Návod k použití LG HT902TB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HT902TB. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HT902TB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HT902TB.


LG HT902TB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (696 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HT902TB ANNEXE 790 (771 ko)
   LG HT902TB (4373 ko)
   LG HT902TB ANNEXE 575 (623 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HT902TB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HT902TB-D0. NAACLLD_CZE_MFL37641073 PEHRÁVAC DVD Pírucka uzivatele MODEL: HT902TB Hlavní jednotka - HT902TB-D0 reproduktory - SH92TB-S SH92TB-C SH92TB-W R USB Ped zapojením, pouzíváním a nastavováním tohoto systému si prosím pecliv pectte návod v této instruktázní pírucce. UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: Zaízení nesmí být vystaveno psobení vody (polití nebo postíkání), na pístroj nestavte nádoby naplnné vodou, nap. vázy ap. VÝSTRAHA: V ZÁJMU SNÍZENÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU E LEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL) UVNIT NEJSOU ZÁDNÉ PRVKY VYZADUJÍCÍ UZIVATELSKOU ÚDRZBU PROVÁDNÍ ÚDRZBY SVTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKM Tento symbol blesku v trojúhelníku upozoruje uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit pouzdra zaízení, jez je kvli své výsce schopno zpsobit úraz elektrickým proudem. Vykicník v trojúhelníku upozoruje uzivatele na pítomnost dlezitých pokyn k obsluze a údrzb (servisu) v materiálech pilozených k výrobku. UPOZORNNÍ týkající se napájecí sry Pro vtsinu pístroj se doporucuje, aby byly zapojeny do vyhrazeného obvodu; To znamená jediný zásuvkový obvod, který napájí pouze toto zaízení a nemá zádné dalsí zásuvky nebo odbocky. Chcete-li se o tom pesvdcit, zkontrolujte stránku specifikací tohoto uzivatelského manuálu. [. . . ] Pro pehrávání po jednotlivých snímcích tisknte X opakovan. Disky ALL ALL DVD ALL VCD DivX SKIP (. nebo >) bhem pehrávání pro pechod na dalsí kapitolu/stopu nebo pro návrat na zacátek aktuální kapitoly/stopy. pro krok zpt na pedchozí kapitolu/stopu. SCAN (m / M) Opakovan stisknte SCAN (m nebo M) pro výbr pozadované rychlosti hledání DVD : bb, bbb, bbbb, bbbbb, bbbbbb nebo BB, BBB, BBBB, BBBBB, BBBBBB disky DivX, Video CD : bb, bbb, bbbb, bbbbb nebo BB, BBB, BBBB, BBBBB WMA/MP3, Audio CD : m (X2, X4, X8) nebo M (X2, X4, X8) Stisknutím tlacítka REPEAT (Opakovat) bhem pehrávání vyberte pozadovaný rezim opakování. DVD video disky: Kapitola/Titul/Vypnuto Video CD, Audio CD, disky DivX/MP3/WMA: Stopa/Vse/Vypnuto Bhem pehrávání stisknte tlacítko REPEAT A-B a vyberte bod A a bod B ­ bude se opakovat úsek od A (pocátecní bod) do B (koncový bod). Nabídku opustíte stisknutím tlacítka REPEAT A-B. Bhem pehrávání nebo v rezimu pozastavení stisknte tlacítko ZOOM a zvtsete videoobraz (3 kroky). Ve zvtseném obrazu se mzete pohybovat pomocí tlacítek b B v V. Má-li aktuální titul nabídku, nabídka titulu se objeví na obrazovce. Stisknutím tlacítka S-TITLE (Titulky) bhem pehrávání vyberte pozadovaný jazyk titulk. Bhem pehrávání stisknte opakovan tlacítko AUDIO pro výbr jazyka zvuku nebo zvukové stopy. Opakovaným stiskem tlacítka AUDIO pi pehrávání pepínáte mezi rznými zvukovými kanály (Stereo, Nalevo a Napravo). V rezimu pozastavení vyberte pozadovanou rychlost stiskem SCAN (m nebo M) DVD : t (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) nebo T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) Video CD : T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) DVD ACD VCD MP3 DivX WMA REPEAT ALL REPEAT A-B DVD VCD ZOOM DVD VCD TITLE MENU (SUBTITLE) (Jazyk ZVUKU) (Kanál ZVUKU) DVD DVD DVD DivX DVD DivX VCD SLOW DVD VCD 15 Provoz Poznámky ke vseobecným funkcím: Na nkterých DVD discích nemusí být lupa k dispozici. Funkce opakování A-B je dostupná pouze v aktuálním titulu. Spoic obrazovky Pokud necháte pehrávac DVD zastavený po dobu pti minut, na obrazovce se objeví spoic obrazovky Pam posledního nastavení DVD Pídavné funkce Pehrávání 1, 5násobnou rychlostí DVD VCD ACD MP3 WMA Mzete pouzít pehrávání 1, 5násobnou rychlostí. 1, 5násobná rychlost umozuje sledovat filmy a poslouchat hudbu rychleji nez pi pehrávání bznou rychlostí disku. Pro pehrávání 1, 5násobnou rychlostí stisknte bhem pehrávání PLAY(B). Vyhledávání dle casu DVD VCD DivX Pehrávac si pamatuje poslední pehrávanou scénu posledního pehrávaného disku. Nastavení zstává v pamti i po vyjmutí disku z pehrávace a po vypnutí pehrávace. Vlozíte-li disk, jehoz nastavení je ulozeno v pamti, automaticky je nalezena poslední pozice na disku. Poznámka: Pehrávac si nebude pamatovat nastavení disku, pokud vypnete pehrávac, aniz byste spustili pehrávání disku. Volba barevného formátu obrazu Musíte zvolit rezim, který podporuje Vás televizor. Zobrazuje-li displej nápis NO DISC, stisknte a pidrzte X na celním panelu nebo PAUSE/STEP (X) na dálkovém ovladaci po delsí dobu nez 5 sekund, abyste mohli zvolit pozadovaný systém (PAL, NTSC). Pokud zvolený systém nekomunikuje se systémem televizoru, nezobrazují se bzné barvy obrazu. [. . . ] · Zaízení pipojené audiokabelem je vypnuté. Nekvalitn reprodukovaný obraz Zaízení nezacalo pehrávat. · Není vlozen disk. · Pipojte videokabel ádn ke konektorm. · Zvolte píslusný vstupní rezim pijímace zvukového signálu tak, aby zvuk znl správn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HT902TB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HT902TB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag