Návod k použití LG FB-44

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG FB-44. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG FB-44 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG FB-44.


LG FB-44 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2229 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG FB-44 (824 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG FB-44

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKÝ Uzivatelská pírucka FB44 (FB44-D0F) Jako partner ENERGY STAR LG uvádí, ze tento produkt nebo modely produkt splují pozadavky energetické úcinnosti ENERGY STAR . ® ® As an ENERGY STAR® Partner, LG has determined that this product or product models meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. R ENERGY STAR je obchodní známka registrovaná v USA. ® P/NO: MFL63266202 ENERGY STAR® is a U. S. registered mark. Bezpecnostní upozornní RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM POZOR UPOZORNNÍ v souvislosti se síovým kabelem Doporucujeme nezapojovat dalsí spotebice do stejného síového el. To znamená, ze obvod, ve kterém je zapojený tento spotebic, napájí jen tento spotebic a nemá zádné dalsí výstupy a vtve. Pro kontrolu si proctte specifikace v této uzivatelské pírucce. [. . . ] Pro vymazání vsech hudebních soubor ze seznamu programu zvolte " ", poté stisknte tlacístko ENTER. Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG) MP3 Výbr jazyka titulk DVD DivX Bhem pehrávání opakovaným stisknutím SUBTITLE vyberte pozadovaný jazyk titulk. V prbhu pehrávání MP3 soubor obsahujících informace o souboru, mzete tyto informace nebo cas zobrazit opakovaným stiskem tlacítka DISPLAY. Prohlízení fotografií jako prezentace JPG Zmna znakové sady ke správnému zobrazení titulk pro DivX® DivX 1 Pokud se v prbhu pehrávání titulky nezobrazují správn, stisknte a drzte tlacítko SUBTITLE po dobu 3 sekund pro volbu rezimu jazykového kódu. 2 Opakovaným stiskem tlacítka SUBTITLE navolte jiný jazykový kód, dokud nebudou titulky zobrazeny správn. 1 Pouzijte U u I i pro oznacení ikony ( ) , potom stisknte ENTER, címz spustíte prezentaci. 2 Rychlost prezentace mzete zmnit pomocí tlacítek I i pi oznacené ikon ( ). Pechod na dalsí/ pedeslou fotku JPG Prohlízení nabídky titul DVD Stisknte tlacítko SKIP (. nebo >) nebo I i prohlízení pedchozí/ dalsí fotografie. Stisknte TITLE, zobrazí se menu titulu na disku, je-li dostupné. Otácení fotky JPG Spustní pehrávání ve zvoleném case DVD DivX Hledá pocátecní bod zadaného casového kódu. k nalezení scény v 1 hodinu, 10 minut a 20 sekund vlozte císelnými tlacítky "11020" a stisknte ENTER. pokud zadáte nesprávné císlo, stisknte tlacítko CLEAR k optovnému zadání. Pro otocení fotky na celé obrazovce pouzijte tlacítko U u k otocení proti smru hodinových rucicek nebo k prohlízení fotky na celé obrazovce ve smru hodinových rucicek. Smísený disk nebo USB flash disk ­ DivX, MP3, WMA a JPEG V prbhu pehrávání disku nebo USB Flash disku, který obsahuje vsechny typy DivX, MP3/WMA a JPEG soubor, si mzete stisknutím tlacítka MENU navolit pozadovaný typ souboru k pehrávání. Pam poslední scény DVD Toto zaízení si uchovává poslední scénu z posledního pehrávaného disku. Poslední scéna zstává v pamti zaízení i kdyz vyjmete disk z pehrávace nebo vypnete pehrávac do pohotovostního rezimu (rezim Stand-by). Jestlize vlozíte disk, ze kterého je uchovaná poslední scéna, scéna se automaticky zobrazí. 11 Pozadovaný pehrávatelný soubor DivX · Dostupné rozlisení : 800x600 (S x V) pixel · Název souboru titulk DivX by ml obsahovat do 45-ti znak. · Pokud soubor DivX obsahuje znak, který nelze zobrazit, mze se místo nj zobrazit , , _". · Pokud soubor neobsahuje prokládané audio a video, nehraje zvuk nebo není vidt obraz. · Podporovaný formát soubor DivX : ". avi", ". mpg", ". mpeg", ". divx" · Podporovaný formát titulk : SubRip (*. srt/ *. txt), SAMI (*. smi), SubStation Alpha (*. ssa/ *. txt), MicroDVD (*. sub/ *. txt), SubViewer 2. 0 (*. sub/ *. txt) · Pehrávatelný formát kodeku : "DIVX3. xx", "DIVX4. xx", "DIVX5. xx", "MP4V3", "3IVX" · Pehrávatelný formát zvuku : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA" · Disky formátované v systému soubor Live tento pehrávac nepodporuje. · Pokud se název videosouboru DivX lisí od názvu soubor titulk, nemusí se pi pehrávání zobrazit titulky. · Pokud pehráváte soubor DivX s jinými parametry, nez je uvedeno výse, nemusí se pehrát správn. MP3/ WMA · Vzorkovací frekvence : 32 - 48 kHz (MP3/ WMA) · Datový tok : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA) · Pípona souboru : ". mp3"/ ". wma" · Formát souboru CD-ROM : ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET · Doporucujeme pouzívat program Easy-CD Creator, který vytváí systém soubor ISO 9660. JPG Normální: 5120 x 3840, progresivní jpeg: 2043 x 1536 Podmínka zápisu: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET Maximální pocet soubor: Mén nez 999. Nkteré disky nemusejí fungovat z dvodu odlisného formátu záznamu nebo kvli stavu disku. · Pípona souboru : ". jpg" · · · · Nastavení EZ zvuku televize Mzete vychutnávat zvuk z TV, DVD a Digitálního zaízení. Dokonce i kdyz je jednotka ve vypnutém rezimu, pokud stisknete TVtSPK, jednotka se zapne a automaticky zmní rezim na AUX OPT. NA DÁLK. OVL. 1 Pipojte konektor OPTICAL IN jednotky do optického výstupu vasí televize (nebo digitálního zaízení atd. ). 3 Vychutnávejte zvuk 4 Pro odchod z AUX OPT TVtSPK TVtSPK 12 Poslech rádia Ujistte se, ze jsou pipojeny antény. OVL. Více informací o rádio stanicích ­ VOLITELNÉ FM tuner je dodáván s píslusenstvím RDS. Na displeji se objeví písmena RDS plus informace o rádio stanici, kterou práv posloucháte. [. . . ] Tento výrobek podléhá technologii ochranny autorských práv, která je chránna patenty USA a dalsími právy dusevního vlastnictví. Pouzití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno spolecností Macrovision Corporation a je urceno pouze pro domácí a jiné omezené sledování, pokud není jinak autorizováno spolecností Macrovision corporation. Zptné inzenýrství nebo demontáz jsou zakázány. SPOTEBITELÉ BY MLI VZÍT NA VDOMÍ, ZE NE VSECHNY TELEVIZNÍ PIJÍMACE S VYSOKÝM ROZLISENÍM JSOU PLN KOMPATIBILNÍ S TÍMTO VÝROBKEM A MOHOU ZPSOBIT NEZÁDOUCÍ JEVY V OBRAZE. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG FB-44

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG FB-44 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag