Návod k použití LG GW-P207FLPV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GW-P207FLPV. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GW-P207FLPV bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GW-P207FLPV.


LG GW-P207FLPV : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12116 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG GW-P207FLPV (5511 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GW-P207FLPV

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKO PÍRUCKA PRO MAJITELE CHLADNICKA SXS Tuto pírucku si pecliv proctte, díve nez budete svj spotebic pouzívat, a uschovejte ji pro pozdjsí pouzití. www. lg. com 2 2 4 7 8 9 9 10 CESKO 11 11 22 Led a voda bez pipájení potrubí (Pouze u vybraných model) 23 24 24 24 25 25 26 Funkce Vacuum Fresh (Pouze u vybraných model) 26 Roh zmny teploty zóny Opti Temp (Pouze u vybraných model) 27 Zmna teploty zóny Opti Temp (Pouze u vybraných model) Zóna Opti Temp (Pouze u vybraných model) 27 27 28 29 30 32 32 33 Úvod Pfiedmluva Typové a vrobní ãíslo se nalézá ve vnitfiní skfiíni nebo na zadní stûnû skfiínû chladniãky. Tato ãísla jsou pfiifiazena pouze tomuto konkrétnímu vrobku. Na tomto místû zaznamenejte poÏadované informace a uschovejte tuto pfiíruãku jako trval nákupní doklad. PfiiloÏte téÏ stvrzenku. Datum koupû Prodejce Adresa prodejce Telefon prodejce Typové ãíslo Vrobní ãíslo : : : : : : DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost Pfied uvedením chladniãky do provozu je zapotfiebí ji správnû instalovat a umístit v souladu s pokyny pro instalaci uvedenmi v této pfiíruãce. [. . . ] V takovém pfiípadû nahromadûn drcen led odstraÀte. Zásadnû neukládejte nádobky s nápoji ani jiné potraviny do zásobníku ledu za úãelem rychlého zchlazení. Tato ãinnost mÛÏe vyvolat pokození automatu pro vrobu ledu. Pro vybírání ledu zásadnû nepouÏívejte tenkostûnné sklenûné nádoby ani kameninové nádoby. Led dejte do sklenice jetû pfied nalitím vody nebo jiného nápoje. Pfii pfiidávání ledu do sklenice s kapalinou mÛÏe dojít k rozlití. Zásadnû se nedotkejte rukama ani nástroji vpusti ledu. Takovto kontakt mÛÏe zpÛsobit pokození souãásti a poranûní ruky. Obãas srovnejte led tak, aby byl zásobník ledu zcela zaplnûn. Led se ãasto hromadí v blízkosti automatu na vrobu ledu. Pro správnou funkci automatu pro vrobu ledu je vak dÛleÏité, aby se vroba po zaplnûní zásobníku zastavila. Vytváfií-li se zabarven led, nepouÏívejte jej a neprodlenû se obraÈte na servisní stfiedisko. Zásadnû nepouÏívejte pfiíli úzké ani pfiíli vysoké sklenice. Led by se mohl zaseknout v prÛchodu s následnm pokozením chladniãky. UdrÏujte sklenici ve správné vzdálenosti od vdejního otvoru ledu. Pfiíli blízko umístûná sklenice by mohla zabránit ledu v prÛchodu vdejním otvorem. Obsluha Cásti oznacené dvma hvzdickami ** (Pouze u vybraných model) Mrazící kos (cást oznacená dvma hvzdickami) Cásti oznacené dvma hvzdickami oznacují prostor s teplotou -12°C~-18°C Mrazené produkty pro krátkodobé uskladnní. Prostor pro obãerstvení (pouze nûkteré modely) PouÏití Otevfiete prostor pro obãerstvení. Do prostoru pro obãerstvení máte pfiístup i bez otevfiení dvefií chladniãky. Po otevfiení dvífiek prostoru pro obãerstvení se rozsvítí vnitfiní osvûtlení chladniãky. Lze tak bez potíÏí prohlédnout obsah. CESKO PouÏití dvífiek prostoru pro obãerstvení jako odkládací plochy Zásadnû nepouÏívejte dvífika prostoru pro obãerstvení pro krájení a vyvarujte se jejich pokození ostrmi nástroji. Zásadnû se neopírejte rukama ani na dvífika silnû netlaãte. Zásadnû nedemontujte vnitfiní kryt prostoru pro obãerstvení Pouze pro modely s vnitním krytem nádrzky. Bez krytu prostor pro obãerstvení nefunguje fiádnû. Zásadnû na dvífika prostoru pro obãerstvení nestavte tûÏké pfiedmûty a nedovolte dûtem, aby se na dvífika vûela. NejenÏe v takovém pfiípadû hrozí pokození dvífiek prostoru pro obãerstvení, rovnûÏ mÛÏe dojít k poranûní dítûte. 18 Operation Led a voda bez pipájení potrubí (Pouze u vybraných model) Chcete-li pouzít funkci automatického výrobníku ledu nebo funkci dávkovace vody, mzete pouzít vodu z nádrzky, nebo z obycejných lahví s vodou bez nutnosti pipájení lednicky do jakéhokoliv vodovodního potrubí. How to use Vyberte nádobku na vodu MOZNOST 1 Potáhnte pácku a pidrzte adaptér nádrzky, tak jak znázoruje obrázek Nádrzku vytáhnte . MOZNOST 2 Otocte bezpecnostním vypínacem do polohy "OPEN (OTEVEN)", jak je ukázáno na obr. Poté uvolnte drzák nádrze na vodu a vytáhnte kryt nádrze na vodu , abyste nádrz uvolnili. [. . . ] Nastavte niÏí, avak dostateãnou teplotu v mrazniãce nebo v chladniãce. Jsou-li otevfiené dvefie, do chladniãky/mrazniãky vstupuje tepl vzduch. Vyãkejte dosaÏení zvolené teploty chladniãky nebo mrazniãky. Kompletní zchlazení chladniãky trvá nûkolik hodin. Nastavte niÏí teplotu v chladniãce. Teplota v chladniãce je pfiíli vysoká, zatímco teplota v mrazniãce je v pofiádku. V chladniãce je nastavena pfiíli vysoká teplota. CESKO Je normální, ze je chladnicka mírn naklonna smrem dozadu. Péãe a údrÏba Závada MoÏná pfiíãina Náprava Zápach v chladniãce Je zapotfiebí vyãistit vnitfiek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GW-P207FLPV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GW-P207FLPV bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag