Návod k použití LG GR-B652YTSK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GR-B652YTSK. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GR-B652YTSK bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GR-B652YTSK.


LG GR-B652YTSK : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1318 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG GR-B652YTSK (1263 ko)
   LG GR-B652YTSK ANNEXE 821 (1273 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GR-B652YTSK

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DÒLEÎITÉ BEZPEâNOSTNÍ INSTRUKCE . . . . . . . 47 OBSAH INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 VNIT¤NÍ V¯BAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Potom kocky ºadu padnú do katuºky na ºad. 58 OBSLUHA VÍCEÚâELOVÁ P¤IHRÁDKA G KdyÏ jsou dvefie otevfiené, teplejí vzduch neovlivní pfiihrádku na ãerstvé potraviny. Díky tomu v ní potraviny vydrÏí déle ãerstvé. Víceúãelová pfiihrádka musí bt vloÏena ve své pozici. Pokud jsou dvefie otevfiené, nemÛÏe nahradit jejich funkci. G Návod k pouÏití · Pfiihrádku pro zeleninu a pfiihrádku pro ãerstvé potraviny lze ovládat ovládacím knoflíkem. · Pfied uloÏením potravin zkontrolujte pozici knoflíku. · Neotáãejte jím do prostfiední polohy. P¤IHRÁDKA PRO ZELENINU Kouzelné krystalky · Nádoby pro zeleninu s kouzelnmi krystalky poskytují ovoce a zeleninu s ãerstvûjí chutí, protoÏe vám umoÏÀují snadno udrÏovat vlhkost v pfiihrádce pro zeleninu. · MfiíÏka na spodní stranû krytu úãinnû udrÏuje nebo odstraÀuje vlhkost. · Uzavfiená konstrukce napomáhá udrÏování vlhkosti. Vita Light (v závislosti na typu) · LED kontrolka svítí nepfietrÏitû, ãímÏ podporuje fotosyntézu u zeleniny. · Uzavfiená konstrukce napomáhá udrÏování vlhkosti. Vita Light Absorpce vlhkosti UvolÀování vlhkosti Pfiíliná vlhkost Nedostatek vlhkosti MfiíÏka Oddeºovaã zeleniny (v závislosti na typu) · Upevnûte oddûlovaã tak, Ïe jej vloÏíte do zadní ãásti pfiihrádky na zeleninu, jak je vyobrazeno. Oddeºovaã zeleniny (v závislosti na typu) Vitamínová Souprava (v závislosti na typu) · Souprava Vitamin se pouÏívá k udrÏování ovoce v ãerstvém stavu. · SnaÏte se, prosím, udrÏovat vitamínovou soupravu tak, aby nenavlhla, protoÏe by to mohlo sníÏit její úãinnost. Vitamínová Souprava 59 OBSLUHA ODMRAZOVÁNÍ G G Odmrazování probíhá automaticky. Voda vznikající pfii odmrazování stéká do odparné nádobky umístûné dole na zadní stranû chladniãky a automaticky se odpafiuje. POHLCOVAâ ZÁPACHU (V ZÁVISLOSTI NA TYPU) G NeÏádoucí zápach potravin je odstraÀován z prostoru pro ãerstvé potraviny zcela bez pokození potravin. PouÏití · Katalyzátor se nalézá v prÛchodu pro cirkulaci chladicího vzduchu v prostoru pro ãerstvé potraviny a nevyÏaduje obsluhu. · Zamezte vniknutí ostrch hrotÛ do prÛchodu chladicího vzduchu, mohlo by dojít ke zniãení katalyzátoru pohlcovaãe zápachu. · Uchováváte-li potraviny s intenzivním pachem, zabalte je nebo je uloÏte do nádoby s víkem a zamezte tak pfienesení pachu na ostatní potraviny. Obnovení katalyzátoru · Cítíte-li po delím uÏívání katalyzátoru zápach, máte moÏnost jej obnovit a opût pouÏít. Vyjmûte pohlcovaã ze stropu chladniãky, vysoueãem vlasÛ jej zbavte vlhkosti a zápachu a uloÏením na pfiímém sluneãním svitu rozloÏte zápach pÛsobením ultrafialového záfiení. 60 OBSLUHA DÁVKOVAâ VODY ÁMKA POZN G Po umístûní zásobník na vodu naplÀte. Pokud zásobník na vodu nehodláte pouÏívat, nebo jej chcete vyãistit, vyjmûte jej. Pokud není naplnûn zásobník na vodu správnû umístûn a zatlaãíte na ventil, mÛÏe vytéct. Víãko v krytu G G Plnûní zásobníku na vodu 1. Otevfiete víãko v krytu a nalijte vodu do zásobníku. 2. Horní koík lze pouÏívat, kdyÏ vyjmete zásobník na vodu a uzavfiete otvor zátkou. Zátka je uloÏena v pfiihrádce na vejce. Zátka Vstraha NepouÏívejte nic jiného neÏ vodu. Horkou vodu je pfied nalitím do zásobníku potfieba zchladit. G Pití 1. Zatlaãte sklenicí na páãku dávkovaãe. [. . . ] Otáãením proti smûru hodinovch ruãiãek vyroubujte Ïárovku. G ÎÁROVKA CHLADNIâKY G G G G Vytáhnûte napájecí kabel ze zásuvky. Víko pokojové lampy odstraÀte posunutím dopfiedu. Ujistûte se, Ïe Ïárovky jsou na dotek chladné. Otáãením proti smûru hodinovch ruãiãek vyroubujte Ïárovku. w Upozornûní · Je nutné zkontrolovat gumov O-KROUÎEK, aby se pfiedelo vzniku elektrického vboje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GR-B652YTSK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GR-B652YTSK bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag