Návod k použití LG GW-L227HVQA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GW-L227HVQA. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GW-L227HVQA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GW-L227HVQA.


LG GW-L227HVQA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3521 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GW-L227HVQA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Led a voda bez pipájení potrubí (Pouze u vybraných model) Funkce Vacuum Fresh (Pouze u vybraných model) Roh zmny teploty zóny Opti Temp (Pouze u vybraných model) Zmna teploty zóny Opti Temp (Pouze u vybraných model) Zóna Opti Temp (Pouze u vybraných model) Úvod Pfiedmluva Typové a vrobní ãíslo se nalézá ve vnitfiní skfiíni nebo na zadní stûnû skfiínû chladniãky. Tato ãísla jsou pfiifiazena pouze tomuto konkrétnímu vrobku. Na tomto místû zaznamenejte poÏadované informace a uschovejte tuto pfiíruãku jako trval nákupní doklad. PfiiloÏte téÏ stvrzenku. Datum koupû Prodejce Adresa prodejce Telefon prodejce Typové ãíslo Vrobní ãíslo : : : : : : DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost Pfied uvedením chladniãky do provozu je zapotfiebí ji správnû instalovat a umístit v souladu s pokyny pro instalaci uvedenmi v této pfiíruãce. [. . . ] V opaãném pfiípadû mohou tento zápach pohlcovat jiné potraviny uvnitfi chladniãky. Obsluha OdstraÀovaã zápachu (pouze nûkteré modely) Tento systém úãinnû pohlcuje vrazné zápachy optickm katalyzátorem. Tento systém Ïádnm zpÛsobem neovlivÀuje stav uchovávanch potravin. PouÏití systému pohlcování zápachu Systém je jiÏ instalován v pfiívodu chladného vzduchu z prostoru chladniãky a nevyÏaduje samostatnou instalaci. Potraviny uvolÀující vrazn zápach uchovávejte v uzavfiench nádobách. V opaãném pfiípadû mohou tento zápach pohlcovat jiné potraviny uvnitfi chladniãky. Funkce Vacuum Fresh (Pouze u vybraných model) Tato funkce napomáhá díky efektu vakua, zesilujícímu hermetické uzavení pihrádky, udrzet zeleninu a ovoce svzí po delsí dobu. Jak na to? Stlacením tlacítka dojde v vypumpování vzduchu z suplíku a k zesílení hermetického uzávru. Vlozte ruku dovnit, zatlacte tlacítko smrem nahoru a potáhnte do pozice . Pi zavírání suplík zatlacte az do momentu kdy uslysíte cvaknutí. Obsluha Roh zmny teploty pfiechodu Zázraãné zóny Koutek tepelného zóny Opti Temp (Pouze nûkteré modely) (pouzeu vybraných model) Po stisknutí tlaãítka mÛÏete skladovat zeleninu, ovoce nebo jiné druhy potravin, jako napfi. maso k rozmraÏení, syrové ryby apod. Zmna teploty zóny Opti Temp Zmûna u vybraných model) zónû (Pouze teploty v Zázraãné (pouze nûkteré modely) V závislosti na druhu pechovávaných ZpÛsob pouÏití produkt je mozné nastavit rozsah MÛÏete zvolit optimální rozmezí teplot ideální teploty. v závislosti na druzích potravin -K dispozici jsou 3 teploty zahrnující tfiíkroková volba teploty: -3°C, -1°C teploty -3°C, -1°C a 4°C. Ovoce/zelenina a produkty Ovoce/zelenina a potraviny urãené pechovávané v chladu, vyzadující ke skladování v chladu, které píslusnou úrove vlhkosti, a také potfiebují stálou vlhkost, mohou bt maso/ryby zstanou svze po delsí skladovány ãerstvûjí, v závislosti na dobu, budou-li pechovávané druhu skladovanch potravin. v podmínkách pizpsobených druhu produktu. zóny Opti zóny Pfii pouÏití ZázraãnéTemp jako úloÏného prostoru pro maso, mohou bt zelenina nebo ovoce zmrzlé zóny Opti zóny Pfii pouÏití ZázraãnéTemp jako úloÏného prostoru pro maso, se mohou ryby nebo maso pfii spoleãném skladování zkazit a proto musí bt buì maso nebo ryby skladovány oddûlenû v prostoru F. Pfii otevfiení dvefií prostoru R se automaticky rozsvítí kontrolka zvolené funkce a pfii zavfiení dvefií automaticky zhasne. (Zelenina/ovoce) (UloÏení v chladu pfii zachování vlhkosti) (Maso) je postupnû vybíráno pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka , , Selection" (Vbûr). Zázraãná zóna (pouze u vybraných model) Zóna Opti Temp (Pouze nûkteré modely) Pfii odstraÀování Demontáz zóny Zázraãné zóny Opti Temp Nejdfiíve vyjmûte pfiihrádku na zeleninu. Poté, co Zázraãnou zónu lehce nadzvednete , Následn zlehka nadzvednte kryt zóny Opti Temp , sáhnûte dovnitfi a vytáhnûte ji . sáhnte dovnit a kryt zóny vytáhnte . Pfii instalaci Zázraãné zóny Instalace zóny Opti Temp Nasaìte kryt Zázraãné zóny na okraj poliãky a jemnû ji vsuÀte dovnitfi . na polici Kryt zóny Opti Temp umístte a zlehka zasute dovnit . Pfii pouÏití síly mÛÏe dojít k pokození spojovacích souãástí. Nepouzívejte pílis velké síly, ponvadz mze snadno dojít k poskození jednotlivých cástí zaízení. Doporuãení pro uchovávání potravin Rozmístûní potravin (viz umístûní souãástí) DrÏák lahve Svaãinová zásuvka Police mrazniãky Uchovávání vína. Uchovávání rÛznch zmraÏench potravin, napfi. Teplota mÛÏe pfii otevírání dvefií vzrÛstat. Proto zde neuchovávejte potraviny urãené pro dlouhodobé uchovávání, napfi. Uchovávání mléãnch vrobkÛ, napfi. Uchovávání ãasto pouÏívanch potravin, napfi. Uchovávání hotovch pokrmÛ ãi jinch potravin v náleÏitch rozestupech. [. . . ] Po spadnutí první dávky ledu do zásobníku by mûl dávkovaã fungovat. Nastavte niÏí teplotu mrazniãky, aby byly vytváfieny kostky ledu. Po vytvofiení první dávky ledu by mûl dávkovaã fungovat. Otevfiete hlavní vodovodní uzávûr a vyãkejte dobu potfiebnou pro vytvofiení ledu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GW-L227HVQA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GW-L227HVQA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag