Návod k použití LG GT-5132PVCA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GT-5132PVCA. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GT-5132PVCA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GT-5132PVCA.


LG GT-5132PVCA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3926 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG GT-5132PVCA (4076 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GT-5132PVCA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CZECH Návod k obsluze CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU Prosím, pøeètìte si tento návod k obsluze dùkladnì jestì pøed nuvedením zaøízení do provozu a uchovejte jej pro budoucí potøebu. www. lge. com DÙLEZITÉ BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE . . . . . . . . 43 OBSAH INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 VNITØNÍ VÝBAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Uvedení do provozu Pøed nastavením teploty (Pro model s externím spínaèem) Automatický test (Pro model s externím spínaèem) Varování pøi otevøených dveøích Automatické vypnutí osvìtlení Ovládací prvky chladnièky Super Cool - rychlé chlazení (Pro model s externím spínaèem) Child Lock - dìtská pojistka dveøí (Pro model s externím spínaèem) Ovládací prvky mraznièky Výroba ledu Pøihrádka pro zeleninu Pøihrádka pro èerstvé potraviny Odmrazování Pohlèovaè zápaèhu (v závislosti na typu) Ekologické iontové chlazení dveøí (Pro model s chladicími dviøky) Pøihrádka na mléèné výrobky (Pro model s chladicími dviøky) DOPORUÈENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pro chlazení chladnièky, zapnìte FREEZER CONTROL (OVLÁDÁNÍ MRAZNIÈKY) na "2"~"4" pro zajistìní více studeného vzduchu do skøínì chladnièky a REFRIGERATOR TEMP CONTROL (OVLÁDÁNÍ TEPLOTY CHLADNIÈKY) na "MAX" nebo "0". Nastavení na "7"~"8" FREEZER CONTROL (OVLÁDÁNÍ MRAZNIÈKY) se chladnièka dostateènì nezchladí. G Nastavení regulátoru mraznièky na odpovídá 4 snìhovým vloèkám. Nastavení regulátoru mraznièky na pozici NORMAL zajis·uje dostaèující mrazící úèinek, takze doporuèujeme pozici regulátoru NORMAL VÝROBA LEDU Otocný výrobník ledu G Chcete-li vytvoøit kostky ledu, naplòte nádobku pro výrobu ledu vodou a vlozte ji na její místo. Ice Trays Ice Cube Box G Ak chcete vybra· kóëcky ¾adu, chy·te páèku zásobníka a otáèãaním ju jemne vytiahnite. Potom kocky ¾adu padnú do skatu¾ky na ¾ad. 54 OBSLUHA PØIHRÁDKA PRO ZELENINU Kouzelné krystalky · Nádoby pro zeleninu s kouzelnými krystalky poskytují ovoce a zeleninu s èerstvìjsí chutí, protoze vám umozòují snadno udrÏovat vlhkost v p?ihrádce pro zeleninu. · Møízka na spodní stranû krytu úèinnì udrzuje nebo odstraòuje vlhkost. · Uzavøená konstrukce napomáhá udrzování vlhkosti. V Absorpce vlhkosti UvolÀování vlhkosti Pfiíliná vlhkost Nedostatek vlhkosti MI ITA N KI T Obsahuje antioxidanty, které mohou vyvolat oxidacní proces pro delsí uchování ovoce a zeleniny v cerstvém stavu. Tato cást obsahuje antioxidacní látky, které nejsou pozivatelné. Prílis casté otevírání a zavírání dverí se snizuje zivotnost výrobku. PØIHRÁDKA PRO ÈERSTVÉ POTRAVINY G Kdyz jsou dveøe otevøené, teplejsí vzduch neovlivní pøihrádku na èerstvé potraviny. Díky tomu v ní potraviny vydrzí déle èerstvé. ODMRAZOVÁNÍ G G Odmrazování probíhá automaticky. Voda vznikající pri odmrazování stéká do odparné nádobky umístìné dole na zadní stranì chladnicky a automaticky se odparuje. POHLCOVAC ZÁPACHU (V ZÁVISLOSTI NA TYPU) q G Správná funkce osvìzovaèe vzduchu je zaruèena pouzitím katalyzátoru Nepríjemné pachy vycházející z oddìlení pro èerstvé potraviny jsou neutralizovány, aniz by doslo k ohrození vaseho zdraví nebo kvality potravin. Pouzití q Katalyzátor se nalézá v prùchodu pro cirkulaci chladicího vzduchu v prostoru pro èerstvé potraviny a nevyzaduje obsluhu. vniknutí ostrých hrotù do prùchodu chladicího vzduchu, mohlo by dojít ke znièení katalyzátoru pohlcovaèe zápachu. potraviny s intenzivním pachem, zabalte je nebo je ulozte do nádoby s víkem a zamezte tak pøenesení pachu na ostatní potraviny. q Zamezte q Uchováváte-li q Po vlození driveru do otvoru jak je uvedeno vpravo na obrázku vyjmete dezodorant tak, ze pri sejmutí jej táhnete smerem dopredu. 55 MIN ITA VITAMIN KIT (V ZÁVISLOSTI NA TYPU) T KI V OBSLUHA EKOLOGICKÉ IONTOVÉ CHLAZENÍ DVE¤Í (PRO MODEL S CHLADICÍMI DVÍØKY) G Vvod chladicího vzduchu Aniontov pláÈ krytu vedení ãistí vzduch a prodluÏuje dobu, po kterou vydrÏí uskladnûné potraviny ãerstvé. JestliÏe do vvodu chladicího vzduchu vnikne voda nebo cizí tûlíska, napfiíklad pfii ãitûní, úãinnost se sníÏí. Kromû toho, jestliÏe dojde k pokození tûsnûní. Se mÛÏe úãinnost sníÏit v dÛsledku unikání chladného vzduchu. G P¤IHRÁDKA NA MLÉâNÉ V¯ROBKY (PRO MODEL S CHLADICÍMI DVÍØKY) G Pohybujte krytem zataÏením za vyãnívající rukojeÈ doprava ãi doleva. Jak sejmout kryt pfii ãitûní G G Zatlaãte na kryt a pfiesuÀte jej do stfiedu pfiihrádky PfiesuÀte kryt do stfiedu pfiihrádky a zarovnejte otvor s obûma stranami koíku. Po zarovnání otoãte pfiihrádku zadní stranou dopfiedu a obûma rukama ji vytáhnûte. G 56 DOPORUÈENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN G G G G G G G Èerstvé potraviny uchovávejte v chladnièce. Stupeò zchlazení je dùlezitým faktorem zachování èerstvosti a chuti potravin. Neuchovávejte v chladnièce potraviny, které se za nízkých teplot kazí, napø. Horké potraviny nechte pøed vlozením do chladnièky vychladnout. Jinak mùze dojít ke zkazení ostatních potravin. Potraviny uchovávejte zabalené v plastové fólii nebo v nádobách s víkem. Zamezíte tak odpaøování vlhkosti a napomùzete uchování chuti a výzivné hodnoty potravin. Pøedpokladem rovnomìrného udrzování teploty je nerusená cirkulace chlazeného vzduchu. [. . . ] Náhradní zárovka musí mt shodnou specifikaci jako í zárovka pùvodní. DÙLEZITÉ INFORMACE NEPOUZÍVEJTE PRODLUZOVACÍ KABEL. Pokud je to mozné, pøipojujte chladnièku pouze k samostatné elektrické zásuvce a pøedejdìte tak výpadku napájení v dùsledku pøetízení napájení ostatními spotøebièi. UZEMNÌNÍ V pøípadì zkratu elektrického obvodu snizuje uzemnìní nebezpeèí úrazu elektrickým proudem prostøednictvím samostatného vodièe. Toto zaøízení musí být pro zabránìní moznému úrazu elektrickým proudem uzemnìno. Pøi nesprávném zapojení uzemòovacího kolíku mùze dojít k úrazu elektrickým proudem. V pøípadì jakýchkoli nejasností v pokynech pro uzemnìní nebo v pøípadì pochybností se obra·te na kvalifikovaného elektrikáøe. PØÍSTUPNOST ZÁSTRÈKY Kombinovaná chladnièka by mìla být umístìna tak, aby napájecí zástrèka byla snadno pøístupná a aby ji bylo mozné v pøípadì nehody urychlenì vyjmout ze zásuvky. VÝMÌNA NAPÁJECÍHO KABELU Dojde-li k poskození napájecího kabelu, musí jej výrobce, servisní pracovník èi jiná kvalifikovaná osoba vymìnit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GT-5132PVCA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GT-5132PVCA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag