Návod k použití LG HB45E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HB45E. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HB45E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HB45E.


LG HB45E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5565 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HB45E (5746 ko)
   LG HB45E ANNEXE 231 (5754 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HB45E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cestina UZIVATELSKÝ NÁVOD STYLISH Blu-ray Disc / Systém DVD domácího kina Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. TM MODEL HB45E (HB45E, SB45E-F/W) P/NO : MFL63290009 HB45E-D0. BHUNLL_CZE_0009. indd 1 2/23/10 7:41:16 PM 2 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace HB45E-D0. BHUNLL_CZE_0009. indd 2 2/23/10 7:41:19 PM Bezpecnostní informace 3 1 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT 1 Bezpecnostní informace Upozornní a varování UPOZORNNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DESTI NEBO VLHKU. UPOZORNNÍ: Neinstalujte pístroj v tsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka. VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. VÝSTRAHA: Neblokujte ventilacní otvory. [. . . ] h Rychlost ­ Pomocí I/i zvolte rychlost prodlení mezi fotkami v prezentaci. Stisknte tlacítko RETURN (O) pro odchod z nabídky mozností. Zastavení prezentace Stisknte x (STOP) v prbhu prezentace. Pro pozastavení prezentace Stisknte X (PAUSE) v prbhu prezentace. Pro pokracování v prezentaci stisknte tlacítko B (PLAY). Pechod na dalsí/pedeslou fotku Pro prohlízení fotky na celé obrazovce pouzijte tlacítko I nebo i k pechodu na pedeslou nebo dalsí fotku. Poznámka · Pozadavky na soubor jsou popsány na stran 11. · Mzete pouzít rzné funkce pehrávání. Odkaz na stranu 33-41. 4 Ovládání HB45E-D0. BHUNLL_CZE_0009. indd 45 2/23/10 7:41:49 PM 46 Ovládání Poslech hudby pi prezentaci obrázk Mzete zobrazit soubory fotografií zatímco posloucháte hudbu. Prostednictvím tlacítek U/u zvolte zaízení a poté stisknte tlacítko ENTER ( ). Zaízení, které lze zvolit, se lisí v závislosti na umístní souboru fotografií, které jsou zobrazeny v plném zobrazení na obrazovce. Umístní fotografií Disk USB Dostupná zaízení Disk, USB Disk, USB Sdílejte slozky na CIFS vasem PC (CIFS). Pouzijte U/u pro volbu souboru nebo slozky, kterou chcete pehrát. 2. Pomocí I/i zvolte moznost [Disk] nebo [USB] a stisknte ENTER ( ). 4 Ovládání Zvolte soubor a stisknte ENTER ( ) pro zobrazení nizsího adresáe. Je nutné zvolit server nebo sdílenou slozku u nabídky [Dom. Pomocí U/u/I/i zvolte soubor a stisknte ENTER ( ) pro prohlízení fotek. Stisknte INFO/DISPLAY ( ) pro zobrazení nabídky mozností. Pomocí U/u zvolte moznost [Výbr hudby] a stisknte ENTER ( ) pro zobrazení nabídky [Výbr hudby]. Zvolte a stisknte ENTER ( ) pro zobrazení vyssího adresáe. Poznámka Pi volb hudby z [Dom. Pomocí i zvolte moznost [OK] a stisknte ENTER ( ) pro ukoncení výbru hudby. HB45E-D0. BHUNLL_CZE_0009. indd 46 2/23/10 7:41:50 PM Ovládání 47 Poslech hudby Tento pehrávac mze pehrát pouze Audio CD a hudební soubory. Stisknte HOME ( ). Záznam Audio CD Mzete nahrávat pozadovanou stopu nebo vsechny stpy z AUDIO CD na pamové zaízení USB. Zaízení USB vlozte do USB portu na pedním panelu. Disk automaticky zajede a pehrávání se spustí automaticky. Stisknte INFO/DISPLAY ( ) pro zobrazení nabídky mozností. Zvolte zaízení pomocí I/i a stisknte ENTER ( ). Stisknte z REC na dálkovém ovládání. Pomocí U/u zvolte moznost [Zápis CD] a stisknte ENTER ( ) pro zobrazení nabídky [Zápis CD]. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena Svolení bezplatn poskytnuté osob, která obdrzí kopii tohoto softwaru a pipojené dokumentace ("software"), se týká pouzití software bez omezení, tj. vcetn moznosti pouzívat, kopírovat, mnit, slucovat, vydávat, distribuovat, licencovat, prodávat software, za dodrzení tchto podmínek: SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE" BEZ ZÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A VÝSLOVN NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VCETN, ALE NIKOLI JEN PEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL A NEPORUSENOSTI. V ZÁDNÉM PÍPAD NENÍ AUTOR NEBO DRZITEL AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVDNÝ ZA SKODY A JINÉ ZÁVADY VZNIKLÉ SPOJENÍM, ZAPOJENÍM, POUZITÍM, ODPOJENÍM A JINÝM ZACHÁZENÍM SE SOFTWAREM. HB45E-D0. BHUNLL_CZE_0009. indd 84 Píloha 7 2/23/10 7:42:16 PM Píloha 85 Licencní ujednání s koncovým uzivatelem produktu Gracenote® Tato aplikace nebo zaízení obsahuje software od spolecnosti Gracenote, Inc. Software od spolecnosti Gracenote (, , Software Gracenote") umozuje této aplikaci provádt identifikaci disku a/nebo soubor a získávat informace související s hudbou, vcetn názvu, interpreta, stopy a titulu (, , Data Gracenote") z online server nebo z vlozených databází (spolecn , , Servery Gracenote") a provádt dalsí funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HB45E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HB45E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag