Návod k použití LG RC8015A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG RC8015A. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG RC8015A bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG RC8015A.


LG RC8015A : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3025 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG RC8015A

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud pouÏijete jin napájecí kabel, ujistûte se, Ïe je certifikován pro platné národní standardy, pokud není poskytován dodavatelem. Je-li napájecí kabel jakkoli pokozen, obraÈte se na vrobce nebo nejbliÏí autorizovan servis a poÏádejte o vmûnu. Napájecí kabel slouÏí jako hlavní prostfiedek pro odpojení z elektrické sítû. Zajistûte, aby po instalaci byla snadno dostupná zásuvka. [. . . ] Umístûte monitor na mûkkou látku ãelní stranou dolÛ 2. Zkontrolujte, kterm smûrem vkládáte ãást podstavec, a spojte jej s kloub podle obrázku. Kloub Podstavec ãástí 3. Zkontrolujte, kterm smûrem vkládáte ãást základna podstavce, a spojte ji s ãástí podstavec. 4. Po sestavení monitor opatrnû zvednûte a otoãte pfiední stranou k sobû. Základna podstavce Podstavec DÛleÏité Na obrázku je znázornûn obecn model pfiipojení. Vrobek pfii pfienáení nedrÏte vzhÛru nohama a nedrÏte jej pouze za podstavec. Mohl by upadnout a pokodit se nebo vám poranit nohu. X3 Pfiipojení displeje Odstranûní podstavce 1. PoloÏte na rovn povrch poltáfi nebomûkkou látku. 2. Umístûte monitor ãelní stranou na poltáfi nebo mûkkou látku. Základna podstavce Tûlo monitoru 3. Jednou rukou pfiidrÏte ãást tûlo monitoru, druhou rukou ãást základna podstavce jako na obrázku a mírnû nadzvednûte ãást základna podstavce. 4. Zatlaãte západku dovnitfi a základnu podstavce z tûla podstavce. sejmûte 5. Jemnû vytáhnûte tûlo stojanu a oddûlte ho od závûsu. X4 Pfiipojení displeje Pfied instalací monitoru se ujistûte, Ïe monitor, poãítaã a dalí pfiipojená zafiízení jsou vypnutá. Nastavení displeje 1. Ovládací prvek vyberte pomocí / nebo tlaãítek. Jakmile se vybraná ikona zvrazní, stisknûte tlaãítko AUTO/SET (Automaticky/Nastavit). PouÏijte tlaãítka / a nastavte obraz na poÏadovanou úroveÀ. PouÏitím tlaãítka AUTO/SET (Automaticky/Nastavit) vyberte dalí poloÏky v dílãí nabídce. Stisknutím tlaãítka MENU (Nabídka) se vrátíte do hlavní nabídky, kde mÛÏete vybrat jinou funkci. Stisknete-li tlaãítko MENU (Nabídka) dvakrát, opustíte nabídku OSD. X9 Vbûr a nastavení nabídky OSD V následující tabulce jsou uvedeny vechny nabídky ovládání, úprav a nastavení v nabídce OSD. Hlavní nabídka PICTURE (Obraz) Dílãí nabídka BRIGHTNESS (Jas) CONTRAST (Kontrast) GAMMA (Korekce gamma) Pfiíkaz SlouÏí k úpravû jasu, kontrastu a korekce gamma obrazu. SlouÏí k pfiizpÛsobení barev obrazovky. COLOR (Barvy) PRESET (Pfiednastavení) RED (âervená) GREEN (Zelená) BLUE (Modrá) sRGB 6500K 9300K POSITION (Pozice) TRACKING (Stopování) HORIZONTAL (Vodorovnû) VERTICAL (Svisle) CLOCK (Kmitoãet) PHASE (Fáze) SHARPNESS (Ostrost) LANGUAGE (Jazyk) SlouÏí k úpravû polohy obrazu. SlouÏí ke zlepení ãistoty, stability a ostrosti obrazovky. SETUP (Nastavení) OSD HORIZONTAL(Vodorovnû) POSITION (Poloha nabídky OSD) VERTICAL(Svisle) WHITE BALANCE SlouÏí k pfiizpÛsobení stavu obrazovky pracovnímu prostfiedí uÏivatele. (VyváÏení bílé) POWER INDICATOR (Indikátor napájení) FACTORY RESET (Vchozí nastavení) : Nastaviteln POZNÁMKA Pofiadí ikon se mÛÏe liit v závislosti na modelu (X10 ­ X14). X10 Vbûr a nastavení nabídky OSD Byli jste uvedeni do vbûru a nastavení poloÏky pomocí systému OSD. NíÏe jsou uvedeny ikony, názvy ikon a popisy ikon vech poloÏek zobrazench v nabídce. Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a objeví se hlavní nabídka OSD. Název nabídky PICTURE Ikony Dílãí nabídky Popis tlaãítka MENU : Exit (Konec) : Adjust (Upravit) (Decrease/Increase (SníÏit/Zvit)) SET : Enter (Potvrdit) : Vyberte dalí dílãí nabídku POZNÁMKA Jazyky nabídky OSD (On Screen Display) na monitoru mohou bt jiné neÏ v pfiíruãce. X11 Vbûr a nastavení nabídky OSD Hlavní nabídka Dílãí nabídka Pfiíkaz PICTURE (Obraz) PICTURE BRIGHTNESS (Jas) CONTRAST (Kontrast) GAMMA (Korekce gamma) SlouÏí k úpravû jasu obrazu. [. . . ] Vyberte nastavení barev vyí neÏ 24 bitÛ (true color). DÛleÏité Zkontrolujte moÏnost Ovládací panely -->Zobrazení -->Nastavení, jestli byla zmûnûna obnovovací frekvence a rozliení obrazovky. Pokud ano, upravte nastavení grafické karty na doporuãené rozliení. Pouze pro irokoúhlé modely : DÛvody pro doporuãení optimálního rozliení Pomûr stran je 16:10. Pokud vstupní rozliení není 16:10 (napfiíklad 16:9, 5:4, 4:3), mÛÏe docházet k potíÏím jako jsou rozmazaná písmena, rozmazan obraz, ofiíznuté zobrazení nebo ikm obraz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG RC8015A

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG RC8015A bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag