfiíkaz Pro animace ve videích a filmech. INTERNET Pro textové obrazy (Práce s textem atd. ) USER Nastavení ACE nebo RCM mÛÏete nastavit ruãnû. (VLASTNÍ) Nastavené hodnoty mÛÏete uloÏit nebo je obnovit pfii pouÏití v jiném prostfiedí. Chcete-li nastavit funkci dílãí nabídky USER (Vlastní), stisknûte tlaãítko AUTO/SET. · ACE (Adaptive Clarity Enhancer): SlouÏí k nastavení reÏimu ãistoty obrazu. NepouÏito Nízká ãistota a nízk kontrast. Vysoká ãistota a kontrast. · RCM (Real Color Management) : SlouÏí k nastavení reÏimu barev. MENU (Nabídka): Konec : SníÏit : Zvi SET (Nastavit): Vyberte dalí dílãí nabídku. NepouÏito Obohacení zelené Lososov barevn tón Obohacení barev NORMAL Tato volba platí v normálních pracovních podmínkách. [. . . ] Forma vstupu 30 - 83 kHz (Automatická) 56 - 75 Hz (Automatická) Samostatná synchronizace SOG (Sync On Green), Digitální. W2043TE Vstup Sync. Video vstup Vstup signálu Forma vstupu 15kolíkov D-Sub konektor Konektor DVI-D RGB analogov (0, 7 Vp-p/75 ohm), Digitální. VESA 1600 x 900 @60 Hz VESA 1600 x 900 @60 Hz Rozlien Plug & Play Pfiíkon Max. Doporuãeno DDC 2B ReÏim zapnuto Úsporn reÏim ReÏim vypnuto : 25W (Typicky) 1W 0, 5W Bez podstavce 48, 36 cm / 19, 04 palcÛ 31, 40 cm / 12, 36 palcÛ 6, 30 cm / 2, 48 palcÛ 3, 2 kg (7, 05 lbs) Rozmûry a hmotnost ·ífika Vka Hloubka S podstavcem 48, 36 cm / 19, 04 palcÛ 37, 68 cm / 14, 83 palcÛ 18, 30 cm / 7, 20 palcÛ Hmotnost (bez obalového materiálu) Rozsah Pfiíkon Okolní prostfied Zelen : -5°~15° 100-240Vstfi. , 50/60Hz 1, 0 A Provozní podmínky Teplota Vlhkost Podmínky uskladnûní Teplota Vlhkost 10 °C aÏ 35 °C 10 % aÏ 80 % bez kondenzace -20 °C aÏ 60 °C 5 % aÏ 90 % bez kondenzace Základna stojanu Pfiipojen ( ), Odpojen ( O ) Napájecí kabel Typ zásuvky na zdi POZNÁMKA Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornûní zmûnit. 25 Technické údaje Displej 20, 0 palcov (50, 8 cm) ploch panel LCD, aktivní TFT, Antireflexní povrch Velikost viditelné úhlopfiíãky : 50, 8 cm (Bodová rozteã) 0, 2766 X 0, 2766 mm Vodorovná frekv. Forma vstupu 30 - 83 kHz (Automatická) 56 - 75 Hz (Automatická) Samostatná synchronizace SOG (Sync On Green) 15kolíkov D-Sub konektor RGB analogov (0, 7 Vp-p/75 ohm) VESA 1600 x 900 @60 Hz VESA 1600 x 900 @60 Hz W2043SE Vstup Sync. Video vstup Vstup signálu Forma vstupu Rozlien Plug & Play Pfiíkon Max. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG W2243SE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG W2243SE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag