Návod k použití LG HR500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HR500. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HR500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HR500.


LG HR500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13098 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HR500 (13580 ko)
   LG HR500 ANNEXE 94 (12736 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HR500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESTINA PÍRUCKA UZIVATELE Twin HD Recorder/Blu-ray Combo Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL HR500 P/NO : MFL62320941 Bezpecnostní informace 3 1 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT 1 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. [. . . ] Pouzijte zelen nebo zlut zbarvené (B nebo C) tlacítko pro volbu strany. Mzete také navolit stranu vvedením tí císlic pomocí numerických tlacítek. Stisknte tlacítko TEXT pro opustní obrazovky k teletextu. Poznámka Navíc máte ctyi barevná tlacítka pro navigaci v obsahu stránky. Pouzití tchto barevných tlacítek bude zobrazeno na obrazovce. Poznámka · Nahrávky TV budou ukládány do slozky [REC] pamti, kterou jste nastavili v [REC. · Pro USB nahrávání je dostupný pouze typ HDD pamti USB. Pro nahrávání nejsou dostupné pamti USB typu flash. Ovládání 47 Duální nahrávání program Mzete nahrávat dva programy digitální TV soucasn. Pouzijte PR (U/u) nebo U/u pro volbu programu, který chcete nahrávat. Stisknte tlacítko z REC pro spustní nahrávání. Pomocí PR (U/u) nebo U/u zvolte dalsí program, který chcete nahrávat. Stisknte tlacítko z REC pro spustní nahrávání. V prbhu soucasného nahrávání dvou program se mzete dívat pouze na programy, které nahráváte. Pro zastavení nahrávání musíte pejít na program, který je nahráván ped stisknutí tlacítka x. Nastaví cas konce. Opakování zvolí pozadovaný rezim opakování. (Jednou, kazdodenní, Po-Pá, Po-So nebo Týdn) Poznámka · Casovac nahrávání mze být nastaven 3 minuty ped aktuálním casem. · Casovac záznamu není dostupný u zaízení USB. 4 Ovládání Casový záznam (rucn) Mzete nastavit casovac u 32 program, az 30 dní dopedu. Pokud vlozíte chybné informace, objeví se chybové hlásení, casovac záznamu nemze být proveden. Pomocí U/u zvolte [Nový], poté stisknte ENTER ( ). 48 Ovládání Casový záznam (EPG) Mzete také nastvit casovac na základ informací poskytnutých prostednictvím EPG. V prbhu sledování TV stisknte GUIDE Zrusení casovace nahrávání Nastavení casovace mzete zrusit ped tím, nez skutecn zacne casové nahrávání. Pomocí I/i zvolte [Odstranit], poté stisknte ENTER ( ). 2. Pomocí I/i zvolte pole data a zvolte datum plánu nahrávání pomocí U/u. Pomocí I/i zvolte pole programu a zvolte program pomocí U/u. Pouzijte I/i pro volbu seznamu program a vyberte program, který chcete nahrávat pomocí U/u. [. . . ] V NEJSIRSÍM ROZSAHU, KTERÝ ZÁKON UMOZUJE, SPOLECNOST LG NEPOSKYTUJE ZÁDNÁ VYJÁDENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU (i) ZA SPRÁVNOST, PLATNOST, VCASNOST, LEGÁLNOST NEBO ÚPLNOST JAKÝCHKOLI SÍOVÝCH SLUZEB DOSAZENÝCH PROSTEDNICTVÍM TOHOTO VÝROBKU; NEBO (ii) ZE SÍOVÉ SLUZBY DOSAZITELNÉ PROSTEDNICTVÍM TOHOTO VÝROBKU NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ SLOZKY, KTERÉ MOHOU NAKAZIT NEBO POSKODIT TENTO VÝROBEK, VÁS POCÍTAC, TELEVIZI, DALSÍ VYBAVENÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ VLASTNICTVÍ NEBO NA NICH ZPSOBIT SKODU . SPOLECNOST LG VÝSLOVN ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VCETN ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI KE SPECIFICKÝM ÚCELM. ZA ZÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A PODLE ZÁDNÉHO PRÁVNÍHO POJETÍ, A SMLOUVY, PORUSENÍ, PESN VYMEZENÉ ODPOVDNOSTI NEBO JINAK NEBUDE SPOLECNOST LG ZODPOVDNÁ VÁM ANI TETÍ STRAN ZA JAKÉKOLI PÍMÉ, NEPÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIFICKÉ, STATUTÁRNÍ, DSLEDKOVÉ NEBO JINÉ POSKOZENÍ NEBO PALMÁRY NEBO VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE SÍOVÝMI SLUZBAMI NEBO Z NICH VYPLÝVAJÍ, PESTOZE JE VAROVÁNO PED MOZNOSTÍ TAKOVÉHO POSKOZENÍ NEBO MOHOU-LI SE TAKOVÁ POSKOZENÍ PIMEN PEDVÍDAT. Síové sluzby mohou být kdykoli ukonceny nebo peruseny a spolecnost LG neposkytuje zádná vyjádení ani záruky, ze jakákoli síová sluzba bude dosazitelná v jakémkoli casovém období. Pozívání síových sluzeb mze podléhat dodatecným podmínkám píslusné tetí strany poskytovatele sluzeb. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HR500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HR500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag