Návod k použití LG GR-B469BLGZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG GR-B469BLGZ. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG GR-B469BLGZ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG GR-B469BLGZ.


LG GR-B469BLGZ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (890 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG GR-B469BLGZ (890 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG GR-B469BLGZ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] FRIDGE-FREEZER USER'S GUIDE Please read this User's Guide carefully before operating and keep it handy for reference at all times. HASZNLATI /TMUTAT" HT'- . . . S FAGYASZT"SZEKR. . . NYHEZ Krjk, a htiszekrny hasznlatba vtele elitt olvassa vgig figyelmesen az albbi tmutatt, s trolja k^nnyen elrheti helyen az esetleges ksibbi felhasznls cljbl. CHLADNIKA S MRAZNIKOU NVOD K OBSLUZE Prosm, ped pouitm pstroje si tento nvod k obsluze peliv protte a mjte jej vdy pi ruce, abyste do nj mohli kdykoli nahldnout. LOD"WKAZAMRAARKA INSTRUKCJA UYTKOWNIKA Przed uruchomieniem zestawu prosimy dokadnie zapozna si z niniejsz instrukcj. i zachowa j do wykorzystania w przyszoci. KOMBINOVAN CHLADNIKA S MRAZNIKOU NVOD PRE UVATEA Pozorne si, prosm, pretajte tento nvod pre uvatea pred prevdzkou a majte ho vdy poruke pre prpad potreby. Obsah /vod Registrace Bezpenostn pokyny Oznaen sou˷st Instalace Instalace Ped pouitm Instalan prvodce Obsluha Nastaven teploty Pihrdka s nastavitelnou teplotou Rychl zmrazen Dovolen Autotest Zmek VYP. /ZAP. Vita Light Vstraha pi otevench dvech Vroba ledu Ledov pihrdka Odmrazovn Dvkova vody Police na vno Doporuen pro uchovvn potravin Pe a drba Obecn informace Vmna rovky Obrcen smru otvrn dve itn Odstrann zvad 71 Odstrann zvad 99 100 100 101 103 Uchovvn potravin 72 72 83 84 84 85 86 88 89 90 91 91 91 91 92 92 93 93 94 96 97 /vod Registrace /vod Typov a vrobn slo je na zadn ˷sti spotebie. Na tuto strnku si zapite informace a pruku uschovejte jako trval doklad o koupi. [. . . ] Rozpoznte-li nik chladicho mdia, zabrate vskytu volnho plamene a ostatnch potencilnch zdroj vzncen a nkolik minut vtrejte mstnost, ve kter se spotebi nalz. Pro zamezen vzniku holav smsi plynu a vzduchu pi niku z okruhu chladicho mdia je dleit pomr velikosti mstnosti, ve kter je spotebi umstn, a mnostv pouitho chladicho mdia. Mstnost mus mt 1 m2 plochy na kadch 8 g chladicho mdia R600a ve spotebii. Mnostv chladicho mdia ve vaem spotebii je uvedeno na typovm ttku uvnit spotebie. V ppad pochybnost se obrate na vaeho prodejce. 81 /vod Bezpenostn pokyny Pozor Je-li s̪ov zsuvka uvolnn, nepipojujte k n s̪ovou ru. Nikdy ledniku s chladnikou neodpojujte vytaenm zstrky ze zsuvky za s̪ovou ru. K tto zsuvce nepipojujte jin spotebie. Ped pouitm Po instalaci ponechte chladnice s mraznikou 2 - 3 hodiny na stabilizaci bn pracovn teploty ped vloenm erstvch i mraench potravin. Nyn je vae chladnika s mraznikou pipravena k pouit. 84 Instalace Instalan prvodce 1. Zatlate (Zarku) a na konec dlu (Viz Obr. 3, 4) Pedn Zadn 2. Po nasazen pisute chladniku a ke zdi. Reference: Dl je umstn v ˷sti R koe na dvech chladniky. Varovn Tento dl mus bt instalovn z dvodu vkonnosti chladniky. 85 STNA Obsluha Nastaven teploty Vae chladnika s mraznikou je vybavena ovldacmi prvky, kter vm umouj regulovat teplotu v chladnice a v mraznice. Zobrazovac panel pro ovldn teploty Nastavovn teplot a funkc Tlatko nastaven teploty v mraznice Rychl zmrazen Tlatko reimu "dovolen" Tlatko nastaven teploty v pihrdce s nastavitelnou teplotou Typ LCD Tlatko nastaven teploty v chladnice Uzamykac tlatko Typ LED 86 Obsluha Poznmka Veker nastavovac funkce u typu LCD jsou vykonny po stisknut pslunch tlatek. Jak nastavit teplotu v chladnice a v mraznice V mraznice, resp. Nyn mete upravit vnitn teplotu dle vaich poadavk. Typ LCD Typ LED Poznmka Skuten vnitn teplota se mn v zvislosti na stavu potravin, tj. zobrazovan nastaven teplota je clovou hodnotou, nikoli skutenou teplotou v chladnice. Teplotu upravte ve uvedenm postupem po nejmn 2 a 3 dnech provozu chladniky. 87 Obsluha Pihrdka s nastavitelnou teplotou (nen u vech typ) Stisknutm tlatka uchovvejte zeleninu, ovoce (za pomrn nzk teploty) nebo jin potraviny, jako nap. rozmrazovan maso, syrov ryby atd. Zpsob pouvn Mete volit optimln teplotn rozsah v zvislosti na typu uchovvanch potravin. K dispozici je tystupov volba teploty 2C, -1C, -3C a -7C. Zelenina/ovoce a chlazen potraviny vyadujc udrovn vlhkosti a maso/ryby mohou bt udrovny erstvj v z vislosti na typu potravin. 88 Obsluha Rychl zmrazen Tuto funkci zvolte pro rychl zmrazen. Jednou stisknte tlatko EXPRESS FRZ. , pot zapone proces rychlho zmrazen a rozsvt se rovka. Ʒrovka zhasne, rychl zmrazen se zastav a chladnika se pepne na pedchoz nastavenou teplotu. In selecting "On" Zapnuto In selecting "Off" Vypnuto Typ LCD In selecting "On" Zapnuto In selecting "Off" Vypnuto Typ LED Po zapnut rychlho zmrazen tyikrt blikne a zstane rozsvcen symbol se ipkou. 89 Obsluha Dovolen Tato funkce pepne chladniku s mraznikou do hospodrnho reimu, kter vyuijete pi odjezdu mimo bydlit v dob pracovnho volna. Po stisknut tlatka "VACATION" se spust sporn reim a rozsvt se rovka. Po optovnm stisknut se funkce zru. In selecting Zapnuto "On" In selecting Vypnuto "Off" Typ LCD In selecting Zapnuto "On" In selecting Vypnuto "Off" Typ LED Poznmka Je-li nastaven reim "dovolen", jsou ostatn tlatka mimo provoz. Obnov se funkce ostatnch tlatek a chladnika se nastav na pedchoz nastavenou teplotu. 90 Obsluha Autotest Tato funkce automaticky rozpoznv zvadu, vyskytne-li se v prbhu pouvn chladniky. Dojde-li k zvad a k vpadku funkce tlatek a displeje, neodpojujte spotebi od napjen a neprodlen se obrate na pslun servisn stedisko. Po vypnut spotebie je identifikace vadn sou˷sti velmi pracn. Zmek Typ LED Stisknut tohoto tlatka vypne funkci ostatnch tlatek. Pro odemen stisknte tlatko LOCK na 1 sekundu. ) In selecting Zamknuto "LOCK" In selecting Odemknuto "UNLOCK" VYP. /ZAP. Je-li aktivovn zmek, ostatn tlatka nereaguj na stisknut. [. . . ] Obracen dve nen kryto zrukou. Pozor 100 Pe a drba itn Ped itnm Vnjek Bezpodmnen odpojte spotebi od napjen. Vnj plochy chladniky s mraznikou omyjte jemnm hadkem namoenm do hork vody nebo kapalnho detergentu. Pouvte-li detergent, otete jej dkladn istm mokrm hadkem. Vnitek Po itn Viz ve. Zkontrolujte, zda nedolo k pokozen s̪ov ry i peplen zstrky a zda je zstrka sprvn zasunuta v zsuvce. Nepouvejte brusn istidla, naftu, benzen, edidlo, kyselinu chlorovodkovou, velou vodu, hrub kart atd. pi jejich pouit me dojt k pokozen sou˷st chladniky s mraznikou. Vstraha 101 Pe a drba MKA a ODKAPVAC MISKA 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG GR-B469BLGZ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG GR-B469BLGZ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag