Návod k použití LG GR-P207SLQA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GR-P207SLQA. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GR-P207SLQA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GR-P207SLQA.


LG GR-P207SLQA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (0 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG GR-P207SLQA ANNEXE 318 (7543 ko)
   LG GR-P207SLQA ANNEXE 402 (7543 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GR-P207SLQA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Po uveden chladniky do provozu se nedotkejte chladnch povrch v mraznice, a to zejmna v pfipad, e jsou Vae ruce vlhk nebo mokr. Tento kon neprovdjte s mokrma rukama nebezpe razu elektrickm proudem. Zabrate pokozen, nadmrnmu opotfieben, ostrmu ohbn, napnn nebo zkroucen sov ry, protoe pokozen napjec ry me bt pfiinou poru a razu elektrickm proudem. Do mrazniky zsadn nevkldejte sklenn pfiedmty, mohlo by dojt k jejich puknut pfii zvtovn objemu jejich obsahu v dsledku mraen. [. . . ] Pfili blzko umstn sklenice by mohla zabrnit ledu v prchodu vdejnm otvorem. Obsluha Prostor pro oberstven (pouze nkter modely) Pouit Otevfiete prostor pro oberstven. Po otevfien dvfiek prostoru pro oberstven se rozsvt vnitfin osvtlen chladniky. Lze tak bez pot prohldnout obsah. Pouit dvfiek prostoru pro oberstven jako odkldac plochy Zsadn nepouvejte dvfika prostoru pro oberstven pro krjen a vyvarujte se jejich pokozen ostrmi nstroji. Zsadn se neoprejte rukama ani na dvfika siln netlate. Zsadn nedemontujte vnitfin kryt prostoru pro oberstven Bez krytu prostor pro oberstven nefunguje fidn. Zsadn na dvfika prostoru pro oberstven nestavte tk pfiedmty a nedovolte dtem, aby se na dvfika vela. Nejene v takovm pfipad hroz pokozen dvfiek prostoru pro oberstven, rovn me dojt k porann dtte. 70 Obsluha Police (pouze nkter modely) Sklopn police Vy pfiedmty jako napfi. kanistry i lahve mete v lednici skladovat tak, e jednodue zatlate pfiedn plku poliky pod jej zadn st. A budete chtt poliku vrtit zpt do pvodn polohy, vythnte ji smrem k sob. Pfiihrdka na vno (pouze nkter modely) Nastaven rohov pfiihrdky na vno (pouze u vybranch model) (Typ-1) V tomto rohovm drku lze horizontln skladovat lhve. Lze jej pfiipevnit k libovoln pfiihrdce. V pfipad, e chcete vloit drk na vno : Uchopte drk na vno v horn sti , vlote jej do bon sti pfiihrdky a vythnte jej smrem dol . V pfipad, e chcete drk na vno vyjmout: Uchopte drk na vno v horn sti a vythnte jej ven . !" (Typ-2) Lahve mohou bt v tomto drku na vno skladovny pfin. Pfiihrdka na vejce (pouze nkter modely) Pfiihrdku na vejce mete umstit dle potfieby kdekoli. [Typ-1] [Typ-2] POZNMKA 71 Zsadn pfiihrdku na vejce nepouvejte jako zsobnk ledu. Pfiihrdku na vejce zsadn nevkldejte do mrazniky ani do prostoru pro oberstven. Obsluha Ovldn vlhkosti v pfiihrdce pro zeleninu Pfii uchovvn ovoce i zeleniny lze vlhkost nastavovat prostfiednictvm spnae pro ovldn vlhkosti. Vysok vlhkost HIGH HUMIDITY CONTROL LOW LOW HIGH Nzk vlhkost HIGH HUMIDITY CONTROL LOW HIG H LOW Pfiepnn pfiihrdky pro zeleninu/maso (pouze nkter modely) Spodn zsuvku chladniky lze nastavit bu na uchovvn zeleniny, nebo na uchovvn masa. prostoru pro maso se udruje teplota ni ne jinde uvnitfi chladniky, take maso a ryby vydr dle erstv. POZNMKA Je-li pfiepna nastaven na uchovvn masa, dojde ke zmrazen vloenho ovoce a zeleniny. Sraenou vlhkost odstrate vhodnm hadfikem. 75 Pe a drba Demont soust POZNMKA Demont se provd v opanm pofiad vzhledem k monti. V opanm pfipad me dojt k pokozen sousti. rovka mrazniky rovku demontujte vytaenm () a souasnm jemnm vytlaenm () a pootoenm () krytu rovky. Svtla dvkovae jsou svtiv diody, kter nemohou bt vymnny. Police oddlen mrazniky Polici vyjmte zatlaenm doleva (), mrnm pozvednutm jej lev sti (), zvednutm prav sti () a vytaenm ven. ! Dvefin pfiihrdka a podpra Drte pfiihrdku na obou stranch a nadzdvihnte ji ( ), pot ji vythnte ve smru ( ). Zsobnk na led Pfiidrte zsobnk na led, jak je zobrazeno na obrzku vpravo a vythnte jej ( ) pfii souasnm mrnm zvednut ( ). Zsobnk na led nerozebrejte, pokud to nen nutn Pfii vyjmn zsobnku jej drte obma rukama, abyste jej neupustili. 2 1 Pe o dvkova Zachycova vody nem vlastn odtok. Vythnte kotou krytu vpfied a vyjmte zadn konec krytu. 76 Pe a drba rovka v chladnice Vlote do oznaen oblasti ( ) nstroj a zatlaenm na nj kryt oddlte. 40 W a lze ji opatfiit prostfiednictvm servisnho stfiediska. Prostor pro oberstven Vyjmte pfiihrdku smrem vzhru. Vyjmte horn drk osvovacho centra a pot vythnte kryt osvovacho centra . Osvovac centrum me bt vyjmuto potaenm vzhru. POZNMKA Pfii demonti pfiihrdky pro zeleninu, svainov zsuvky a hlavnho krytu prostoru pro oberstven muste demontovat pfisluenstv dvefi chladniky. Kryt pfiihrdky pro zeleninu Kryt pfiihrdky pro zeleninu demontujete povytaenm pfiihrdky pro zeleninu smrem vpfied , nadzdvihnutm pfiedn sti krytu pfiihrdky pro zeleninu dle obrzku a vyjmutm. 77 Pe a drba Obecn informace Dovolen Pfii odjezdu na prmrn dlouhou dovolenou se pravdpodobn rozhodnete ponechat chladniku v provozu. Potraviny, kter lze zmrazit, umstte do mrazniky prodloute tak jejich ivotnost. Chcete-li chladniku vypnout, vyjmte veker potraviny, odpojte sovou ru, peliv vyistte vnitfiek a nechte dvefie OTEVEN zamezte tak vzniku zpachu. Ve vtin pfipad je vpadek napjen opraven do jedn nebo dvou hodin a neovlivn teplotu v chladnice. [. . . ] Otevrejte dvefie mn asto. Voda/vlhkost/led vn chladniky Na vnjch stnch chladniky nebo mezi dvefimi se hromad vlhkost. Je vlhk poas. V takovmto pfipad dovfiete dvefie. Dvefie nejsou dovfieny, chladn vzduch unik zevnitfi chladniky a ms se s teplm okolnm vzduchem. 81 Pe a drba Zvada Mon pfiina Nprava Zpach v chladnice Je zapotfieb vyistit vnitfiek. Pouijte jin ndoby nebo jinou znaku balicho materilu. Otevrn/zavrn dvefi/zsuvek Dvefie nedovraj. Dvefie byly zavfieny pfili siln a proto dolo k pootevfien protjch dvefi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GR-P207SLQA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GR-P207SLQA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag