Návod k použití LG HB965DF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HB965DF. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HB965DF bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HB965DF.


LG HB965DF : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7719 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HB965DF (7931 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HB965DF

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cestina UZIVATELSKÝ NÁVOD Síový Blue-ray diskTM / Systém DVD domácího kina Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL HB965DF (HB965DF, SB95DF-F/W) P/NO : MFL63740430 HB965DF-DD. BHUNLL_CZE_0430. indd 1 2010. 3. 12 5:19:55 PM 2 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Upozornní a varování UPOZORNNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DESTI NEBO VLHKU. UPOZORNNÍ: Neinstalujte pístroj v tsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka. VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze pedstavovat vysoké riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby. VÝSTRAHA: Neblokujte ventilacní otvory. [. . . ] Druhotné video a audio mze být pehráno z disku kompatibilního s funkcí obraz v obraze. Ve spojení s funkcí BONUSVIEW, BD-video podporující BD-LIVE (BD-ROM verze 2 profil 2), který obsahuje funkci rozsíení sít Vám poskytuje moznost vychutnání více funkcí jako je stahování nových filmových trailer pes pipojení této jednotky k internetu. Zkontrolujte internetové pipojení a nastavení (strany 27-32). Zaízení USB vlozte do USB portu na pedním panelu. Pamové zaízení USB vyzaduje stáhnutí bonusového obsahu. Stisknte Home ( ) a nastavte moznost [Pipojení BD-LIVE] v nabídce [Nastavení] (strana 39). V závislosti na disku nemusí funkce BD-LIVE pracovat správn, jestlize je moznost [Pipojení BD-LIVE] nastavena na [Zcásti povoleno]. Viz návod dodaný k disku. Poznámka · Nevytahujte pipojené zaízení USB, dokud není stazen obsah nebo je Blu-ray disk stále v diskové mechanice. Toto pocínání mze poskodit pipojené zaízení USB a funkce BDLIVE nemusí jiz pracovat správn s poskozeným zaízením USB. Pokud vám pipadá, ze pipojené USB zaízení je poskozeno v dsledku takovéto cinnosti, mzete zformátovat pipojené USB zaízení z PC a znovu pouzít s tímto pehrávacem. · Nkteré obsahy BD-LIVE mohou být na nkterých územích omezen zpístupnny v závislosti na vlastním rozhodnutí poskytovatele obsah. · Mze trvat nkolik minut nez se obsahy BD-LIVE nactou a spustí. 4 Ovládání HB965DF-DD. BHUNLL_CZE_0430. indd 51 2010. 3. 12 5:20:22 PM 52 Ovládání Pehrávání filmových soubor a VR disk. Mzete pehrávat disky DVD-RW, které jsou nahrány ve formátu Video Recording (VR) a filmové soubory obsazené na disku nebo na zaízení USB. Stisknte HOME ( ). Poznámka · Pozadavky na soubor jsou popsány na stran 11. · Mzete pouzít rzné funkce pehrávání. · Nedokoncené DVD VR formáty disku nemusí být pehrávatelné na tomto pehrávaci. · Nkteré DVD-VR disky jsou vyrobeny s daty CPRM z DVD rekordéru. CPRM je ochranný systém proti kopírování (se zakódovaným systémem) povolující zápis vysílaných program "copy one" (Jedno kopírování). CPRM znamená Ochrana zapisovatelných médií. 4 Ovládání 2. Zvolte zaízení pomocí I/i a stisknte ENTER ( ). Pokud pipojíte více nez dv zaízení, zobrazí se jak je výse uvedeno. Pomocí U/u/I/i zvolte soubor a stisknte PLAY nebo ENTER ( ) pro pehrávání souboru. HB965DF-DD. BHUNLL_CZE_0430. indd 52 2010. 3. 12 5:20:22 PM Ovládání 53 Volba titulk souboru MOVIE Pokud je název souboru a název souboru titulk stejný, pak je soubor titulk pehráván automaticky spolecn s pehrávaným filmovým souborem. Pokud se název souboru titulk lisí od názvu filmového souboru, musíte zvolit titulky v nabídce [Film] ped pehráváním filmu. Pomocí U/u/I/i zvolte pozadovaný soubor titulk pro pehrání v nabídce [Film]. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena Svolení bezplatn poskytnuté osob, která obdrzí kopii tohoto softwaru a pipojené dokumentace ("software"), se týká pouzití software bez omezení, tj. vcetn moznosti pouzívat, kopírovat, mnit, slucovat, vydávat, distribuovat, licencovat, prodávat software, za dodrzení tchto podmínek: SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE" BEZ ZÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A VÝSLOVN NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VCETN, ALE NIKOLI JEN PEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL A NEPORUSENOSTI. V ZÁDNÉM PÍPAD NENÍ AUTOR NEBO DRZITEL AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVDNÝ ZA SKODY A JINÉ ZÁVADY VZNIKLÉ SPOJENÍM, ZAPOJENÍM, POUZITÍM, ODPOJENÍM A JINÝM ZACHÁZENÍM SE SOFTWAREM. HB965DF-DD. BHUNLL_CZE_0430. indd 92 Píloha 7 2010. 3. 12 5:20:41 PM Píloha 93 Licencní ujednání s koncovým uzivatelem produktu Gracenote® Tato aplikace nebo zaízení obsahuje software od spolecnosti Gracenote, Inc. Software od spolecnosti Gracenote (, , Software Gracenote") umozuje této aplikaci provádt identifikaci disku a/nebo soubor a získávat informace související s hudbou, vcetn názvu, interpreta, stopy a titulu (, , Data Gracenote") z online server nebo z vlozených databází (spolecn , , Servery Gracenote") a provádt dalsí funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HB965DF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HB965DF bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag