Návod k použití LG W2220P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG W2220P. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG W2220P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG W2220P.


LG W2220P : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2463 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG W2220P (2503 ko)
   LG W2220P (2503 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG W2220P

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UÏivatelská pfiíruãka W2220P Pfied pouÏitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouÏití. Informace na títku pfiedejte svému prodejci pfii Ïádosti o servis. DÛleÏitá upozornûní Tento pfiístroj byl sestaven a vyroben tak, aby byl zajitûn bezpeãn provoz. Pfii nesprávném pouÏívání vak mÛÏe dojít k elektrickému oku nebo riziku poÏáru. Aby správnû fungovala vechna zabezpeãení monitoru, je tfieba dodrÏovat následující základní pravidla instalace, pouÏívání a údrÏby. Bezpeãnost PouÏívejte pouze napájecí kabel dodávan s pfiístrojem. [. . . ] * Poãítaã není podporován PouÏití konektoru pro signálov kabel D-Sub (pro Macintosh): Adaptér Mac Pro pouÏití s poãítaãem Apple Macintosh je zapotfiebí zvlátní adaptér pro zmûnu 15kolíkového konektoru (3 fiady) D-sub VGA na dodaném kabelu na 15kolíkov konektor se 2 fiadami. 9 Pfiipojení displeje 3. Zastr te zástr ku a kabely do dr áku na kabely. Dr ák na kabely 4. Stisknutím tlaãítka power button (tlaãítko napájení)( ) na pfiedním panelu zapnûte napájení. Jakmile je monitor zapnut, automaticky se spustí funkce , , Self Image Setting Function (Automatické nastavení obrazu)". (Pouze pro vstup D-SUB) POZNÁMKA "Self Image Setting Function" (Automatické nastavení obrazu)?Tato funkce poskytuje uÏivateli optimální nastavení zobrazení. Pokud uÏivatel pfiipojí monitor poprvé, tato funkce automaticky provede optimální nastavení displeje pro jednotlivé vstupní signály. Pokud pfii práci se zafiízením nebo po zmûnû rozliení obrazovky dojde k potíÏím jako je rozmazan obraz, rozmazaná písmena, blikání obrazovky nebo ikm obraz, vylepete rozliení stisknutím tlaãítka funkce AUTO/SET. 10 Funkce ovládacího panelu Ovládání ãelního panelu Tlaãítko MODE Toto tlaãítko pouÏijte pro pfiesun poloÏek do MODE (MOVIE, TEXT, PHOTO, USER, sRGB). Dalí informace najdete na stranû 16. Tlaãítko MENU (Nabídka) Tímto tlaãítkem vstoupíte do nabídky OSD nebo ji opustíte. OSD LOCKED/UNLOCKED (Nabídka OSD uzamãena/odemãena) Tato funkce umoÏÀuje uzamknout aktuální nastavení ovládání, aby nemohlo bt omylem zmûnûno. Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a nûkolik sekund jej podrÏte. Mûla by se objevit zpráva "OSD LOCKED" (Nabídka OSD uzamãena). Ovládání OSD mÛÏete opût kdykoli odemknout stisknutím a podrÏením tlaãítka MENU (Nabídka): Mûla by se objevit zpráva "OSD UNLOCKED" (Nabídka OSD odemãena). 11 Funkce ovládacího panelu Tlaãítko Tato tlaãítka pouÏijte k vbûru a nastavení funkcí v nabídce OSD. Chcete-li nastavit hlasitost sluchátek/sluchátek do uí. Stisknutím tlaãítka AUTO/SET (AUTOMATICKY/NASTAVIT) aktivujete volbu MUTE ON (VYPNOUT ZVUK) a opûtovnm stiskem MUTE OFF (ZAPNOUT ZVUK). (Pouze pro vstup HDMI) <MUTE OFF> (ZAPNUTÍ ZVUKU) Pomocí tlaãítek ( , ) nastavte hlasitost. <MUTE ON> (VYPNUTÍ ZVUKU) (Tlaãítko rychlé volby SOURCE (Zdroj)) Pfii pfiipojení dvou a více vstupních signálÛ mÛÏete vybrat poÏadovan vstupní signál (D-SUB/DVID/HDMI). Pfii pfiipojení pouze jednoho signálu je tento signál automaticky rozpoznán. Vchozí vstupní signál je D-SUB. Tlaãítko AUTO/SET (Automaticky /Nastavit) Tímto tlaãítkem potvrdíte vbûr v nabídce OSD. AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Automatické nastavení obrazu) Provádíte-li nastavení obrazu, vÏdy pfied otevfiením nabídky OSD stisknûte tlaãítko AUTO/SET (Automaticky/Nastavit). (Pouze pro vstup D-SUB) Tím se obraz na displeji automaticky pfiejde do ideálního nastavení pro aktuální rozliení obrazovky (reÏim zobrazení). Nejlepí reÏim zobrazení je 1680 x 1050 Tlaãítko Power (Napájení) Toto tlaãítko slouÏí k zapínání a vypínání displeje. Indikátor napájení Pokud monitor funguje správnû (On Mode - ReÏim zapnuto), indikátor napájení svítí ãervenû. MÛÏe se nastavit barevn reÏim Základní nabídky. * Mimo UÏivatelského reÏimu, obrázky (jas, gama) a barvy nemohou bt nastaveny. sRGB To je reÏim, pfii kterém se obrazovka nastaví na standardní sRGB. 16 Vbûr a nastavení nabídky OSD Byli jste uvedeni do vbûru a nastavení poloÏky pomocí systému OSD. NíÏe jsou uvedeny ikony, názvy ikon a popisy ikon vech poloÏek zobrazench v nabídce. Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a objeví se hlavní nabídka OSD. Hlavní nabídka MENU : Exit (Konec) , : Adjust (Upravit) (Decrease/Increase (SníÏit/Zvit)) SET : Enter (Potvrdit) : Vyberte dalí dílãí nabídku : Zaãít znovu a vybrat dílãí nabídku Popis tlaãítka Název nabídky Ikony Dílãí nabídky POZNÁMKA Jazyky nabídky OSD (On Screen Display) na monitoru mohou bt jiné neÏ v pfiíruãce. 17 Vbûr a nastavení nabídky OSD Hlavní nabídka Dílãí nabídka Pfiíkaz PICTURE (OBRAZ) Vstup D-SUB/DVI-D BRIGHTNESS (JAS) CONTRAST (KONTRAST) GAMMA (KOREKCE GAMMA) SlouÏí k úpravû jasu obrazu. SlouÏí k úpravû kontrastu obrazu. Vstup HDMI Nastavte vlastní hodnotu gamma. [. . . ] · Ujistûte se, Ïe grafická karta je správnû vloÏena do patice. · Vyberte nastavení barev vyí neÏ 24 bitÛ (true color) v nabídce Ovládací Panely ­ Nastavení. · Zkontrolujte, jestli je obrazovka nastavena na prokládan reÏim. Pokud ano, zmûÀte jej na doporuãované rozliení. Obrazovka bliká. Zobrazila se zpráva "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Nalezen neznám monitor Plug & Play (VESA DDC))? Nainstalovali jste grafick ovladaã? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG W2220P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG W2220P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag