Návod k použití LG RH-277H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG RH-277H. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG RH-277H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG RH-277H.


LG RH-277H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3916 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG RH-277H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RH277. 278H-P2L-AAACLLL-CZE HDD/DVD REKORDÉR UZIVATELSKÝ MANUÁL MODEL: RH277H RH278H Ped pipojením, provozem a nastavováním tohoto výrobku si prosím pozorn a dkladn pectte tuto instrukcní brozuru. UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: Zaízení nesmí být vystaveno psobení vody (polití nebo postíkání), na pístroj nestavte nádoby naplnné vodou, nap. vázy apod. VÝSTRAHA: V ZÁJMU SNÍZENÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL) UVNIT NEJSOU ZÁDNÉ PRVKY VYZADUJÍCÍ UZIVATELSKOU ÚDRZBU PROVÁDNÍ ÚDRZBY SVTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKM Tento symbol blesku v trojúhelníku upozoruje uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit pouzdra zaízení, jez je kvli své výsce schopno zpsobit úraz elektrickým proudem. Vykicník v trojúhelníku upozoruje uzivatele na pítomnost dlezitých pokyn k obsluze a údrzb (servisu) v materiálech pilozených k výrobku. VÝSTRAHA: V ZÁJMU SNÍZENÍ NEBEZPECÍ VZNIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PÍSTROJ PSOBENÍ DEST ANI VLHKOSTI. [. . . ] Ped pehráváním soubor JPEG si pectte "Pozadavky soubor fotografií" napravo. Vyberte médium, které obsahuje soubory JPEG, pak stisknte ENTER. Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka [Seznam fotografií]. Volby nabídky Seznam fotografií 1. Stisknte v / V pro výbr souboru z nabídky [Seznam fotografií] a pak stisknte ENTER. Zobrazené moznosti nabídky se lisí podle typu zvoleného média. Mzete vybrat vsechny soubory a slozky v nabídce stisknutím tlacítka CLEAR. Ke zrusení voleb stisknte znovu CLEAR. Výbr více soubor (slozek) 1. Ke zrusení oznaceného souboru nebo slozky stisknte znovu tlactko MARKER. K výbru volby pouzijte tlacítka v / V a pak stisknte ENTER pro potvrzení vaseho výbru. [Otevít] Oteve slozku a objeví se seznam soubor ve slozce [Celá obraz. ] Zobrazí vybraný soubor ve formátu plné obrazovky. (strana 33) [Pesun] Presune soubor(y) do jiné slozky (alba) nebo na jiné médium. (strana 34) [Kopírovat] Zkopíruje soubor(y) do jiné slozky nebo na jiné médium. K výbru souboru pouzijte klávesy b / B / v / V a pak stisknte ENTER. Volby nabídky se objeví na levé stran nabídky. Tipy: Chcete-li se pesunout na vyssí úrove adresáe, pouzijte tlacítka b / B / v / V pro zvýraznní a stisknte ENTER. Mzete také zobrazit nabídku HOME k výbru jiného média stisknutím HOME. K výbru volby [Celá obraz. ] pouzijte tlacítka v / V a pak stisknte ENTER. Vybraný obrázek se zobrazí na celé obrazovce. Podle velikosti a poctu soubor JPEG by mohlo trvat dlouho nez rekordér pecte soubory. Pozadavky soubor fotografií Pípony soubor ". jpg" Velikost fotografie: Doporucené mén nez 4MB Stisknte ENTER pro zobrazení nebo odstranní této nabídky bhem prohlízení na celé obrazovce. K zastavení zobrazování v kterémkoliv okamziku stisknte tlacítko STOP. Pro opustní obrazovky s nabídkou stisknte tlacítko HOME, vyberte moznost [TV DVD] nebo [TV HDD] a stisknte ENTER. Formát DVD±R/RW: ISO 9660 (formát UDF Bridge) Maximální pocet soubor na disku: Mén nez 1999 (celkový pocet soubor a slozek) Poznámky k souboru JPEG Progresivní a bezeztrátová komprese obrazových soubor JPEG není podporována. [. . . ] Disky zaznamenané s materiálem pro jednorázové kopírování nelze pehrávat na jiných pehrávacích. esení Finalizujte disk. Druhý pehrávac musí být kompatibilní s formátem RW, aby ho slo pehrávat. Vyberte kanál na zabudovaném TV tuneru rekordéru. Pouzijte pro materiál s jedinou mozností kopírování disk naformátovaný ve formátu VR. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG RH-277H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG RH-277H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag