Návod k použití LG MH-6388P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG MH-6388P. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG MH-6388P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG MH-6388P.


LG MH-6388P : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7655 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG MH-6388P

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] N Mikrovlnná trouba s grilem Ped uvedením trouby do provozu si dkladn pectte tento návod k obsluze. MH6388P MH6388B MH6388W www. lg. com Bezpeãnostní pokyny Pokyny k zabránûní vystavení osob moÏnému pÛsobení mikrovlnné energie. Nepokouejte se uvádût troubu do provozu pfii otevfiench dvífikách, protoÏe dvefie jsou zajitûny bezpeãnostním blokovacím systémem. Tento bezpeãnostní blokovací systém automaticky vypne troubu pfii kterémkoliv zpÛsobu vafiení jakmile se dvífika otevfiou. Dolo by totiÏ pfii úniku mikrovlnné energie ke kodlivému pÛsobení na pfiítomné osoby. NesnaÏte se jakmkoliv zpÛsobem manipulovat s dvefiním bezpeãnostním blokovacím systémem. [. . . ] Pfiidejte 1/2 sklenky vody do nádoby o objemu asi 1, 5 l a zakryjte. V polovinû pfiípravy zamíchejte. 51/2 - 71/2 Propíchnûte brambory nûkolikrát 91/2 - 141/2 vidliãkou. V polovinû pfiípravy obraÈte. 200 g 450 g 450 g 41/2 - 71/2 Pfiidejte 1/2 sklenky vody do nádoby o 2-3 objemu asi 2 l a zakryjte. minuty 41/2 - 71/2 Pfiidejte 1/2 sklenky vody do nádoby o 2-3 objemu asi 1, 5 l a zakryjte. V polovinû pfiípravy obraÈte a pfiemístûte. 2-3 minuty 450 g 5-7 450 g 2 hrnky (0, 5 l) 4 hrnky (1 l) 11 - 16 56 Grilování Pokyny pro pfiípravu masa na grilu · Okrájejte z masa pfiebyteãn tuk. Pokyny pro grilování ryb a mofiskch plodÛ PoloÏte ryby nebo mofiské plody na grilovací stojánek. Ryby v celku nafiíznûte pfied grilováním ikmmi fiezy po obou stranách. Potírejte pfied i bûhem grilování rozputûnm máslem, margarinem nebo olejem, abyste zabránili vysuení ryb. Celou rybu nebo rybí steaky obraÈte opatrnû v polovinû doby pfiípravy. Silnûjí filety je podle potfieby také moÏné otoãit. Pokrm Sekané bifteky MnoÏství 50 g x 2 100 g x 2 PfiibliÏní doba pfiípravy (v minutách) 13-16 19-23 Pokyny Potfiete olejem nebo rozputûnm máslem. Tenké plátky poloÏte na grilovaní mfiíÏku, silnûjí poloÏte na odkapávací pekáãek. V polovinû doby pfiípravy obraÈte. Pokrm Rybí filety 1 cm silné 1, 5 cm silné Rybí steaky 2, 5 cm silné Ryby v celku MnoÏství 230 g 230 g 230 g PfiibliÏní doba pfiípravy (v minutách) 17-21 20-24 24-28 Pokyny Potfiete rozputûnm máslem a v polovinû doby pfiípravy obraÈte. Bifteky 2, 5 cm silné krvavé stfiednû propeãené dobfie propeãené Kotlety 2, 5 cm silné Jehnûãí kotlety 2, 5 cm silné Párky, klobásky 230 g x 2 230 g x 2 230 g x 2 18-20 22-24 26-28 225­350 g 450 g 16-20 24-28 Pro silné a tuãné ryby pfiidejte ãas navíc. 230 g x 2 27-32 Hfiebenatky, keble nepfiedvafiené 450 g 450 g 16-20 16-20 Dobfie podlévejte bûhem pfiípravy. 230 g x 2 25-32 230 g 13-16 Nûkolikrát obraÈte. 57 DÛleÏité bezpeãnostní pokyny Pozornû si je pfiieãtûte a uloÏte pro pozdûjí pouÏití. 1. Nepokouejte se jakkoliv neodbornû zasahovat do zafiízení trouby, tj. jakmkoliv zpÛsobem sefiizovat a opravovat dvífika, ovládací panel, bezpeãnostní blokovací spínaãe, nebo jakoukoliv jinou souãást trouby. Provádûní jakékoliv servisní operace nebo oprav, které by mûly za následek sejmutí kteréhokoliv dílu zajiÈujícího ochranu proti zasaÏení energií mikrovlnného záfiení je nebezpeãné. Opravu smí provádût pouze kvalifikovan servisní technik. Doporuãujeme vÏdy, kdyÏ je prázdná, nechat v troubû sklenici s vodou. Voda bezpeãnû pohltí mikrovlnnou energii pokud dojde k náhodnému zapnutí. V troubû nesute prádlo, mÛÏe zuhelnatût nebo i shofiet, pokud je pfiíli dlouho ohfiíváno. V troubû nepfipravujte potraviny zabalené do papírovch ubrouskÛ s vjimkou pfiípadÛ, které jsou uvedeny v kuchafiské knize. NepouÏívejte pfii vafiení jídel noviny místo papírovch ubrouskÛ. [. . . ] ODPOVùë: Po ukonãení zpracování v mikrovlnné troubû bude pokraãovat proces vafiení (peãení) jetû po vyjmutí z trouby. Tato doba stání dokonãí uvafiení vnitfiku rovnomûrnm zpÛsobem. âas stání závisí na hustotû dané suroviny. 63 OTÁZKA: Je moÏné dûlat popcorn v mikrovlnné troubû?ODPOVùë: Ano, pokud pouÏijete jednu ze dvou následujících metod 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG MH-6388P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG MH-6388P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag