Návod k použití LG RC7020A1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG RC7020A1. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG RC7020A1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG RC7020A1.


LG RC7020A1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3492 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG RC7020A1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je-li napájecí kabel jakkoli pokozen, obraÈte se na vrobce nebo nejbliÏí autorizovan servis a poÏádejte o vmûnu. Napájecí kabel slouÏí jako hlavní prostfiedek pro odpojení z elektrické sítû. Zajistûte, aby po instalaci byla snadno dostupná zásuvka. Monitor pouÏívejte pouze se zdrojem napájení uvedenm v technickch údajích v této pfiíruãce nebo na monitoru. [. . . ] Pokud to nechcete, nemÛÏete pouÏívat funkci Pivot bez problémÛ. X6 Pripojenie displeja Pfiipojení k osobnímu poãítaãi 1. Zkontrolujte, zda je poãítaã a produkt vypnut. POZNÁMKA Toto je schematické znázornûní zadního pohledu. Tento pohled na zadní ãást pfiedstavuje veobecn model. V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouÏívat stínûné signální kabely rozhraní (D-sub 15kolíkov kabel, DVI kabel) s feritovm jádrem. A Pfiipojte kabel DVI B Pfiipojte kabel Dsub (PC) C Pfiipojte kabel Dsub (Mac) Signálov kabel Napájecí Analogov Digitální kabel signál D-Sub signál DVI Lií se v závislosti na modelu. Typ zásuvky na zdi PC Typ zásuvky na osobním poãítaãi PC B MAC c Adaptér Mac Pro pouÏití s poãítaãem Apple Macintosh je zapotfiebí zvlátní adaptér pro zmûnu 15kolíkového konektoru (3 fiady) D-sub VGA na dodaném kabelu na 15kolíkov konektor se 2 fiadami. PC A Kabel DVI-Digital (Tato funkce není dostupná ve vech zemích. ) 2. Stisknutím tlaãítka na postranním panelu monitor zapnûte. Jakmile je monitor zapnut, automaticky se spustí funkce Automatické nastavení obrazu. (Pouze v analogovém reÏimu) POZNÁMKA "Self Image Setting Function" (Automatické nastavení obrazu)?Tato funkce poskytuje uÏivateli optimální nastavení zobrazení. Pokud uÏivatel pfiipojí monitor poprvé, tato funkce automaticky provede optimální nastavení displeje pro jednotlivé vstupní signály. Pokud pfii práci se zafiízením nebo po zmûnû rozliení obrazovky dojde k potíÏím jako je rozmazan obraz, rozmazaná písmena, blikání obrazovky nebo ikm obraz, vylepete rozliení stisknutím tlaãítka funkce AUTO/SET. X7 Funkce ovládacího panelu Ovládání ãelního panelu Ovládání 4:3 in Wide Funkce SlouÏí k vbûru velikosti obrazu. WIDE 4:3 · WIDE (·IROKOÚHL¯): ·irokoúhlé zobrazení bez závislosti na vstupu video signálu. · 4 : 3 : Zmûní pomûr obrazového signálu na 4:3. Vysoké hodnoty korekce gamma na monitoru zesvûtlují obrázky a nízké hodnoty zvyují jejich kontrast. COLOR COLOR · sRGB: Nastavení barev bude PRESET (Pfiednastavení) odpovídat standardním specifikacím barev sRGB. RED (âervená) GREEN (Zelená) MENU (Nabídka): Konec : SníÏit BLUE (Modrá) : Zvi SET (Nastavit): Vyberte dalí dílãí nabídku. Nastavte si vlastní úrovnû ãervené barvy. Nastavte si vlastní úrovnû modré barvy. X13 Vbûr a nastavení nabídky OSD Hlavní nabídka Dílãí nabídka Pfiíkaz TRACKING TRACKING (Stopování) HORIZONTAL (Vodorovnû) VERTICAL (Svisle) SlouÏí k posunutí obrazu doleva a doprava. SlouÏí k posunutí obrazu nahoru a dolÛ CLOCK (Kmitoãet) Tato funkce slouÏí k minimalizaci svislch pruhÛ na pozadí obrazu. Velikost obrazu ve vodorovném smûru se zmûní také. Tato poloÏka umoÏÀuje odstranit vekeré vodorovné ruení a obraz vyãistit nebo zaostfiit. . . . ACE (Adaptive Clarity Enhancer): SlouÏí k nastavení reÏimu ãistoty obrazu. . . . RCM (Real Color Management): SlouÏí k nastavení reÏimu barev. 0 NepouÏito 1 Obohacení zelené 2 Naãervenal tón 3 Obohacení barev Tla ítkem AUTO/SET (Automaticky/Nastavit) vyberte podmenu a ulo te hodnotu YES (ANO) tla ítky . NORMAL Tato volba platí v normálních pracovních (Normální) podmínkách. DEMO SlouÏí pouze k upoutání zákazníka v obchodech. [. . . ] V takovém pfiípadû se obraÈte na vrobce poãítaãe nebo videoadaptéru. X18 ¤eení problémÛ Obraz na displeji se nezobrazuje správnû. Obraz je jednobarevn nebo jsou barvy nepfiirozené. · Zkontrolujte, zda je signálov kabel správnû pfiipojen a v pfiípadû potfieby jej utáhnûte roubovákem. · Ujistûte se, Ïe grafická karta je správnû vloÏena do patice. · Vyberte nastavení barev vyí neÏ 24 bitÛ (true color) v nabídce Ovládací Panely ­ Nastavení. · Zkontrolujte, jestli je obrazovka nastavena na prokládan reÏim. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG RC7020A1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG RC7020A1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag