Návod k použití LG HB405SU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG HB405SU. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG HB405SU bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG HB405SU.


LG HB405SU : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7011 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG HB405SU (7142 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG HB405SU

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cestina UZIVATELSKÝ NÁVOD Síový Blue-ray disk / Systém DVD domácího kina Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. TM MODEL HB405SU (HB405SU, SB45SU-S/W) P/NO : MFL63290003 HB405SU-DH. BHUNLL_CZE_0003. indd 1 2010. 2. 10 9:55:25 PM HB405SU-DH. BHUNLL_CZE_0003. indd 2 2010. 2. 10 9:55:28 PM Bezpecnostní informace 3 1 Bezpecnostní informace VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT 1 Bezpecnostní informace Upozornní a varování UPOZORNNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POZÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRTICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DESTI NEBO VLHKU. UPOZORNNÍ: Neinstalujte pístroj v tsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka. VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STNU), UVNIT NEJSOU CÁSTI OBSLUHOVANÉ UZIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. VÝSTRAHA: Neblokujte ventilacní otvory. [. . . ] Stisknte HOME ( ). Poznámka · Pozadavky na soubor jsou popsány na stran 11. · Mzete pouzít rzné funkce pehrávání. · Nedokoncené DVD VR formáty disku nemusí být pehrávatelné na tomto pehrávaci. · Nkteré DVD-VR disky jsou vyrobeny s daty CPRM z DVD rekordéru. CPRM je ochranný systém proti kopírování (se zakódovaným systémem) povolující zápis vysílaných program "copy one" (Jedno kopírování). CPRM znamená Ochrana zapisovatelných médií. 4 Ovládání 2. Zvolte zaízení pomocí I/i a stisknte ENTER ( ). Pokud pipojíte více nez dv zaízení, zobrazí se jak je výse uvedeno. Pomocí U/u/I/i zvolte soubor a stisknte PLAY nebo ENTER ( ) pro pehrávání souboru. HB405SU-DH. BHUNLL_CZE_0003. indd 46 2010. 2. 10 9:55:50 PM Ovládání 47 Volba titulk souboru MOVIE Pokud je název souboru a název souboru titulk stejný, pak je soubor titulk pehráván automaticky spolecn s pehrávaným filmovým souborem. Pokud se název souboru titulk lisí od názvu filmového souboru, musíte zvolit titulky v nabídce [Film] ped pehráváním filmu. Pomocí U/u/I/i zvolte pozadovaný soubor titulk pro pehrání v nabídce [Film]. Stisknte tlacítko ENTER ( ). Zmna stránky kódu titulk MOVIE Pokud se titulky nezobrazují správn, zmte kódování jazyka titulk pro správné zobrazení titulk. V prbhu pehrávání stisknte INFO/DISPLAY ( ) pro zobrazení obrazovky OSD. Pomocí U/u zvolte moznost [Kódová stránka]. Pomocí I/i zvolte moznost pozadovaného kódu. 4 Ovládání Opt stisknte tlacítko ENTER ( ) pro odznacení souboru titulk. Zvolený soubor titulk se zobrazí pi pehrávání filmu. 4. Stisknte RETURN (O) pro odchod ze zobrazení na obrazovce. Poznámka · Pokud stisknete x (STOP) v prbhu pehrávání, je výbr titulk zrusen. Link]. HB405SU-DH. BHUNLL_CZE_0003. indd 47 2010. 2. 10 9:55:51 PM 48 Ovládání Prohlízení fotek Pomocí tohoto pehrávace si mzete prohlízet soubory s fotkami. Stisknte HOME ( ). Pehrávání prezentace Pro spustní prezentace stisknte tlacítko B (PLAY). Zastavení prezentace Stisknte x (STOP) v prbhu prezentace. Pro pozastavení prezentace Stisknte X (PAUSE) v prbhu prezentace. Pro pokracování v prezentaci stisknte tlacítko B (PLAY). Pechod na dalsí/pedeslou fotku 2. Pro prohlízení fotky na celé obrazovce pouzijte tlacítko I nebo i k pechodu na pedeslou nebo dalsí fotku. 4 Ovládání 3. Zvolte zaízení pomocí I/i a stisknte ENTER ( ). Poznámka · Pozadavky na soubor jsou popsány na stran 11. · Mzete pouzít rzné funkce pehrávání. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena Svolení bezplatn poskytnuté osob, která obdrzí kopii tohoto softwaru a pipojené dokumentace ("software"), se týká pouzití software bez omezení, tj. vcetn moznosti pouzívat, kopírovat, mnit, slucovat, vydávat, distribuovat, licencovat, prodávat software, za dodrzení tchto podmínek: SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE" BEZ ZÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A VÝSLOVN NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VCETN, ALE NIKOLI JEN PEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL A NEPORUSENOSTI. V ZÁDNÉM PÍPAD NENÍ AUTOR NEBO DRZITEL AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVDNÝ ZA SKODY A JINÉ ZÁVADY VZNIKLÉ SPOJENÍM, ZAPOJENÍM, POUZITÍM, ODPOJENÍM A JINÝM ZACHÁZENÍM SE SOFTWAREM. HB405SU-DH. BHUNLL_CZE_0003. indd 84 Píloha 7 2010. 2. 10 9:56:9 PM Píloha 85 Licencní ujednání s koncovým uzivatelem produktu Gracenote® Tato aplikace nebo zaízení obsahuje software od spolecnosti Gracenote, Inc. Software od spolecnosti Gracenote (, , Software Gracenote") umozuje této aplikaci provádt identifikaci disku a/nebo soubor a získávat informace související s hudbou, vcetn názvu, interpreta, stopy a titulu (, , Data Gracenote") z online server nebo z vlozených databází (spolecn , , Servery Gracenote") a provádt dalsí funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG HB405SU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG HB405SU bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag