Návod k použití LG V-KC902HTQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG V-KC902HTQ. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG V-KC902HTQ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG V-KC902HTQ.


LG V-KC902HTQ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1355 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG V-KC902HTQ (1020 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG V-KC902HTQ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] OWNER'S MANUAL PODRËCZNIK U~YTKOWNIKA NÁVOD NA POU¤ÍVANIE U¤IVATELSKÁ P¿ÍRUÏKA V-KC902HT*** New Type Cyclone Vacuum Cleaner Odkurzacz cyklonowy nowego typu Nov model cyklónového vysávaïa Nov typ cyklonového vysavaïe This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 4, 5 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime. Informacje te zawierajå wa¯ne instrukcje dotyczåce bezpieczeæstwa i konserwacji urzådzenia. [. . . ] Mº¥e dojít k úrazu nebo po·kození vrobku. V takovch p¡ípadech kontaktujte zástupce servisu LG Electronics, abyste p¡ede·li riziku. · Nepokraïujte ve vysávání, kdy¥ nêkteré souïásti chybí nebo jsou po·kozené. Mº¥e dojít k úrazu nebo po·kození vrobku. V takovch p¡ípadech kontaktujte zástupce servisu LG Electronics, abyste p¡ede·li riziku. · Pro napájení tohoto vysavaïe nepou¥ívejte prodlu¥ovací ·ñºru. Mº¥e dojít k po¥áru nebo po·kození vrobku. · Pou¥ívejte správné napájecí napêtí. Pou¥ití nesprávného napêtí mº¥e zpºsobit po·kození motoru nebo zranêní u¥ivatele. Správné napêtí je uvedeno na spodní stranê vysavaïe. · P¡ed odpojením od napájení vypnête v·echny ovládací prvky. V opaïném p¡ípadê hrozí úraz elektrickm proudem nebo zranêní. · Zástrïku ¥ádnm zpºsobem nepozmêñujte. V opaïném p¡ípadê hrozí úraz elektrickm proudem, zranêní, nebo po·kození p¡ístroje. Pokud se zástrïka nehodí do zásuvky, po¥ádejte elektriká¡e o instalaci vhodné zásuvky. · Opravy elektrickch za¡ízení smí provádêt jen kvalifikovan servisní technik. Nekvalifikované opravy mohou mít za následek vá¥ná rizika pro u¥ivatele. · Nep¡ibli¥ujte prsty k pohyblivm souïástem. V opaïném p¡ípadê hrozí úraz. p¡evod 10 DYLE ÆIT. . . BEZPE»NOSTNÕ POKYNY I V, , STRAHA · Nevkládejte ¥ádné p¡edmêty do otvorº. V opaïném p¡ípadê mº¥e dojít k po·kození p¡ístroje. · Nepou¥ívejte vysavaï, je-li nêkter z otvorº zablokován: koberec, Koberec udr¥ujte je ïisté, bez p¡ítomnosti prachu, vláken, vlasº a ïehokoli, co mº¥e omezit prºchod vzduchu. [. . . ] · Wy¢åcz odkurzacz i od¢åcz go z gniazdka elektrycznego. · Sprawd¶ rurë teleskopowå, giëtki przewód oraz narzëdzia czyszczåce, czy nie så zablokowane. · Sprawd¶, czy zbiornik na kurz nie jest przepe¢niony. · Skontrolujte, ïi nie sú v teleskopickej trubici, pru¥nej hadici a nástroji na ïistenie upchaté miesta alebo preká¥ky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG V-KC902HTQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG V-KC902HTQ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag