Návod k použití LG GW-B207FLQA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GW-B207FLQA. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GW-B207FLQA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GW-B207FLQA.


LG GW-B207FLQA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4820 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GW-B207FLQA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 3 3 6 9 10 11 11 12 13 13 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 28 29 30 32 32 33 · ·Tento produkt môze by zapájaný výlucne do elektrických sietí s napätím 230V tím 230V a frekvenciou 50Hz. ·V miestach vybavených elektrickou sieou s napätím 110V je nutné zaopatri sa transformátorom s výkonom vyssím nez 2, 0 kVA. ·Zariadenie nesmie by pouzité pri frekvencii napájacieho napätia inej nez 50Hz. Úvod Pfiedmluva Typové a vrobní ãíslo se nalézá ve vnitfiní skfiíni nebo na zadní stûnû skfiínû chladniãky. Tato ãísla jsou pfiifiazena pouze tomuto konkrétnímu vrobku. [. . . ] Led by se mohl zaseknout v prÛchodu s následnm pokozením chladniãky. UdrÏujte sklenici ve správné vzdálenosti od vdejního otvoru ledu. Pfiíli blízko umístûná sklenice by mohla zabránit ledu v prÛchodu vdejním otvorem. Doporuãení pro uchovávání potravin Rozmístûní potravin (viz umístûní souãástí) DrÏák lahve Svaãinová zásuvka Police mrazniãky Uchovávání vína. Uchovávání rÛznch zmraÏench potravin, napfi. Teplota mÛÏe pfii otevírání dvefií vzrÛstat. Proto zde neuchovávejte potraviny urãené pro dlouhodobé uchovávání, napfi. Uchovávání mléãnch vrobkÛ, napfi. Uchovávání ãasto pouÏívanch potravin, napfi. Uchovávání hotovch pokrmÛ ãi jinch potravin v náleÏitch rozestupech. Uchovávání meních balench potravin ãi nápojÛ, napfi. mléka, dÏusu, piva atd. Dvefiní pfiihrádka mrazniãky Zásuvka mrazniãky Pfiihrádka pro mléãné vrobky Pfiihrádka na vejce Prostor pro obãerstvení Police chladniãky Dvefiní pfiihrádka chladniãky Zásuvka na zeleninu Pfiepínací zásuvka na zeleninu/maso Uchovávání ovoce a zeleniny. Uchovávání zeleniny, ovoce, rozmrazovaného masa, syrovch ryb atd. Pfied uloÏením potravin zkontrolujte nastavení pfiepínaãe. 22 Doporuãení pro uchovávání potravin Uchovávání potravin V chladniãce uchovávejte ãerstvé potraviny. DÛleÏitm faktorem ovlivÀujícím zachování ãerstvosti a chuti potravin je míra jejich zmrazení, resp. Neuchovávejte potraviny, které se kazí za nízkch teplot, tj. Horké potraviny nechte pfied vloÏením do spotfiebiãe vychladnout. Po vloÏení horkch potravin mÛÏe dojít k pokaÏení ostatních potravin a dále se zvyuje spotfieba elektrické energie. Potraviny uchovávejte zabalené vinylovou fólií nebo v nádobkách s víkem. Zamezíte tak odpafiování vlhkosti a napomÛÏete uchování chuti a vÏivné hodnoty potravin. Plynulá cirkulace vzduchu zajiÈuje rovnomûrnou teplotu v chladniãce. Otevfienmi dvefimi do chladniãky vniká tepl vzduch a zpÛsobuje vzrÛst teploty. Do dvefiních pfiihrádek zásadnû nevkládejte nadmûrné mnoÏství potravin ­ mohly by se opírat o vnitfiní pfiihrádky a zabraÀovat dvefiím v fiádném dovfiení. Mrazniãka Nevkládejte do mrazniãky lahve ­ pfii zmrznutí obsahu by mohly puknout. Pfii opûtovném zmrazování dochází ke ztrátû chuti a vÏivné hodnoty. [. . . ] Po spadnutí první dávky ledu do zásobníku by mûl dávkovaã fungovat. Nastavte niÏí teplotu mrazniãky, aby byly vytváfieny kostky ledu. Po vytvofiení první dávky ledu by mûl dávkovaã fungovat. Otevfiete hlavní vodovodní uzávûr a vyãkejte dobu potfiebnou pro vytvofiení ledu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GW-B207FLQA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GW-B207FLQA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag