Návod k použití LG HB905PA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HB905PA. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HB905PA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HB905PA.


LG HB905PA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7493 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HB905PA (7710 ko)
   LG HB905PA ANNEXE 803 (7754 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HB905PA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cestina UZIVATELSKÝ NÁVOD Síový Blue-ray disk / Systém DVD domácího kina Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. TM MODEL HB905PA (HB905PA, SB95PA-F/S/C/W) P/NO : MFL62863592 HB905PA-DH. BHUNLL_CZE_3592. indd 1 2010. 2. 5 10:26:26 AM HB905PA-DH. BHUNLL_CZE_3592. indd 2 2010. 2. 5 10:26:29 AM Bezpecnostní informace 3 1 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT 1 Bezpecnostní informace Upozornní a varování UPOZORNNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DESTI NEBO VLHKU. UPOZORNNÍ: Neinstalujte pístroj v tsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka. VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. VÝSTRAHA: Neblokujte ventilacní otvory. [. . . ] Pomocí U/u zvolte moznost [Kódová stránka]. Pomocí I/i zvolte moznost pozadovaného kódu. 4 Ovládání Opt stisknte tlacítko ENTER ( ) pro odznacení souboru titulk. Zvolený soubor titulk se zobrazí pi pehrávání filmu. 4. Stisknte RETURN (O) pro odchod ze zobrazení na obrazovce. Poznámka · Pokud stisknete x (STOP) v prbhu pehrávání, je výbr titulk zrusen. Link]. HB905PA-DH. BHUNLL_CZE_3592. indd 49 2010. 2. 5 10:26:51 AM 50 Ovládání Prohlízení fotek Pomocí tohoto pehrávace si mzete prohlízet soubory s fotkami. Stisknte HOME ( ). Pehrávání prezentace Pro spustní prezentace stisknte tlacítko B (PLAY). Zastavení prezentace Stisknte x (STOP) v prbhu prezentace. Pro pozastavení prezentace Stisknte X (PAUSE) v prbhu prezentace. Pro pokracování v prezentaci stisknte tlacítko B (PLAY). Pechod na dalsí/pedeslou fotku 2. Pro prohlízení fotky na celé obrazovce pouzijte tlacítko I nebo i k pechodu na pedeslou nebo dalsí fotku. 4 Ovládání 3. Zvolte zaízení pomocí I/i a stisknte ENTER ( ). Poznámka · Pozadavky na soubor jsou popsány na stran 11. · Mzete pouzít rzné funkce pehrávání. Odkaz na stranu 38-46. Pokud pipojíte více nez dv zaízení, zobrazí se jak je výse uvedeno. Zvolte soubor pomocí U/u/I/i a stisknte ENTER ( ) pro prohlízení fotografií. HB905PA-DH. BHUNLL_CZE_3592. indd 50 2010. 2. 5 10:26:51 AM Ovládání 51 Moznosti pi prohlízení fotek Mzete pouzít rzné moznosti v prbhu prohlízení fotografií v rezimu celé obrazovky. Pi prohlízení fotky na celé obrazovce pouzijte tlacítko INFO/DISPLAY ( ) k zobrazení nabídky moznosti. a b c d e f g h a Aktuální fotka/celkový pocet fotek ­ Pomocí I/i prohlízejte pedchozí/dalsí fotografie. b Prezentace ­ Pro spustní nebo pozastavení prezentace stisknte tlacítko ENTER ( ). c Výbr hudby ­ Zvolte hudbu v pozadí pro prezentaci. d Hudba ­Pro spustní nebo pozastavení hudby v pozadí stisknte tlacítko ENTER ( ). e Otocit ­ Stisknte ENTER ( ) pro natocení obrázku ve smru hodinových rucicek. f Zoom ­ Stisknte ENTER ( ) pro zobrazení nabídky [Zoom]. g efekty ­ Pomocí I/i zvolte efekt pechodu mezi fotkami v prezentaci. h Rychlost ­ Pomocí I/i zvolte rychlost prodlení mezi fotkami v prezentaci. Stisknte tlacítko RETURN (O) pro odchod z nabídky mozností. Poslech hudby pi prezentaci obrázk Mzete zobrazit soubory fotografií zatímco posloucháte hudbu. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena Svolení bezplatn poskytnuté osob, která obdrzí kopii tohoto softwaru a pipojené dokumentace ("software"), se týká pouzití software bez omezení, tj. vcetn moznosti pouzívat, kopírovat, mnit, slucovat, vydávat, distribuovat, licencovat, prodávat software, za dodrzení tchto podmínek: SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE" BEZ ZÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A VÝSLOVN NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VCETN, ALE NIKOLI JEN PEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL A NEPORUSENOSTI. V ZÁDNÉM PÍPAD NENÍ AUTOR NEBO DRZITEL AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVDNÝ ZA SKODY A JINÉ ZÁVADY VZNIKLÉ SPOJENÍM, ZAPOJENÍM, POUZITÍM, ODPOJENÍM A JINÝM ZACHÁZENÍM SE SOFTWAREM. HB905PA-DH. BHUNLL_CZE_3592. indd 88 Píloha 7 2010. 2. 5 10:27:9 AM Píloha 89 Licencní ujednání s koncovým uzivatelem produktu Gracenote® Tato aplikace nebo zaízení obsahuje software od spolecnosti Gracenote, Inc. Software od spolecnosti Gracenote (, , Software Gracenote") umozuje této aplikaci provádt identifikaci disku a/nebo soubor a získávat informace související s hudbou, vcetn názvu, interpreta, stopy a titulu (, , Data Gracenote") z online server nebo z vlozených databází (spolecn , , Servery Gracenote") a provádt dalsí funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HB905PA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HB905PA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag