Návod k použití LG HT305SU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HT305SU. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HT305SU bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HT305SU.


LG HT305SU : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2152 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HT305SU (568 ko)
   LG HT305SU ANNEXE 34 (552 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HT305SU

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UZIVATELSKÝ NÁVOD CESTINA Systém DVD pehrávace a receiveru Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL HT305SU (HT305SU, SH35SU-S/W) P/NO : MFL63284724 HT305SU-D0_BHUNLL_CZE_4724. indd 1 2010-01-26 ¿ÀÈÄ 5:16:26 Bezpecnostní upozornní POZOR RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM vedou k vzniku nebezpecí. Vsechny tyto skutecnosti mohou vést k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravideln kontrolujte stav napájecího kabelu tohoto zaízení. Jestlize jeví známky poskození nebo opotebování, je teba jej odpojit, dále uz zaízení nepouzívat a pozádat autorizované servisní centrum o výmnu napájecího kabelu. [. . . ] Stisknte ENTER (Vstoupit), pokud je zvýraznno [DivX(R) VOD] a mzete se podívat na registracní kód pístroje. PLII MOVIE PLII MUSIC PLII MTRX(matrix) NORMAL(OFF) Mzete si vychutnávat zvuk bez efekt ekvalizéru. 10 HT305SU-D0_BHUNLL_CZE_4724. indd 10 2010-01-26 ¿ÀÈÄ 5:16:31 Zobrazení informací o disku NA DÁLK. OVL. 1 Stisknte DISPLAY(ZOBRAZIT) 2 Zvolte polozku 3 Úprava nastavení zobrazení 4 Ukoncit a zavít DISPLAY Uu Ii DISPLAY Pehrávání disku nebou souboru NA DÁLK. OVL. 1 Vlozte disk do jednotky 2 Zvolte DVD/CD 3 Upravte menu nastavení nebo vyberte soubor z menu 4 Spustíte pehrávání disku 5 Zastavte pehrávání disku Z OPEN/CLOSE FUNCTION UuIi Uu B x PLAY STOP Zobrazení informací o disku - co vsechno mzete Mzete vybrat polozku stisknutím U u a zmnit nebo vybrat nastavení I i. 1/6 1/6 1/6 1/6 4/26 1/6 1/6 1/6 4/26 4/26 4/26 4/26 4/26 4/26 1 ENG D 1 ENG Pehrávání disku nebo souboru - co vsechno mzete Pehrávání disku DVD, který obsahuje nabídku DVD 3/2. 1CH D 1 ENG 1 ENG 3/2. 1CH D D 3/2. 1CH 1 ENG 1 ENG 3/2. 1CH 1 KOR 1 ENG D D D 3/2. 1CH 1 KOR 3/2. 1CH 3/2. 1CH 1 KOR 1 KOR 1/3 1 KOR 1 KOR 1/3 1 KOR 1/3 1/3 NORMAL 1/3 1/3 1/3 Aktuální titul (nebo stopa/ soubor) císlo/celkový pocet titul (nebo stop/ soubor) Císlo aktuální kapitoly/ celkový pocet kapitol Cas trvání pehrávání Vybraný jazyk zvuku nebo kanál Vybrané titulky Vybraný úhel/ celkový pocet úhl Vybraný zvukový rezim Vtsina DVD obsahují menu, které se nacte ped zacátkem pehrávání filmu. Mzete se pohybovat v menu pomocí U u I i ke zvýraznní moznosti. Stisknutím tlacítka PLAY (B) provete výbr. Pechod na dalsí/ pedeslou kapitolu/ stopu/ soubor ALL Stisknte tlacítko SKIP (>) pro pechod k dalsí kapitole/ stop/ souboru. Stisknte tlacítko SKIP (. ) pro návrat na zacátek aktuální kapitoly/ stopy/ souboru. Dvakrát stisknte krátce tlacítko SKIP (. ) pro krok zpt k pedeslé kapitole/ stop/ souboru. Symboly pouzité v této pírucce Vsechny níze uvedené disky a soubory SOUBORY MP3 DVD a finalizované disky DVD±R/ RW Soubory WMA Soubory DivX Audio CD ALL MP3 DVD WMA DivX ACD Pozastavení pehrávání ALL Stisknutím PAUSE/STEP (POZASTAVIT/ KROKOVAT) () pozastavíte pehrávání : Stisknutím PLAY (B) pehrávání. Pehrávání po jednotlivých snímcích DVD DivX Opakovaným stisknutím PAUSE/STEP (POZASTAVIT/ KROKOVAT) () spustíte pehrávání po jednotlivých snímcích Opakované nebo náhodné pehrávání ALL Stisknte opakovan REPEAT/RANDOM a soucasný titul, kapitola nebo stopa bude pehrávána opakovan nebo náhodn. Normální pehrávání obnovíte optovným stisknutím tlacítka REPEAT/RANDOM. - Rezim náhodného pehrávání : pouze u hudebních soubor. 11 HT305SU-D0_BHUNLL_CZE_4724. indd 11 2010-01-26 ¿ÀÈÄ 5:16:32 Rychlý posun vped nebo vzad ALL Prohlízení DVD MENU DVD Stisknte SCAN (PROHLEDÁVAT) (bb nebo BB) pro rychlý posun vped nebo vzad bhem pehrávání. Opakovaným stisknutím SCAN (PROHLEDÁVAT) (bb nebo BB) mzete mnit rychlost posunu. Stisknutím PLAY (PEHRÁT) (B) spustíte pehrávání v normální rychlosti. Stisknte MENU, zobrazí se menu disku, je-li dostupné. Zmna znakové sady ke správnému zobrazení titulk pro DivX® DivX Výbr jazyka titulk DVD DivX Bhem pehrávání opakovaným stisknutím SUBTITLE (TITULKY) ( pozadovaný jazyk titulk. ) vyberte Pokud se v prbhu pehrávání titulky nezobrazují správn, stisknte a drzte tlacítko SUBTITLE (Titulky) po dobu 3 sekund, poté stisknte I i nebo tlacítko SUBTITLE (Titulky) k volb jiného jazykového kódu dokud se titulky nezobrazí ve správném formátu, poté stisknte ENTER( Vstoupit). Kompatibilita disku DivX s tímto pehrávacem má následující omezení : · Dostupné rozlisení : 720x576 (S x V) pixel · Název souboru titulk DivX by ml obsahovat do 45-ti znak. · Pokud soubor DivX obsahuje znak, který nelze zobrazit, mze se místo nj zobrazit , , _". · Pokud soubor neobsahuje prokládané audio a video, nehraje zvuk nebo není vidt obraz. · Podporovaný formát soubor DivX : ". avi", ". mpg", ". mpeg", ". divx" · Podporovaný formát titulk : SubRip (*. srt/ *. txt), SAMI (*. smi), SubStation Alpha (*. ssa/ *. txt), MicroDVD (*. sub/ *. txt), SubViewer 2. 0 (*. sub/ *. txt) · Pehrávatelný formát kodeku : "DIVX3. xx", "DIVX4. xx", "DIVX5. xx", "MP4V3", "3IVX". · Pehrávatelný formát zvuku : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA". · Vzorkovací frekvenc : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) · Datový tok : 32 - 320kbps (MP3), 40 - 192kbps (WMA) · Disky formátované v systému soubor Live tento pehrávac nepodporuje. · Pokud se název videosouboru DivX lisí od názvu soubor titulk, nemusí se pi pehrávání zobrazit titulky. · Pokud pehráváte soubor DivX s jinými parametry, nez je uvedeno výse, nemusí se pehrát správn. Zpomalení rychlosti pehrávání DVD DivX Pozadavky na soubor DivX® DivX Kdyz je pehrávání pozastaveno, stisknutím SCAN (PROHLEDÁVAT) (bb nebo BB) zpomalíte rychlost pehrávání vped nebo vzad. Opakovaným stisknutím SCAN (PROHLEDÁVAT) (bb nebo BB) si mzete vybrat z více rychlostí pehrávání. Pro pokracování v pehrávání normální rychlostí stisknte tlacítko PLAY (PEHRÁT) (B). [. . . ] Nkteré disky DVD±RW/ DVD±R nebo CD-RW/ CD-R nelze na tomto zaízení pehrát kvli kvalit nebo stavu disku nebo kvli vlastnostem záznamového zaízení a authoringového softwaru. Zobrazení symbolu Logo Bhem provozu se mze na displeji objevit symbol , , " a oznamuje, ze funkce popsaná v této uzivatelské pírucce není dostupná na daném DVD video disku. Kód zem Kód zem je vytistn na zadní stran tohoto zaízení. Toto zaízení pehrává jen DVD disky, které jsou oznaceny stejn jako oznacení na zadní cásti zaízení nebo jsou oznaceny jako , , ALL" (VSE). · Vtsina disk nese znacku glóbu s jedním nebo více císly, která je viditelná na obalu. Toto císlo se musí shodovat s kódem zem na vasem zaízení, jinak disk nebude pehrávatelný. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HT305SU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HT305SU bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag