Návod k použití LG HB44M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HB44M. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HB44M bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HB44M.


LG HB44M : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5607 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HB44M (5727 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HB44M

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cestina UZIVATELSKÝ NÁVOD Síový Blue-ray disk / Systém DVD domácího kina Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. TM MODEL HB44M (HB44M, SB45M-F/W) HB44S (HB44S, SB45S-F/W) HB44C (HB44C, SB45C-F/W) P/NO : MFL63290019 HB44-DD. BHUNLL CZE 0019. indd 1 2010-03-22 ¿ÀÈÄ 7:20:48 2 Bezpecnostní informace 1 Bezpecnostní informace HB44-DD. BHUNLL CZE 0019. indd 2 2010-03-22 ¿ÀÈÄ 7:20:49 Bezpecnostní informace 3 1 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT 1 Bezpecnostní informace Upozornní a varování UPOZORNNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DESTI NEBO VLHKU. UPOZORNNÍ: Neinstalujte pístroj v tsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka. VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze pedstavovat vysoké riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby. VÝSTRAHA: Neblokujte ventilacní otvory. [. . . ] Link]. HB44-DD. BHUNLL CZE 0019. indd 45 2010-03-22 ¿ÀÈÄ 7:20:57 46 Ovládání Prohlízení fotek Pomocí tohoto pehrávace si mzete prohlízet soubory s fotkami. Stisknte HOME ( ). Pehrávání prezentace Pro spustní prezentace stisknte tlacítko B (PLAY). Zastavení prezentace Stisknte x (STOP) v prbhu prezentace. Pro pozastavení prezentace Stisknte X (PAUSE) v prbhu prezentace. Pro pokracování v prezentaci stisknte tlacítko B (PLAY). Pechod na dalsí/pedeslou fotku 2. Pro prohlízení fotky na celé obrazovce pouzijte tlacítko I nebo i k pechodu na pedeslou nebo dalsí fotku. 4 Ovládání 3. Zvolte zaízení pomocí I/i a stisknte ENTER ( ). Poznámka · Pozadavky na soubor jsou popsány na stran 11. · Mzete pouzít rzné funkce pehrávání. Odkaz na stranu 34-42. Pokud pipojíte více nez dv zaízení, zobrazí se jak je výse uvedeno. Zvolte soubor pomocí U/u/I/i a stisknte ENTER ( ) pro prohlízení fotografií. HB44-DD. BHUNLL CZE 0019. indd 46 2010-03-22 ¿ÀÈÄ 7:20:57 Ovládání 47 Moznosti pi prohlízení fotek Mzete pouzít rzné moznosti v prbhu prohlízení fotografií v rezimu celé obrazovky. Pi prohlízení fotky na celé obrazovce pouzijte tlacítko INFO/DISPLAY ( ) k zobrazení nabídky moznosti. a b c d e f g h a Aktuální fotka/celkový pocet fotek ­ Pomocí I/i prohlízejte pedchozí/dalsí fotografie. b Prezentace ­ Pro spustní nebo pozastavení prezentace stisknte tlacítko ENTER ( ). c Výbr hudby ­ Zvolte hudbu v pozadí pro prezentaci. d Hudba ­Pro spustní nebo pozastavení hudby v pozadí stisknte tlacítko ENTER ( ). e Otocit ­ Stisknte ENTER ( ) pro natocení obrázku ve smru hodinových rucicek. f Zoom ­ Stisknte ENTER ( ) pro zobrazení nabídky [Zoom]. g efekty ­ Pomocí I/i zvolte efekt pechodu mezi fotkami v prezentaci. h Rychlost ­ Pomocí I/i zvolte rychlost prodlení mezi fotkami v prezentaci. Stisknte tlacítko RETURN (O) pro odchod z nabídky mozností. Poslech hudby pi prezentaci obrázk Mzete zobrazit soubory fotografií zatímco posloucháte hudbu. Pomocí I/i zvolte moznost [Disk] nebo [USB] a stisknte ENTER ( ). 4 Ovládání Je nutné zvolit server nebo sdílenou slozku u nabídky [Dom. Pomocí U/u/I/i zvolte soubor a stisknte ENTER ( ) pro prohlízení fotek. Stisknte INFO/DISPLAY ( ) pro zobrazení nabídky mozností. Pomocí U/u zvolte moznost [Výbr hudby] a stisknte ENTER ( ) pro zobrazení nabídky [Výbr hudby]. HB44-DD. BHUNLL CZE 0019. indd 47 2010-03-22 ¿ÀÈÄ 7:20:58 48 Ovládání 7. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena Svolení bezplatn poskytnuté osob, která obdrzí kopii tohoto softwaru a pipojené dokumentace ("software"), se týká pouzití software bez omezení, tj. vcetn moznosti pouzívat, kopírovat, mnit, slucovat, vydávat, distribuovat, licencovat, prodávat software, za dodrzení tchto podmínek: SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE" BEZ ZÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A VÝSLOVN NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VCETN, ALE NIKOLI JEN PEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL A NEPORUSENOSTI. V ZÁDNÉM PÍPAD NENÍ AUTOR NEBO DRZITEL AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVDNÝ ZA SKODY A JINÉ ZÁVADY VZNIKLÉ SPOJENÍM, ZAPOJENÍM, POUZITÍM, ODPOJENÍM A JINÝM ZACHÁZENÍM SE SOFTWAREM. HB44-DD. BHUNLL CZE 0019. indd 82 Píloha 7 2010-03-22 ¿ÀÈÄ 7:21:04 Píloha 83 Licencní ujednání s koncovým uzivatelem produktu Gracenote® Tato aplikace nebo zaízení obsahuje software od spolecnosti Gracenote, Inc. Software od spolecnosti Gracenote (, , Software Gracenote") umozuje této aplikaci provádt identifikaci disku a/nebo soubor a získávat informace související s hudbou, vcetn názvu, interpreta, stopy a titulu (, , Data Gracenote") z online server nebo z vlozených databází (spolecn , , Servery Gracenote") a provádt dalsí funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HB44M

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HB44M bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag