Návod k použití LG V-CP973STC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG V-CP973STC. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG V-CP973STC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG V-CP973STC.


LG V-CP973STC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (20276 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG V-CP973STC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud pouÏijete jin napájecí kabel, ujistûte se, Ïe je certifikován pro platné národní standardy, pokud není poskytován dodavatelem. Je-li napájecí kabel jakkoli pokozen, obraÈte se na vrobce nebo nejbliÏí autorizovan servis a poÏádejte o vmûnu. Napájecí kabel slouÏí jako hlavní prostfiedek pro odpojení z elektrické sítû. Zajistûte, aby po instalaci byla snadno dostupná zásuvka. [. . . ] Pfiipojte signální kabel 1 a síÈovou ÀÛru 2 v tomto pofiadí; poté utáhnûte roub koncovky signálního kabelu. POZNÁMKA Toto je schematické znázornûní zadního pohledu. Tento pohled na zadní ãást pfiedstavuje veobecn model. V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouÏívat stínûné signální kabely rozhraní (D-sub 15kolíkov kabel, DVI kabel) s feritovm jádrem. A Pfiipojte kabel D-sub (poãítaã ­ analog signal) (PC) B Pfiipojte kabel D-sub (poãítaã ­ analog signal) (Mac) PUSH Lií se v závislosti na modelu. Napájecí kabel Signálov kabel Adaptér Mac Pro pouÏití s poãítaãem Apple Macintosh je zapotfiebí zvlátní adaptér pro zmûnu 15kolíkového konektoru (3 fiady) D-sub VGA na dodaném kabelu na 15kolíkov konektor se 2 fiadami. PC Typ zásuvky na zdi MAC 2. Stisknutím tlaãítka na postranním panelu monitor zapnûte. Jakmile je monitor zapnut, automaticky se spustí funkce Automatické nastavení obrazu. POZNÁMKA "Self Image Setting Function" (Automatické nastavení obrazu)?Tato funkce poskytuje uÏivateli optimální nastavení zobrazení. Pokud uÏivatel pfiipojí monitor poprvé, tato funkce automaticky provede optimální nastavení displeje pro jednotlivé vstupní signály. Pokud pfii práci se zafiízením nebo po zmûnû rozliení obrazovky dojde k potíÏím jako je rozmazan obraz, rozmazaná písmena, blikání obrazovky nebo ikm obraz, vylepete rozliení stisknutím tlaãítka funkce AUTO/SET. 6 Funkce ovládacího panelu Ovládání ãelního panelu 1 2 3 4 5 Tlaãítko 4 : 3 in Wide (4:3 ·IROKOÚHL¯) UmoÏÀuje úpravu velikost sledovaného obrazu. · WIDE (·IROKOÚHL¯): ·irokoúhlé zobrazení bez závislosti na vstupu video signálu. · 4 : 3 : Zmûní pomûr obrazového signálu na 4:3. 4 : 3 IN WIDE WIDE 4 : 3 IN WIDE 4:3 ReÏim WIDE (·irokoúhl) ReÏim obrazu 4:3 Tlaãítko MENU (Nabídka) Tímto tlaãítkem vstoupíte do nabídky OSD nebo ji opustíte. PRESET (Pfiednastave · sRGB: Nastavení barev bude odpovídat standardním ní) specifikacím barev sRGB. RED (âervená) GREEN (Zelená) BLUE (Modrá) MENU (Nabídka): Konec : SníÏit : Zvi SET (Nastavit): Vyberte dalí dílãí nabídku. Nastavte si vlastní úrovnû ãervené barvy. Nastavte si vlastní úrovnû modré barvy. 12 Vbûr a nastavení nabídky OSD Hlavní nabídka Dílãí nabídka Pfiíkaz TRACKING (STOPOVÁNÍ) HORIZONTAL (Vodorovnû) VERTICAL (Svisle) CLOCK (Kmitoãet) SlouÏí k posunutí obrazu doleva a doprava. SlouÏí k posunutí obrazu nahoru a dolÛ. Tato funkce slouÏí k minimalizaci svislch pruhÛ na pozadí obrazu. Velikost obrazu ve vodorovném smûru se zmûní také. PHASE (Fáze) SlouÏí k úpravû zaostfiení obrazu. Tato poloÏka umoÏÀuje odstranit vekeré vodorovné ruení a obraz vyãistit nebo zaostfiit. SHARPNESS MENU (Nabídka): Konec (Ostrost) : SníÏit : Zvi SET (Nastavit): Vyberte dalí dílãí nabídku. SlouÏí k úpravû ostrosti obrazu. 13 Vbûr a nastavení nabídky OSD Hlavní nabídka Dílãí nabídka Pfiíkaz SETUP (NASTAVENÍ) LANGUAGE (Jazyk) OSD POSITION (POLOHA PONUKY NA DISPLEJI OSD) SlouÏí k nastavení jazyka, ve kterém se zobrazují názvy ovládání. SlouÏí k úpravû polohy nabídky OSD na obrazovce. WHITE BALANCE (VyváÏení bílé) MENU (Nabídka): Konec : Upravit : Upravit SET (Nastavit): Vyberte dalí dílãí nabídku. POWER INDICATOR (Indikátor napájení) Pokud se vstup grafické karty lií od poÏadovanch specifikací, úroveÀ barev se mÛÏe zhorit z dÛvodu ruení grafického signálu. Pomocí této funkce je úroveÀ signálu nastavena, aby odpovídala standardní úrovni vstupu grafické karty a aby obraz byl optimální. Tuto funkci aktivujte, pokud se na obrazovce vyskytují bílé a ãerné barvy. Tato funkce slouÏí k zapnutí (ON) ãi vypnutí (OFF) indikátoru napájení na pfiední stranû monitoru. [. . . ] Pokud vsledky nejsou uspokojivé, zredukujte svislé pruhy pomocí ikony CLOCK (Kmitoãet) v nabídce OSD. · Stisknûte tlaãítko AUTO/SET (Automaticky/Nastavit) ­ tato volba automaticky vybere ideální nastavení monitoru. Pokud vsledky nejsou uspokojivé, zredukujte vodorovné pruhy pomocí ikony PHASE (Fáze) v nabídce OSD. · Zkontrolujte Ovládací panely --> Zobrazení --> Nastavení a nastavte poÏadované rozliení obrazu nebo upravte obraz na ideální nastavení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG V-CP973STC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG V-CP973STC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag