Návod k použití LG HB965TZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HB965TZ. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HB965TZ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HB965TZ.


LG HB965TZ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8046 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HB965TZ (8254 ko)
   LG HB965TZ ANNEXE 352 (8267 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HB965TZ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cestina UZIVATELSKÝ NÁVOD Síový Blue-ray disk / Systém DVD domácího kina Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. TM MODEL HB965TZ (HB965TZ, SB95TZ- S/C/W) P/NO : MFL62863593 HB965TZ-DD. BHUNLL_CZE_3593. indd 1 2010. 2. 18 1:53:37 PM 2 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Upozornní a varování UPOZORNNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DESTI NEBO VLHKU. UPOZORNNÍ: Neinstalujte pístroj v tsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka. VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze pedstavovat vysoké riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby. VÝSTRAHA: Neblokujte ventilacní otvory. [. . . ] V prbhu pehrávání stisknte INFO/DISPLAY ( ) pro zobrazení obrazovky OSD. Stisknte RETURN (O) pro odchod ze zobrazení na obrazovce. 1. V prbhu pehrávání stisknte INFO/DISPLAY ( ) pro zobrazení obrazovky OSD. nastavení], poté stisknte ENTER ( ). Poznámka Pokud zmníte hodnotu moznosti [Pomr stran TV] v zobrazení na obrazovce, moznost [Pomr stran TV] v nabídce [Nastavení] se nezmní. 4. Zvolte moznost [Standardní], poté stisknte ENTER ( ) pro reset vsech nastavení videa. Pouzijte U/u/I/i k volb moznosti [Zavít] a poté stisknte ENTER ( ) pro dokoncení nastavení. HB965TZ-DD. BHUNLL_CZE_3593. indd 52 2010. 2. 18 1:54:3 PM Ovládání 53 Vychutnejte si BDLIVE Tato jednotka Vám poskytuje moznost si vychutnávat funkce jako je obraz v obraze, druhotné audio a virtuální balícky atd. , s BDvideem podporujícím BONUSVIEW (BD-ROM verze 2 profil 1 verze 1. 1 (Finální standardní profil). Druhotné video a audio mze být pehráno z disku kompatibilního s funkcí obraz v obraze. Ve spojení s funkcí BONUSVIEW, BD-video podporující BD-LIVE (BD-ROM verze 2 profil 2), který obsahuje funkci rozsíení sít Vám poskytuje moznost vychutnání více funkcí jako je stahování nových filmových trailer pes pipojení této jednotky k internetu. Zkontrolujte internetové pipojení a nastavení (strany 28-33). Zaízení USB vlozte do USB portu na pedním panelu. Pamové zaízení USB vyzaduje stáhnutí bonusového obsahu. Stisknte Home ( ) a nastavte moznost [Pipojení BD-LIVE] v nabídce [Nastavení] (strana 40). V závislosti na disku nemusí funkce BD-LIVE pracovat správn, jestlize je moznost [Pipojení BD-LIVE] nastavena na [Zcásti povoleno]. Viz návod dodaný k disku. Poznámka · Nevytahujte pipojené zaízení USB, dokud není stazen obsah nebo je Blu-ray disk stále v diskové mechanice. Toto pocínání mze poskodit pipojené zaízení USB a funkce BDLIVE nemusí jiz pracovat správn s poskozeným zaízením USB. Pokud vám pipadá, ze pipojené USB zaízení je poskozeno v dsledku takovéto cinnosti, mzete zformátovat pipojené USB zaízení z PC a znovu pouzít s tímto pehrávacem. · Nkteré obsahy BD-LIVE mohou být na nkterých územích omezen zpístupnny v závislosti na vlastním rozhodnutí poskytovatele obsah. · Mze trvat nkolik minut nez se obsahy BD-LIVE nactou a spustí. 4 Ovládání HB965TZ-DD. BHUNLL_CZE_3593. indd 53 2010. 2. 18 1:54:4 PM 54 Ovládání Pehrávání filmových soubor a VR disk. Mzete pehrávat disky DVD-RW, které jsou nahrány ve formátu Video Recording (VR) a filmové soubory obsazené na disku nebo na zaízení USB. Stisknte HOME ( ). Poznámka · Pozadavky na soubor jsou popsány na stran 11. · Mzete pouzít rzné funkce pehrávání. · Nedokoncené DVD VR formáty disku nemusí být pehrávatelné na tomto pehrávaci. · Nkteré DVD-VR disky jsou vyrobeny s daty CPRM z DVD rekordéru. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena Svolení bezplatn poskytnuté osob, která obdrzí kopii tohoto softwaru a pipojené dokumentace ("software"), se týká pouzití software bez omezení, tj. vcetn moznosti pouzívat, kopírovat, mnit, slucovat, vydávat, distribuovat, licencovat, prodávat software, za dodrzení tchto podmínek: SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE" BEZ ZÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A VÝSLOVN NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VCETN, ALE NIKOLI JEN PEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL A NEPORUSENOSTI. V ZÁDNÉM PÍPAD NENÍ AUTOR NEBO DRZITEL AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVDNÝ ZA SKODY A JINÉ ZÁVADY VZNIKLÉ SPOJENÍM, ZAPOJENÍM, POUZITÍM, ODPOJENÍM A JINÝM ZACHÁZENÍM SE SOFTWAREM. HB965TZ-DD. BHUNLL_CZE_3593. indd 94 Píloha 7 2010. 2. 18 1:54:24 PM Píloha 95 Licencní ujednání s koncovým uzivatelem produktu Gracenote® Tato aplikace nebo zaízení obsahuje software od spolecnosti Gracenote, Inc. Software od spolecnosti Gracenote (, , Software Gracenote") umozuje této aplikaci provádt identifikaci disku a/nebo soubor a získávat informace související s hudbou, vcetn názvu, interpreta, stopy a titulu (, , Data Gracenote") z online server nebo z vlozených databází (spolecn , , Servery Gracenote") a provádt dalsí funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HB965TZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HB965TZ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag