Návod k použití LG GR-P247JHMV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GR-P247JHMV. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GR-P247JHMV bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GR-P247JHMV.


LG GR-P247JHMV : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1889 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GR-P247JHMV

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] OBSAH Úvod Pfiedmluva DÛleÏité pokyny pro bezpeãnost Umístûní souãástí 79 79 87 88 89 90 90 91 92 92 98 99 99 100 100 101 102 103 103 104 105 106 107 107 108 113 114 Instalace Místo instalace DemontáÏ dvefií MontáÏ dvefií Instalace pfiívodní hadice vody Nastavení vky Obsluha Sputûní Nastavení teploty a funkcí Centrum pro obãerstvení Police Pfiihrádka na vejce Deodorizer technologie Nano LED lampa (Mrazniãka/Ledniãka) Pfiihrádka pro ãerstvé potraviny Vakuová pfiihrádka pro ãerstvé potraviny Zásuvka mrazniãky/ledniãky Koutek na mléãné potraviny Jak vymûnit filtr ãistiãe vody (pouze nûkteré modely) Doporuãení pro uchovávání potravin Péãe a údrÏba Rozmístûní potravin Uchovávání potravin Obecné informace âitûní OdstraÀování závad To je normální. . . Pfii vmûnû PANELU. . . . . . Tento vrbek je vluãnû uÏíván pfii 230V/50Hz. V pfiípadû pouÏívání v oblastech pfii 110V byste si mûli pfiikoupit transformátor s více neÏ 2. 0KVA. 78 Úvod Pfiedmluva Typové a vrobní ãíslo se nalézá ve vnitfiní skfiíni nebo na zadní stûnû skfiínû chladniãky. [. . . ] - Pokud se silou opíráte rukama nebo tlaãíte na pomocnou desku, mÛÏe dojít k jejímu pokození. - NepouÏívejte pomocnou desku jako_to desku ke krájení, ani nepouÏívejte ostrch pfiedmûtÛ, aby se pfiedelo pokrábání. dÏusem, mÛÏe dojít k chybné ãinnosti pfiístroje. - Pokud je obalová ãást politá kapalinou, napfi. 98 Obsluha Police Jak pouÏívat MÛÏete uskladnit pfiílohu nebo chlazené potraviny na polici s dostateãnm prostorem mezi misky. Jak demontovat 1. PodrÏte pfiední ãást police a tahejte dokud se neusadí do ãásti s háãkem. 2. Pokud jiÏ police nejde dále vytáhnout, lehce ji nadzvednûte. 3. Zatímco drÏíte polici, nakloÀte ji pro jednoduí vytaÏení. Pfiihrádka na vejce Pfiihrádku na vejce mÛÏete umístit dle potfieby kdekoli. [Typ-1] [Typ-2] POZNÁMKA · · Zásadnû pfiihrádku na vejce nepouÏívejte jako zásobník ledu. Pfiihrádku na vejce zásadnû nevkládejte do mrazniãky ani do prostoru pro obãerstvení. 99 Obsluha Deodorizer technologie Nano Jak pouÏívat Se systémem deodizeru technologie Nano mÛÏete chladniãku zbavit zápachu a deodizer opûtovnû pouÏít. PouÏijte roubovák (-) na spodní dráÏkovanou ãást krytu deodizeru pro jeho oddûlení za tlaãení na jeho pfiední ãást. Jak opûtovnû pouÏít deodizer MÛÏete opûtovnû neustále pouÏívat deodorizer po jeho dÛkladném vysuení fénem. Jak demontovat LED lampa (Mrazniãka/Ledniãka) Jak pouÏívat 1. Ovládání LED v ledniãce - Vnitfiní LED lampa uvnitfi chladniãky se zapne pokaÏdé pfii otevfiení dvefií mrazniãky/ledniãky. * LED lampa se zapne pokaÏdé pfii otevfiení dvefií mrazniãky/ledniãky nebo dvefií domácího baru. * LED lampa mÛÏe bt pouÏívána témûfi neustále. Ovládání LED ve dvefiích chladniãky. - Vypínaã ON/OFF LED dvefiní lampy je umístûn na horní stranû chladniãky, mÛÏete vidût vypínaã pfii otevfiení dvefií chladniãky. 1), LED na pfiední stranû dvefií zÛstane svítit. (Nemá Ïádn vliv na Ïivotnost LED lampy i pfiesto, Ïe <Obr. 1> se nechá zapnuta nepfietrÏitû. ) - Pokud je LED dvefiní lampa vypnuta - OFF (Obr. 2), LED se rozsvítí pouze pfii otevfiení dvefií (vãetnû dvefií <Obr. 2> domácího baru) a bude automaticky vypnuta 1 minutu po uzavfiení dvefií. * Pokud je ãást dvefií, kde je umístûna LED lampa pokozena, mÛÏe to zpÛsobit problém s LED dvefiní lampou. [. . . ] Je to stejn úkaz jako zvuk vznikl pfii startování nebo vypnínání motoru auta. Toto je zvuk chladniãky pfii zmûnû podmínek v mrazniãce/ledniãce. Pfii zmûnû kapaliny v plyn mÛÏete slyet zvuk toku vody a pfii zmûnû plynu na kapalinu mÛÏete slyet zvuk "kururuk". Toto je zvuk vytvofien pfii doãasnû sníÏeném vnitfiní tlaku, kdyÏ se tepl vzduch dostane do ledniãky nebo je mrazniãka rychle zchlazena. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GR-P247JHMV

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GR-P247JHMV bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag