Návod k použití LG LCF800OR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG LCF800OR. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG LCF800OR bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG LCF800OR.


LG LCF800OR : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (600 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG LCF800OR (600 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG LCF800OR

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESTIN UZIVATELSKÝ NÁVOD Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL LCF800ON/ LCF800OR P/NO : MFL63284806 Obsah 3 4 5 6 7 Bezpecnostní upozornní Pední panel Dálkové ovládání Vlození baterie Odnímatelný ovládací panel Pipojení ovládacího panelu Odpojení ovládacího panelu Instalace Základní instalacen Demontáz stávajícího autorádia Instalace ISO-DIN Pipojení Základní postup Ztlumit Pouzití ekvalizéru Pouzívání XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System) Kontrola hodin Vypne osvtlení displeje Resetování jednotky Nastavení základních nastavení Poslech CD Pozastavení nebo restart CD Vyhledání cásti stopy / souboru Peskocení na jinou stopu / soubor Kontrola informací o vasí hudb Pehrávejte stopy/soubory jak jen chcete Poslech hudby z externího zaízení Pedcházení radikálních zmn v hlasitosti jako u pepínání zdroje Poslech rádia Rucní ulození pozadovaných frekvencí Poslech pednastavených stanic Nastavení TUNERU Pouzívání USB Pechod na jinou mechaniku Nahrávání na USB z CD nebo tuneru FM Rychlé hledání pozadovaného souboru Dbejte následujícího Poslouchání hudby pipojením iPodu 16-17 Pipojení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Pouzití tlacítek pro bezdrátovou technologii Blutetooth Odpojení telefonu Pijetí a ukoncení hovoru Odmítnutí hovoru Vytocení císla ulozeného jakozto pedvolené císlo Kontrola zmeskaných hovor Ulození posledn volaného císla Penos zvuku Párování vaseho zaízení a zaízení s bezdrátovou technologií Bluetooth Pehrávání soubor MP3 Informace o profilech bezdrátové technologie Bluetooth Nastavení (Bezdrátová technologie Bluetooth) Seznam kompatibilních telefon (Bezdrátová technologie Bluetooth) Odstraování potízí Technické údaje Kompatibilní s modelem iPodu 8 9-10 18 19-21 22 23 10-11 11 12-13 LG tímto prohlasuje, ze tento výrobek (tyto výrobky) je/jsou v souladu se základními pozadavky a dalsími píslusnými opateními Smrnice 2006/28/ES (DODATEK I, 3. 2. 9), 72/245/ES, 99/5/ES a 2006/95/ES. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888) 14 15 2 Tento pístroj je kompatibilní s dálkovým ovládáním na volantu. Tato funkce umozuje ovládat pístroj odesláním signálu z volantu do pístroje. Blizsí informace konzultujte s vasim prodejcem. Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Bezpecnostní upozornní VAROVÁNÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE ABYSTE SNÍZILI NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE KRYT PÍSTROJE. [. . . ] C-T(Hodinový cas) ON/OFF (volitelné) Mzete pouzít informace RDS CT k aktualizaci casu. Pokud není pijata informace RDS CT a poté zvolíte CT OFF (Vypnuto) , mzete sami seídit cas. TA (Dopravní informace) ALARM (UPOZORNNÍ ) / SEEK (HLEDÁNÍ) b?-/+?B m/M Stisknte a pidrzte Stisknte a pidrzte b?-/+?B m/M Poslech rádia - více, nez mzete udlat Rucní ulození pozadovaných frekvencí. 1 Stiskem BAND zvolíte pozadované pásmo, které chcete ulozit. Stisknte a podrzte b?- nebo +?B na jednotce nebo m nebo M na dálkovém ovládání pro volbu pozadované frekvence. Stisknte opakovan tlacítko pro navolení pozadovaného rezimu opakování. Stisknte a podrzte jedno z pednastavených tlacítek v rozmezí 1 az 6 dokud neuslysíte pípnutí. Poznámka Kdyz je njaká stanice ulozena na císle pedvolby, na níz jiz byla ulozena jiná stanice na stejném pásmu, díve ulozená stanice se automaticky vymaze. Poslech pednastavených stanic 1. Stisknte BAND (PÁSMO) pro volbu pozadovaného pásma. Stisknte regulátor hlasitosti nebo stisknte ENTER na dálkovém ovládání. Otácejte regulátorem hlasitosti nebo stisknte v nebo V na dálkovém ovládání pro navolení pednastavené stanice. Stisknte regulátor hlasitosti nebo stisknte ENTER na dálkovém ovládání. Nebo Stisknte BAND (Pásmo) a poté pednastavené pozadované tlacítko v rozmezí 1 az 6 . (volitelné) TA ALARM (UPOZORNNÍ): Pokud naladná stanice nepijímá TP informace po dobu 5-ti sekund, zazní dvojité pípnutí. TA SEEK (HLEDÁNÍ): Pokud naladná stanice nepijímá TP informace po dobu 5-ti sekund, pijímac se naladí na dalsí stanici, která TP informace obsahuje. 12 Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA REG (Region) ON (ZAP. ) / OFF (VYP. ) (volitelné) REG ZAP. : Jednotka pepne na jinou stanici ve stejné síti vysílající tentýz program, kdyz signál pijímaný z aktuální stanice zeslábne. REG VYP. : Jednotka pepne na jinou stanici ve stejné síti, kdyz signál pijímaný z aktuální stanice zeslábne. (V tomto rezimu se mze program lisit od aktuáln pijímaného programu. ) AF (Alternativní frekvence) ON (ZAP. ) / OFF (VYP. ) (volitelné) Jakmile poklesne kvalita píjmu signálu, tuner automaticky pepne na jinou stanici v síti, která vysílá v lepsí kvalit, pomocí kód PI a AF. SENS(Citlivost ladice) MID/ HI/ LOW V oblasti se slabým signálem pomáha ladici vyhledat více stanic. Cím je slabsí signál, tím mén mozností mzete nastavit. PS(Procházení pedvoleb ) Zobrazí se kazdá. AS (Automatické ulození ) Sest nejsilnjsích stanic se ulozí pod tlacítka pedvoleb 1az 6 v poadí podle jejich síly signálu. Pro zrusení stisknte ENTER (nebo regulátor hlasitosti). Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA 13 Pouzívání USB NA PEHRÁVACI 1. VOLUME Rychlé hledání pozadovaného souboru. Mzete zvolit a pehrát pozadovaný soubor bezh ohledu na poadí v USB. [. . . ] Nkteré telefony nepodporují funkci Reject (odmítnutí hovoru). Pi vybitém akumulátoru telefonu mohou nastat problémy. 20 Autorádio s pehrávacem CD/MP3/WMA Znacka a logo Bluetooth jsou majetkem sdruzení Bluetooth SIG, Inc. a spolecnost LG Electronics je vyuzívá na základ licence. Dalsí obchodní znacky a chránné názvy jsou majetkem píslusných vlastník. Bezdrátová technologie Bluetooth® je systém, který umozuje radiové spojení mezi elektronickými zaízeními do maximální vzdálenosti 10 m. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG LCF800OR

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG LCF800OR bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag