Návod k použití LG V280

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG V280. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG V280 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG V280.


LG V280 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1332 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG V280 ANNEXE 448 (973 ko)
   LG V280 (925 ko)
   LG V280 ANNEXE 249 (805 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG V280

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PEHRÁVAC DVD/ VIDEOREKORDÉR Pírucka uzivatele MODEL : V280 PAL CZECH Ped zapojením, pouzíváním a nastavováním tohoto systému si prosím pecliv pectte návod v této instruktázní pírucce. Bezpecnostní opatení POZOR NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v peskrtnutém poli, znamená to, ze na výrobek se vztahuje smrnice Evropské unie císlo 2002/96/EC. Vsechny elektrické a elektronické výrobky by mly být likvidovány oddlen od bzného komunálního odpadu prostednictvím sbrných zaízení zízených za tímto úcelem vládou nebo místní samosprávou. Správný zpsob likvidace starého elektrického spotebice pomáhá zamezit mozným negativním dopadm na zivotní prostedí a zdraví. [. . . ] Pehrávání lze docasn pozastavit maximáln na dobu 5 minut. Po uplynutí 5 minut videorekordér pehrávání zastaví a pedejde tak poskození videokazety a videorekordéru. Kvalitu zastaveného obrazu lze mírn zvýsit tlacítkem v nebo V. Stisknutím tlacítka N obnovte pehrávání videokazety. Pehrávání dvojitou rychlostí Bhem normálního pehrávání stisknte tlacítko "N". Páska se bude pehrávat dvojitou rychlostí a bez zvuku. Stisknte tlacítko "N" pro návrat pehrávání na normální rychlost. Vyhledávání dle obrazu: Stisknutí tlacítka FORWARD nebo BACKWARD v prbhu pehrávání Vám pi zrychleném pevíjení videokazety. Logické vyhledávání: Po stisknutí a pidrzení tlacítka m nebo M v prbhu pevíjení vped nebo zpt bude obraz pehráván sedminásobnou rychlostí vzhledem ke bznému pehrávání. nebo G zvolte (OPR). E 3. Opakovaným tisknutím tlacítka D nebo VYP, NEJASNÝ nebo OSTRÝ . zvolte: Mjte na zeteli, ze OPR lze nastavovat pouze pi pehrávání videokazety. Stisknutím tlacítka i opuste nabídku. PSET R Pr-12 12 ACMS SET SYS R f OSD ON OFF 20 Provoz s kazetou Nahrávání s casovacem Videorekordér Vám umozuje nahrávat nkolika jednoduchými zpsoby: Nahrávání s casovacem spustí nahrávání v nastaveném casovém úseku nebo do konce videokazety. Vás videorekordér poskytuje funkci Long Play (LP), jez Vám umozuje nahrát na videokazetu záznam az dvojnásobné délky. Napíklad na kazetu E-180 lze nahrát az 180 minut záznamu v rezimu Standard Play (SP); pouzijete-li LP, budete moci nahrát az 360 minut. Mjte na zeteli, ze pi pouzití funkce LP dochází k nepatrnému snízení kvality obrazu a zvuku. Ujistte se o správnosti zapojení videorekordéru dle popisu uvedeného výse v této pírucce. Vlozte do videorekordéru videokazetu s ochranným výstupkem. Videokazeta má mít okénko smrem vzhru a sipka má smovat od Vás. Stisknutím tlacítka D nebo E zvolte císlo programu, který chcete nahrávat. Císlo programu mzete zvolit rovnz pímo pomocí císelných tlacítek na dálkovém ovládání. Pejete-li si nahrávat pímo ze zásuvky SCART nebo RCA, opakovan tisknte tlacítko AV, dokud se nezobrazí pozadovaná zásuvka. AV 1 pro nahrávání ze zásuvky EURO AV1 SCART na zadním panelu pístroje. [. . . ] Neponechávejte v dlouhodobém kontaktu s povrchem zaízení pryzové, resp. V opacném pípad mze dojít k porusení povrchu. Cistní zaízení Pro cistní pehrávace pouzívejte jemný suchý hadík. Pi výrazném znecistní povrchu pouzijte jemný hadík mírn zvlhcený vodním roztokem jemného detergentu. V opacném pípad mze dojít k poskození povrchu zaízení. Císelný kód 1 (standardní hodnota), 2 1, 3, 4 6, 7 8, 9 4 Poznámka: · V závislosti na typu televizoru nemusí být tento zpsob ovládání televizoru nebo nkteré z výse uvedených funkcí k dispozici ani po zadání správného kódu výrobce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG V280

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG V280 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag