Návod k použití LG HLB54S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HLB54S. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HLB54S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HLB54S.


LG HLB54S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2842 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HLB54S (2827 ko)
   LG HLB54S ANNEXE 584 (2837 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HLB54S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HLB54S-DP_BHUNLLK_CZE_8668 9/14/09 6:42 PM Page 1 Cestina HLB54S (HLB54S-DP/ SHS54-A) iPod je obchodní známka spolecnosti Apple Computer, Inc, registrovaná v USA a dalsích zemích. LG jako partner ENERGY STAR® uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR®. ENERGY STAR® je obchodní známka registrovaná v USA. P/No : MFL62718668 HLB54S-DP_BHUNLLK_CZE_8668 9/14/09 6:42 PM Page 2 UPOZORNNÍ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE UPOZORNNÍ: Zaízení nesmí být vystaveno psobení vody (polití nebo postíkání), na pístroj nestavte nádoby naplnné vodou, nap. UPOZORNNÍ týkající se napájecí sry Pro vtsinu pístroj se doporucuje, aby byly zapojeny do vyhrazeného obvodu; To znamená jediný zásuvkový obvod, který napájí pouze toto zaízení a nemá zádné dalsí zásuvky nebo odbocky. [. . . ] Kompatibilní nejsou vsechny BD-ROM disky. Pipojení BD-LIVE Pokud jsou vyuzívány funkce BD-Live, lze omezit pístup k internetu. [Povoleno] ­ Pístup k internetu je zakázán pro veskerý obsah BDLive. [Zcásti povoleno] ­ Pístup k internetu je povolen pouze pro obsah BD-Live s certifikáty vlastníka obsahu. Pístup k internetu a funkce AACS Online jsou zakázány pro veskerý obsah BD-Live bez certifikátu. [Zakázáno] ­ Pístup k internetu je zakázán pro vsechen obsah BD-Live. Nastav. pipojení Jestlize jste pehrávac pipojili k místní síti (LAN), pehrávac musí být nastaven pro síovou komunikaci (Viz "Pipojení k vasí domácí síti" na stranách 18-21. ). Stav pipojení Chcete-li zkontrolovat stav sít na pehrávaci, zvolte moznost [Stav pipojení] a stisknte B nebo ENTER címz zkontrolujete, zda bylo pipojení k síti nebo internetu uskutecnno. 30 HLB54S-DP_BHUNLLK_CZE_8668 9/14/09 6:42 PM Page 31 Nabídka [OSTATNÍ] DivX VOD O DIVX VIDEO: DivX® je digitální video formát vytvoený DivX, Inc. Toto je oficiální zaízení s certifikátem DivX, které pehrává DivX video. Pro více informací a softwarové nástroje k pevedení vasich soubor na DivX videa navstivte www. divx. com. O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zaízení s certifikátem DivX® musí být zaregistrováno za úcelem pehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (VOD). Pro generování registracního kódu lokalizujte cást DivX VOD v nabídce nastavení zaízení. Pro ukoncení registracního procesu a pro zjistní více o DivX VOD pejdte na vod. divx. com. Skin Zmna pozadí úvodního zobrazení. Inicializace Mzete resetovat pehrávac do základního nastavení nebo zahájit úschovu BD. [Tovární nastavení] ­ Pokud je toho zapotebí, mzete pehrávac resetovat na veskerá pvodní nastavení z výroby. Pokud je toho zapotebí, mzete pehrávac resetovat na veskerá pvodní nastavení z výroby. [Pamt BD prázdna] ­ Poustí obsah BD z pipojeného USB zaízení. [Registr. kód DivX] ­ Zobrazí registracní kód vaseho pehrávace. [Deaktivovat] ­ Deaktivuje vás pehrávac a zobrazí deaktivacní kód. Poznámka: Vsechna videa stazená z DivX® VOD lze pehrávat pouze na tomto pístroji. softwaru Mzete aktualizovat software pipojením pístroje pímo k serveru auktualizace softwaru (viz strana 22-23). Odmítavé oznámení Stisknutím ENTER nebo B prohlédnete oznámení o zamítnutí síové sluzby na stran 59. 31 HLB54S-DP_BHUNLLK_CZE_8668 9/14/09 6:42 PM Page 32 Pehrávání disku NA DÁLKOVÉM OVLADACI 1 Vlozte disk: 2 Nastavte nabídku nastavení disku: V závislosti na moznostech disku se nemusí objevit nabídka disku na obrazovce. 3 Spustní pehrávání: 4 Zastavení pehrávání: Poznámky: · Jestlize zapnete pehrávac nebo vymníte disk, pehrávac se vrátí na pvodní výchozí nastavení. [. . . ] SÍOVÉ SLUZBY JSOU POSKYTOVÁNY , , JAKO TAKOVÉ". V NEJSIRSÍM ROZSAHU, KTERÝ ZÁKON UMOZUJE, SPOLECNOST LG NEPOSKYTUJE ZÁDNÁ VYJÁDENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU (i) ZA SPRÁVNOST, PLATNOST, VCASNOST, LEGÁLNOST NEBO ÚPLNOST JAKÝCHKOLI SÍOVÝCH SLUZEB DOSAZENÝCH PROSTEDNICTVÍM TOHOTO VÝROBKU; NEBO (ii) ZE SÍOVÉ SLUZBY DOSAZITELNÉ PROSTEDNICTVÍM TOHOTO VÝROBKU NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ SLOZKY, KTERÉ MOHOU NAKAZIT NEBO POSKODIT TENTO VÝROBEK, VÁS POCÍTAC, TELEVIZI, DALSÍ VYBAVENÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ VLASTNICTVÍ NEBO NA NICH ZPSOBIT SKODU . SPOLECNOST LG VÝSLOVN ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VCETN ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI KE SPECIFICKÝM ÚCELM. ZA ZÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A PODLE ZÁDNÉHO PRÁVNÍHO POJETÍ, A SMLOUVY, PORUSENÍ, PESN VYMEZENÉ ODPOVDNOSTI NEBO JINAK NEBUDE SPOLECNOST LG ZODPOVDNÁ VÁM ANI TETÍ STRAN ZA JAKÉKOLI PÍMÉ, NEPÍMÉ, NÁHODNÉ, SPECIFICKÉ, STATUTÁRNÍ, DSLEDKOVÉ NEBO JINÉ POSKOZENÍ NEBO PALMÁRY NEBO VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE SÍOVÝMI SLUZBAMI NEBO Z NICH VYPLÝVAJÍCÍCH, PESTOZE JE VAROVÁNO PED MOZNOSTÍ TAKOVÉHO POSKOZENÍ NEBO MOHOU-LI SE TAKOVÁ POSKOZENÍ PIMEN PEDVÍDAT. Síové sluzby mohou být kdykoli ukonceny nebo peruseny a spolecnost LG neposkytuje zádná vyjádení ani záruky, ze jakákoli síová sluzba bude dosazitelná v jakémkoli casovém období. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HLB54S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HLB54S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag