Návod k použití LG RAD-125

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG RAD-125. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG RAD-125 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG RAD-125.


LG RAD-125 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1372 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG RAD-125 (1398 ko)
   LG RAD-125 (1402 ko)
   LG RAD-125 (1712 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG RAD-125

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESTINA UZIVATELSKÝ NÁVOD Mini Hi-Fi Systém Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL RAD125 (RAD125, RAS125F) P/NO : MFL63284621 RAD125-D0U_DHUNLL_CZE_4621. indd 1 2010-02-19 ¿ÀÈÄ 8:15:45 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace POZOR RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM UPOZORNNÍ: SNIZTE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODJÍMEJTE KRYT (ANI ZÁDNÝ PANEL), UVNIT NEJSOU ZÁDNÉ PRVKY, KTERÉ MZE OPRAVIT UZIVATEL. TAKOVÉTO ZÁSAHY SVRTE DO RUKOU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI. Symbol blesku se sipkou v rovnostranném trojúhelníku slouzí k upozornní uzivatele na pítomnost neizolovaného naptí pod ochranným krytem zaízení, které mze být dostatecn vysoké na to, aby vystavilo osoby riziku úrazu elektrickým proudem Znaménko vykicníku v rovnostranném trojúhelníku je urcené k upozornní uzivatele na dlezité pokyny k obsluze a údrzb (servisu), které by si ml uzivatel nastudovat v literatue pilozené k výrobku. [. . . ] v pípad telefonátu, ukazatel "MUTE" (ztisení) se zobrazí v okn displeje. RANDOM 4 Cinnosti RAD125-D0U_DHUNLL_CZE_4621. indd 14 REPEAT RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) Poznámka · V tomto rezimu se hudba pehrává v náhodném poadí. · Pokud pepnete na jinou funkci nebo zastavíte pehrávání hudby pomocí tlacítka STOP umístném na jednotce (nebo "x" ENTER na dálkovém ovládání) pi rezimu AUTO DJ, tato funkce bude zablokována. · Funkce AUTO DJ není podporována hudebním souborem, jehoz délka je mensí nez 60 sekund. · Veskerá hudba se neustále opakuje dokud uzivatel deaktivuje funkci AUTO DJ. 2010-02-19 ¿ÀÈÄ 8:15:48 Cinnosti 1 Ovládání rádia Ujistte se, ze jsou zapojeny ob antény, FM. (Viz strana 12) Vymazání vsech ulozených stanic 1. Na displeji DVD pehrávace se rozsvítí ERASE ALL (VYMAZAT VSE). a vymazete vsechny ulozené rozhlasové stanice. Poslech rádia 1. Stisknte tlacítko FUNCTION dokud se neobjeví FM v okn obrazovky. Stisknte a podrzte TUNING (-/+) po dobu dvou sekund dokud se ukazatel frekvence nezmní, poté puste. Scanování se zastaví kdyz zaízení naladí stanici. na pedním panelu nebo opakovaným stiskem VOL + nebo ­ na dálkovém ovládání. Zlepsení nekvalitního FM píjmu Na dálkovém ovládání stisknte PLAY (B/X) (ST. / MO). Toto má za následek zmnu volby kanál ze sterea na mono a obvykle zlepsení píjmu. Prohlízení informací o radiostanici FM tuner je vybavený systémem RDS (Radio Data System) (Systém údaj o stanici), který zobrazuje informace o aktuální rozhlasové stanici. Stisknte opakovan RDS pro zobrazení vsech mozností typ informací : PS (Programme Service Name) (Název stanice) Název stanice se zobrazí na displeji. (Programme Type Recognition) (Rozpoznání typu programu) Název typu programu (nap. (Radio Text) (Radiotext) Textová zpráva obsahující speciální informace z vysílání stanice. (Time controlled by the channel) (Cas ízený stanicí) Zobrazuje datum a cas, který vysílá a ídí radiostanice. 4 Cinnosti Pednastavení rádiových stanic Mzete pednastavit 50 stanic pro FM. Stisknte tlacítko FUNCTION dokud se neobjeví FM v okn obrazovky. Stisknte PRESET FOLDER (v/V) pro volbu pedvoleného poctu císel, které si pejete. Opakujte kroky 2 az 5 pro ulození dalsích stanic. PTY RT CT Mzete vyhledat rádio stanice podle typu programu stisknutím tlacítka RDS. Stisknte jednou nebo vícekrát tlacítko PTY pro zvolení Vámi preferovaného typu programu. Hledání se zastaví, kdyz je stanice nalezena. RAD125-D0U_DHUNLL_CZE_4621. indd 15 FB164 2010-02-19 ¿ÀÈÄ 8:15:48 1 Cinnosti Nastavení zvuku Nastavení rezimu surround Systém má císelné údaje pednastavené na okolní zvukové pole. Mzete zvolit pozadovaný rezim hudby pouzitím tlacítka SOUND EFFECT na dálkovém ovládání nebo EQ na jednotce. [. . . ] X1 SPEED - Pi procesu nahrávání mzete poslouchat hudbu. X2 SPEED - Te mzete nahrávat hudební soubor. Neoprávnné poizování kopií chránných materiál, napíklad pocítacových program, soubor, vysílání a zvukových nahrávek, mze znamenat porusení autorských práv a mze také být trestným cinem. Tento pístroj nesmí být k tmto úcelm vyuzíván. Bute zodpovdní Respektujte autorská práva RAD125-D0U_DHUNLL_CZE_4621. indd 18 2010-02-19 ¿ÀÈÄ 8:15:49 Údrzba 1 5 Údrzba Zacházení s jednotkou Pi peprav jednotky Ulozte prosím jednotku do originálního obalu a balících materiál. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG RAD-125

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG RAD-125 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag