Návod k použití LG L1734SE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG L1734SE. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG L1734SE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG L1734SE.


LG L1734SE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1809 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG L1734SE (1614 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG L1734SE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UÏivatelská pfiíruãka L1734S L1734SE Pfied pouÏitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást DÛleÏitá upozornûní. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouÏití. Informace na títku pfiedejte svému prodejci pfii Ïádosti o servis. DÛleÏitá upozornûní Tento pfiístroj byl sestaven a vyroben tak, aby byl zajitûn bezpeãn provoz. Pfii nesprávném pouÏívání vak mÛÏe dojít k elektrickému oku nebo riziku poÏáru. Aby správnû fungovala vechna zabezpeãení monitoru, je tfieba dodrÏovat následující základní pravidla instalace, pouÏívání a údrÏby. Bezpeãnost PouÏívejte pouze napájecí kabel dodávan s pfiístrojem. [. . . ] Zatlaãte západku dovnitfi a základnu podstavce z tûla podstavce. sejmûte 5. Jemnû vytáhnûte tûlo stojanu a oddûlte ho od závûsu. X4 Pfiipojení displeje Pfied instalací monitoru se ujistûte, Ïe monitor, poãítaã a dalí pfiipojená zafiízení jsou vypnutá. Nastavení displeje 1. Orientace displeje je z dÛvodu zajitûní maximálního pohodlí nastavitelná. Rozsah naklonûní : -5°~20° Ergonomie Chcete-li monitor sledovat v ergonomické a pohodlné pozici, doporuãuje se, aby úhel jeho naklonûní dopfiedu nepfiesahoval 5° X5 Pfiipojení displeje Pfiipojení k osobnímu poãítaãi 1. Zkontrolujte, zda je poãítaã a produkt vypnut. Podle obrázku pfiipojte kabel mezi body 1 a 2 . A Pfiipojte kabel Dsub (PC). Po pfiipojení utáhnûte roubky pro upevnûní pfiipojení. B Pfiipojte kabel Dsub (Mac) POZNÁMKA Toto je schematické znázornûní zadního pohledu. Tento pohled na zadní ãást pfiedstavuje veobecn model. V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouÏívat stínûné signální kabely rozhraní (D-sub 15kolíkov kabel, DVI kabel) s feritovm jádrem. Napájecí kabel 2 1 Signálov kabel Lií se v závislosti na modelu. Typ zásuvky na zdi PC MAC Adaptér Mac Pro pouÏití s poãítaãem Apple Macintosh je zapotfiebí zvlátní adaptér pro zmûnu 15kolíkového konektoru (3 fiady) D-sub VGA na dodaném kabelu na 15kolíkov konektor se 2 fiadami. 2. Stisknutím tlaãítka na postranním panelu monitor zapnûte. Jakmile je monitor zapnut, automaticky se spustí funkce Automatické nastavení obrazu. POZNÁMKA "Self Image Setting Function" (Automatické nastavení obrazu)?Tato funkce poskytuje uÏivateli optimální nastavení zobrazení. Pokud uÏivatel pfiipojí monitor poprvé, tato funkce automaticky provede optimální nastavení displeje pro jednotlivé vstupní signály. Pokud pfii práci se zafiízením nebo po zmûnû rozliení obrazovky dojde k potíÏím jako je rozmazan obraz, rozmazaná písmena, blikání obrazovky nebo ikm obraz, vylepete rozliení stisknutím tlaãítka funkce AUTO. X6 Funkce ovládacího panelu Ovládání ãelního panelu 5 Tlaãítko AUTO (Automaticky) 6 AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Automatické nastavení obrazu) Provádíte-li nastavení obrazu, vÏdy pfied otevfiením nabídky OSD stisknûte tlaãítko AUTO (Automaticky). Tím se obraz na displeji automaticky pfiejde do ideálního nastavení pro aktuální rozliení obrazovky (reÏim zobrazení). Nejlepí reÏim zobrazení je 1280 x 1024 Tlaãítko MENU (Nabídka) Tímto tlaãítkem vstoupíte do nabídky OSD nebo ji opustíte. OSD LOCKED/UNLOCKED (Nabídka OSD uzamãena/odemãena) Tato funkce umoÏÀuje uzamknout aktuální nastavení ovládání, aby nemohlo bt omylem zmûnûno. Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a nûkolik sekund jej podrÏte. Mûla by se objevit zpráva "OSD LOCKED" (Nabídka OSD uzamãena). Ovládání OSD mÛÏete opût kdykoli odemknout stisknutím a podrÏením tlaãítka MENU (Nabídka): Mûla by se objevit zpráva "OSD UNLOCKED" (Nabídka OSD odemãena). X7 Funkce ovládacího panelu Tlaãítka Tato tlaãítka pouÏijte k vbûru a nastavení funkcí v nabídce OSD. Tlaãítko Light View DAY Tato vlastnost umoÏÀuje jednodue vybrat (DEN) nejvhodnûjí nastavení obrazu optimalizované NIGHT podle prostfiedí (okolní prostfiedí, typy obrazu atd. ). (NOC) · DAY(DEN): Jasnû osvûtlené okolí · NIGHT(NOC): Tmavé osvûtlení okolí · TEXT : Pro textové obrazy (Práce s textem atd. ) · MOVIE(FILM): Pro animace ve videu a filmech. · PHOTO : Pro fotografie a kresby · NORMAL(NORMÁLNÍ): Pro bûÏné pracovní podmínky Tlaãítko SET (Nastavit) Tímto tlaãítkem potvrdíte vbûr v nabídce OSD. Tlaãítko Power (Napájení) Toto tlaãítko slouÏí k zapínání a vypínání displeje. Indikátor napájení Pfii normální ãinnosti tento indikátor svítí modfie (ReÏim zapnuto). Pokud je displej v reÏimu spánku, indikátor zaãne svítit oranÏovû. X8 Úprava ovládání nabídky OSD Nastavení obrazovky Zmûny velikosti obrazu, pozice a parametrÛ zobrazení jsou s ovládacím systémem OSD rychlé a snadné. NíÏe je uveden krátk pfiíklad pro lepí seznámení s ovládáním. V následující ãásti je uveden pfiehled dostupnch nastavení a vbûrÛ, které mÛÏete provádût pomocí nabídky OSD. POZNÁMKA Pfied provádûním nastavení obrazu nechte displej po dobu alespoÀ 30 minut stabilizovat. Chcete-li provádût nastavení v nabídce OSD, postupujte podle následujících krokÛ: Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a objeví se hlavní nabídka OSD. [. . . ] Pokud vsledky nejsou uspokojivé, zredukujte vodorovné pruhy pomocí ikony PHASE (Fáze) v nabídce OSD. · Zkontrolujte Ovládací panely --> Zobrazení --> Nastavení a nastavte poÏadované rozliení obrazu nebo upravte obraz na ideální nastavení. Vyberte nastavení barev vyí neÏ 24 bitÛ (true color). V obraze se objevují jakékoli vodorovné umy nebo se znaky nezobrazují zfietelnû. Obraz je jednobarevn nebo jsou barvy nepfiirozené. · Zkontrolujte, zda je signálov kabel správnû pfiipojen a v pfiípadû potfieby jej utáhnûte roubovákem. · Ujistûte se, Ïe grafická karta je správnû vloÏena do patice. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG L1734SE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG L1734SE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag