Návod k použití LG MS450H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG MS450H. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG MS450H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG MS450H.


LG MS450H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7057 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG MS450H (6864 ko)
   LG MS450H ANNEXE 332 (6847 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG MS450H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rekordér se síovým dvojitým HD MS450H MEDIÁLNÍ STANICE Abyste zajistili správné pouzívání tohoto výrobku, ctte, prosím, tuto pírucku uzivatele pecliv a uchovejte ji pro pozdjsí nahlízení. CESTINA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT VÝSTRAHA VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU) UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM, SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze být dostatecn závazné a mít za následek vznik rizika úrazu elektrickým proudem osob. Vykicník v rovnostranném trojúhelníku je urcen k upozornní uzivatele na pítomnost dlezitých provozních nebo udrzovacích (servisních) instrukcí v prvodní literatue k pístroji. VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DESTI NEBO VLHKU. VAROVÁNÍ: Neinstalujte pístroj v tsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka. [. . . ] Stisknte v/V pro natocení obrázku ve smru hodinových rucicek nebo proti smru hodinových rucicek. Pro optovné zobrazení okonek stisknte INFO. Obecné pehrávání 1 Stisknte HOME. Pomocí b/B zvolte [Média] v nabídce [Domácí], poté stisknte OK. Zvolte zyp pamti pomocí b/B, poté stisknte OK. a b c d e Pokud pouzijete efekt, casování prezentace snímk mze být delsí nez jste nastavili v moznosti [Casování prezentace]. (strana 35) a Zobrazí soubory médií (Pohyb, Hudba, Fotografie) ulozené v interním/externím HDD. b Zobrazí soubory médií (Pohyb, Hudba, Fotografie) ulozené na pipojeném zaízení USB. c Zobrazí soubory médií (Pohyb, Hudba, Fotografie) ulozené na vasem PC. (strana 36) d Zobrazí tituly digitální TV, které byly nahrány tunerem DTV. e Zobrazí Playlist, který jste si uspoádali v tomto rekordéru. Ped pouzitím je nutné uspoádat svj playlist (strana 34). 7 8 Pro pozastavení pehrávání stisknte PAUSE v pehrávaném filmovém souboru. l Pro pokracování v pehrávání stisknte PLAY. Stisknte STOP pro zastavení pehrávání. Tídní nahraných titul REC 1 4 5 4 5 Pomocí b/B zvolte typ média (Pohyb, Hudba nebo Fotografie). l Pokud si pejete pejít do vyssího adresáe, stisknte BACK nebo pouzijte v/V pro volbu a stisknte OK. l Stisknte INFO v prbhu výbru filmu pro zobrazení detailních informací o souboru. l Stisknte HOME. Pomocí b/B zvolte [Média] v nabídce [Domácí], poté stisknte OK. Stisknte zelen zbarevené tlacítko pro vysunutí nabídky mozností. Pomocí v/V zvolte zpsob tídní mezi [Nejnovjsí], [Cas] nebo [Název titulu]. Nejnovjsí Cas Název titulu tídí dle data zápisu. tídí dle nahrané doby v císelném poadí. dle názvu titulu v abecedním poadí. Stisknte VOL +/- pro seízení úrovn zvuku pro výstup audia. Pehrávání Frame-by-Frame MOVIE Zvtsí pehrávaný obraz MOVIE DLNA-P DLNA-V REC PHOTO 1 V prbhu pehrávání filmového souboru stisknte PAUSE. Stiknte opakovan tlacítko PAUSE k pehrávání Frame-by-Frame. Picasa REC DLNA-V 1 Návrat rychle dopedu nebo rychle dozadu MOVIE REC DLNA-V 1 V prbhu pehrávání filmového souboru stisknte SCAN (m/M) pro návrat v pehrávání rychle dopedu nebo rychle dozadu. Opakovan stisknte SCAN (m/M) pro zmnu rychlosti pehrávání. [. . . ] LG NENESE ODPOVDNOST ZA UZÍVÁNÍ SLUZEB SÍT. PRO PLNÝ ROZSAH PÍPUSTNÝCH DLE ZÁKONA, LG NENESE ZÁDNOU ODPOVDNOST A NEPOSKYTUJE ZÁRUKY V JAKÉKOLI PODOB (*) NA SPRÁVNOST, PLATNOST, VCASNOST, REGULÉRNOST NEBO ÚPLNOST JAKÉKOLI SLUZBY SÍT ZPÍSTUPNNOU TÍMTO VÝROBKEM, NENESE TAKÉ ODPOVDNOST ZA TO, (ii) ZE JSOU SLUZBY SÍT PÍSTUPNÉ VIRM NEBO DALSÍM KOMPONENTM, KTERÉ MOHOU INFIKOVAT, POSKODIT CI ZPSOBIT SKODY NA TOMTO VÝROBKU, VASEM POCÍTACI, TELEVIZI NEBO NA JINÉM VYBAVENÍ NEBO JAKÉMKOLI DALSÍM MAJETKU. LG TÍMTO VÝSLOVN ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VCETN, ALE NEOMEZUJÍCÍ POUZE JEN NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI NABO VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. ZA ZÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A POD ZÁDNOU PRÁVNÍ TEORIÍ , A VE SMLOUV, PORUSENÍ, PLNÉ ODPOVDNOSTI NEBO V OPACNÉM PÍPAD NEBUDE LG ODPOVDNÉ VCI VÁM NEBO JINÝM TETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PÍMÉ, NEPÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ, VEEJNOPRÁVNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ POSKOZENÍ NEBO ZA PALMÁRY CI VÝDAJE K NIM VZTAHUJÍCÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE SLUZEB SÍT, DOKONCE ANI U MOZNOSTI, ZE NA PODOBNÉ PORUCHY JE UPOZORNNO NEBO U PORUCH, KTERÉ JSOU OPRÁVNN PEDVÍDATELNÉ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG MS450H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG MS450H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag