Návod k použití LG M198WA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG M198WA. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG M198WA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG M198WA.


LG M198WA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (978 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG M198WA (991 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG M198WA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezpeãnostní pokyny Pfied pouÏitím produktu si dÛkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny. Varování Upozornûní Pokud budete tuto varovnou zprávu ignorovat, mÛÏe dojít k váÏnému zranûní, nehodû ãi úmrtí. Pokud budete toto upozornûní ignorovat, mohlo by dojít k lehkm zranûním nebo k pokození produktu. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu Varování Nenechávejte pfiístroj u zdrojÛ tepla, jako jsou napfiíklad elektrická topná tûlesa. - Mohlo by dojít k elektrickému oku, poÏáru, porue nebo deformaci. Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti, kter je souãástí balení, mimo dosah dûtí. [. . . ] Pokud nedojde k dalímu stisknutí po dobu nûkolika vtefiin, obrazovka automaticky pfiejde na zvolenou nabídku. 22 Pfiipojení k externím zafiízením Pfii sledování signálu RGB/DVI z pfiehrávaãe DVD/digitálního pfiijímaãe 1. Pfiipojte kabel D-sub, RCA/PC kabel jako na níÏe uvedeném obrázku a poté pfiipojte napájecí kabel. (viz strana 19) A Zadní strana produktu. RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN B Zadní strana produktu. DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN Kabel RCAStereo (není souãástí balení) Kabel D-Sub Kabel DVI Kabel RCA-Stereo (není souãástí balení) [Digitální kabelov pfiijímaã/pfiehrávaã DVD] [Digitální kabelov pfiijímaã/pfiehrávaã DVD] 2. Zvolte vstupní signál. Vstupní signál vyberte pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi. INPUT OK Nebo stisknûte tlaãítko INPUT na horní stranû produktu. INPUT OK Vstup TV AV1 AV2 Komponentní RGB DVI OK Vstup A · Zvolte RGB B · Zvolte DVI TV AV1 AV2 Komponentní RGB DVI OK Po kaÏdém stisknutí tlaãítka Input se nabídka zmûní na TV AV1 AV2 Komponentní RGB DVI. Pokud nedojde k dalímu stisknutí po dobu nûkolika vtefiin, obrazovka automaticky pfiejde na zvolenou nabídku. 23 Pfiipojení k externím zafiízením Sledování televize 1. Zkontrolujte, zda je anténní kabel pfiipojen na zadní stranû produktu, a poté pfiipojte kabel napájení. Zadní strana produktu. DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO ANTENNA IN Anténní kabel (není souãástí dodávky) 2. Zvolte vstupní signál. Vstupní signál vyberte pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi. INPUT OK Vstup TV AV1 AV2 Komponentní RGB DVI OK Nebo stisknûte tlaãítko INPUT na horní stranû produktu. INPUT OK · Vyberte TV Po kaÏdém stisknutí tlaãítka Input se nabídka zmûní na TV AV1 AV2 Komponentní RGB DVI. Pokud nedojde k dalímu stisknutí po dobu nûkolika vtefiin, obrazovka automaticky pfiejde na zvolenou nabídku. 24 UloÏení kabelÛ do drÏáku kabelÛ 1. Uspofiádejte kabely uprostfied podle následujícího obrázku. DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO 2. ZasuÀte drÏák kabelÛ do dráÏky. ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO PUSH GE CABLE MANA ME NT DrÏák kabelÛ *Pokud potfiebujete odstranit. PUSH GE CABLE MANA ME NT PUSH ME C A B LE M A N A GE NT 1. Pro odstranûní zatlaãte lehce nahoru. Varování · NepouÏívejte drÏák kabelÛ jako drÏák pro manipulaci se zafiízením. · Na drÏák kabelÛ netlaãte. 25 Úprava obrazovky Názvy tlaãítek a jednotka úprav obrazovky DVI IN RGB(PC/DTV) IN AUDIO (RGB/DVI) IN ANTENNA IN L AUDIO R S-VIDEO VIDEO (MONO) AV1 AV IN 2 H/P Y PB PR L R VIDEO COMPONENT IN AUDIO INPUT MENU OK VOL PR Indikátor napájení · Pfii normální ãinnosti tento indikátor svítí modfie (ReÏim zapnuto). Pokud je displej v reÏimu spánku, indikátor zaãne svítit oranÏovû. Tlaãítko napájení · Toto tlaãítko slouÏí k zapínání a vypínání produktu. Tlaãítko Nabídka (MENU) · Pomocí tohoto tlaãítka mÛÏete zobrazit/skrt nabídku OSD. Tlaãítko vbûru/úprav nabídky OSD · Pomocí tohoto tlaãítka vyberte ikonu nebo upravte nastavení obrazovky OSD. · Pomocí tohoto tlaãítka mÛÏete ovládat televizní kanály. · Upraví hlasitost. Volum 30 26 Úprava obrazovky Názvy tlaãítek a jednotka úprav obrazovky Tlaãítko OK ·Tlaãítko OK se obvykle pouÏívá k vbûru v ãásti MENU (Nabídka). Není-li na obrazovce zobrazena nabídka MENU, stisknutím tlaãítka OK získáte informace o aktuálním vstupním zdroji. Tlaãítko VSTUP (INPUT) Vstup TV AV1 AV2 Komponentní RGB DVI Televize SCART CVBS, S-Video HDTV, DVD Analogov signál D-Sub Digitální signál DVI TV AV1 AV2 Komponentní RGB DVI OK Po kaÏdém stisknutí tlaãítka Input se nabídka zmûní na TV AV1 AV2 Komponentní RGB DVI. Pokud nedojde k dalímu stisknutí po dobu nûkolika vtefiin, obrazovka automaticky pfiejde na zvolenou nabídku. Pfiijímaã IR · Jednotka, která pfiijímá signál z dálkového ovladaãe. 27 Úprava obrazovky Nabídka OSD Ikona Popis funkce SlouÏí k nastavení/volbû kanálu pfii sledování televize. Stanoce SlouÏí k úpravû funkcí obrazu. Obraz SlouÏí k úpravû funkcí zvuku. Zvuk SlouÏí k úpravû funkcí ãasu. âas SlouÏí k volbû speciálních funkcí. Speciální SlouÏí k úpravû funkcí obrazovky. Obrazovka Poznámka Nabídka OSD Funkce OSD umoÏÀuje snadné nastavení obrazovky, protoÏe poskytuje grafické znázornûní funkcí. 28 Úprava obrazovky Pofiadí sledování obrazovek nabídky OSD (Typ A) VOL PR PR OK VOL OK VOL OK VOL OK M EN Vyvolá obrazovku nabídky. (Typ B) PR Vyvolá obrazovku nabídky. M EN U MENU U PR PR Pfiejdûte na místo, které chcete upravit. Vyberte ikonu nabídky. Upravte stav. UloÏte úpravy. Zavfiete obrazovku nabídky. · Pomocí dálkového ovladaãe upravte obrazovku OSD. PR VOL OK VOL OK VOL OK VOL OK MENU PR PR Pfiejdûte na místo, které chcete upravit. Vyberte ikonu nabídky. Upravte stav. UloÏte úpravy. Zavfiete obrazovku nabídky. · Pomocí dálkového ovladaãe upravte obrazovku OSD. 1 2 3 4 5 6 Stisknûte tlaãítko NABÍDKA (MENU) . Ovládací prvek vyberte pomocí tlaãítek . Jakmile se vybraná ikona zvrazní, stisknûte tlaãítko OK. Pomocí tlaãítek nastavte poloÏku na poÏadovanou úroveÀ. Potvrìte zmûny klepnutím na tlaãítko OK. Nabídku OSD ukonãíte opakovanm stisknutím tlaãítka MENU. 29 Úprava obrazovky Vbûr jazyka nabídky OSD/zemû Na obrazovce produktu se pfii prvním zapnutí zobrazí nabídka instalaãní pfiíruãky. Installation guide Language Chesky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar OK MENU Nederlands Norsk Polski Português ­"----K». . . Stisknûte tlaãítka a potom stisknutím tlaãítka OK vyberte poÏadovan jazyk. [. . . ] · Upravte poloÏku Pozice obrazu (Position) v nabídce OSD. · Zkontrolujte, zda produkt podporuje rozliení a frekvenci grafické karty. Je-li frekvence mimo rozsah, nastavte doporuãené rozliení v nabídce Ovládací panely ­ Zobrazení ­ Nastavení. G Zobrazují se na pozadí obrazovky tenké ãáry? · Upravte poloÏku Taktování v nabídce OSD. · Upravte poloÏku Fáze v nabídce OSD. G Znaky jsou rozmazané nebo se objevuje vodorovn um. Na produktu zÛstává zbytkov obraz. G Zbytkov obraz se zobrazuje pfii vypnutí poãítaãe. · Je-li na produktu dlouhou dobu zobrazen stejn obraz, pixely se mohou rychle pokodit. PouÏívejte etfiiã obrazovky. 41 ¤eení problémÛ Zvuk nefunguje. G Není slyet Ïádn zvuk? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG M198WA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG M198WA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag