Návod k použití LG E2360T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG E2360T. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG E2360T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG E2360T.


LG E2360T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1862 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG E2360T (1822 ko)
   LG E2360T (1833 ko)
   LG E2360T ANNEXE 320 (1833 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG E2360T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKY NÁVOD K OBSLUZE LED LCD MONITOR Ped uvedením zaízení do provozu si pecliv prostudujte tento ná¬vod a ulozte jej pro budoucí potebu. MODELY MONITORU LCD E1960S/E1960T E2060S/E2060T E2260S/E2260T/E2260V E2360S/E2360T/E2360V www. lg. com DÛleÏitá upozornûní Tento pfiístroj byl sestaven a vyroben tak, aby byl zajitûn bezpeãn provoz. Pfii nesprávném pouÏívání vak mÛÏe dojít k elektrickému oku nebo riziku poÏáru. Aby správnû fungovala vechna zabezpeãení monitoru, je tfieba dodrÏovat následující základní pravidla instalace, pouÏívání a údrÏby. Bezpeãnost PouÏívejte pouze napájecí kabel dodávan s pfiístrojem. Pokud pouÏijete jin napájecí kabel, ujistûte se, Ïe je certifikován pro platné národní standardy, pokud není poskytován dodavatelem. [. . . ] Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a nûkolik sekund jej podrÏte. Mûla by se objevit zpráva "OSD LOCKED" (Nabídka OSD uzamãena). Ovládání OSD mÛÏete opût kdykoli odemknout stisknutím a podrÏením tlaãítka MENU (Nabídka): Mûla by se objevit zpráva "OSD UNLOCKED" (Nabídka OSD odemãena). Tlaãítko MODE (ReÏim) PouÏijte toto tlaãítko pro vchod do nabídky F-ENGINE, ORIGINAL RATIO (Originální pomûr stran), PHOTO EFFECT (Efekt obrázku). Pro více informací viz strana 26 aÏ 31. 13 Funkce ovládacího panelu Tlaãítko AUTO (Automaticky) AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Automatické nastavení obrazu) Provádíte-li nastavení obrazu, vÏdy pfied otevfiením nabídky OSD stisknûte tlaãítko AUTO(Automatick). (Pouze v analogovém reÏimu) Tím se obraz na displeji automaticky pfiejde do ideálního nastavení pro aktuální rozliení obrazovky (reÏim zobrazení). Nejlepí reÏim zobrazení je E1960T : 1360 x 768 E2060T : 1600 x 900 E2260T/E2360T : 1920 x1080 E2260V/E2360V : 1920 x1080 Tlaãítko INPUT (Vstup) (tlaãítko prozdroj) Pokud jsou pfiipojeny více neÏ dva vstupní signály, mÛÏete zvolit vstupní signál, kter si pfiejete (DSUB/DVI). Pokud je pfiipojen pouze jeden signál, urãí se automaticky. Standardní nastavení je je D-sub. Tlaãítko EXIT (Oputûní) Opustí OSD (On Screen Display) Tlaãítko Power (Napájení)/Indikát or napájení Toto tlaãítko slouÏí k zapínání a vypínání displeje. Pokud displej pracuje správnû, ukazatel vkonu svítí ãervenû (ReÏim zapnutí). Pokud je displej v úsporném reÏimu (Úspora energie), ukazatel vkonu svítí modfie. 14 Úprava ovládání nabídky OSD Nastavení obrazovky E1960S/E2060S/E2260S/E2360S Zmûny velikosti obrazu, pozice a parametrÛ zobrazení jsou s ovládacím systémem OSD rychlé a snadné. NíÏe je uveden krátk pfiíklad pro lepí seznámení s ovládáním. V následující ãásti je uveden pfiehled dostupnch nastavení a vbûrÛ, které mÛÏete provádût pomocí nabídky OSD. Chcete-li provádût nastavení v nabídce OSD, postupujte podle následujících krokÛ: 1 2 3 4 Stisknûte libovolné tlaãítko, poté se objeví hlavní nabídka OSD. Pro ovládání pouÏijte odpovídající tlaãítka. Pomocí tlaãítek ( Pomocí tlaãítka ( / ) nastavte obraz na poÏadované hodnoty. ) zvolte dalí poloÏky podnabídky. Stisknûte tlaãítko EXIT (Opustit) pro oputûní OSD. 15 Úprava ovládání nabídky OSD Nastavení obrazovky E1960T/E2060T/E2260T/E2360T Zmûny velikosti obrazu, pozice a parametrÛ zobrazení jsou s ovládacím systémem OSD rychlé a snadné. NíÏe je uveden krátk pfiíklad pro lepí seznámení s ovládáním. V následující ãásti je uveden pfiehled dostupnch nastavení a vbûrÛ, které mÛÏete provádût pomocí nabídky OSD. Chcete-li provádût nastavení v nabídce OSD, postupujte podle následujících krokÛ: 1 2 3 4 Stisknûte libovolné tlaãítko, poté se objeví hlavní nabídka OSD. Pro ovládání pouÏijte odpovídající tlaãítka. Pomocí tlaãítek ( Pomocí tlaãítka ( / ) nastavte obraz na poÏadované hodnoty. ) zvolte dalí poloÏky podnabídky. Stisknûte tlaãítko EXIT (Opustit) pro oputûní OSD. 16 Úprava ovládání nabídky OSD Nastavení obrazovky E2260V/E2360V Zmûny velikosti obrazu, pozice a parametrÛ zobrazení jsou s ovládacím systémem OSD rychlé a snadné. NíÏe je uveden krátk pfiíklad pro lepí seznámení s ovládáním. V následující ãásti je uveden pfiehled dostupnch nastavení a vbûrÛ, které mÛÏete provádût pomocí nabídky OSD. Chcete-li provádût nastavení v nabídce OSD, postupujte podle následujících krokÛ: 1 2 3 4 Stisknûte libovolné tlaãítko, poté se objeví hlavní nabídka OSD. [. . . ] Forma vstupu 30 kHz aÏ 83 kHz (Automatická) 56 Hz aÏ 75 Hz (Automatická) Samostatná synchronizace Digital E2060T Vstup Sync. Video vstup Vstup signálu Forma vstupu Max Doporuãeno 15 kolíkov D-Sub konektor Konektor DVI-D (Digitální) RGB analogov (0, 7 Vp-p/75 ohm), Digitální. VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz Rozlien Plug&Play Pfiíkon DDC 2B(Digitální), DDC2AB(Analogov) ReÏim zapnuto Úsporn reÏim ReÏim vypnuto : 21 W (Typicky) 1W 0, 5 W Bez podstavce ·ífika 47, 40 cm (18, 66 palec) Vka 36, 88 cm (14, 52 palec) Hloubka 3, 10 cm (1, 22 palec) 2, 0 kg (4, 41 lb) Rozmûry a hmotnost S podstavcem ·ífika 47, 40 cm (18, 66 palec) Vka 37, 30 cm (14, 69 palec) Hloubka 16, 20 cm (6, 38 palec) Hmotnost (bez obalového materiálu) Rozsah Pfiíkon Zelen : -5° aÏ 15° 12 V 2, 0 A Adaptér stfiídavého Typ ADS-24S-12 1224G*, vyroben spoleãnosti Honor Electronic proudu Okolní prostfied Provozní podmínky Teplota Vlhkost Podmínky uskladnûní Teplota Vlhkost 10 °C aÏ 35 °C 10 % aÏ 80 % bez kondenzace -20 °C aÏ 60 °C 5 % aÏ 90 % bez kondenzace Základna stojanu Pfiipojen ( ), Odpojen ( O ) Napájecí kabel Typ zásuvky na zdi POZNÁMKA Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornûní zmûnit. 38 Technické údaje Displej 54, 6 cm (21, 5 palec) ploch panel LCD, aktivní TFT, Antireflexní povrch Velikost viditelné úhlopfiíãky : 54, 6 cm (Bodová rozteã) 0, 248 mm x 0, 248 mm Vodorovná frekv. Forma vstupu 30 kHz aÏ 83 kHz (Automatická) 56 Hz aÏ 75 Hz (Automatická) Samostatná synchronizace E2260S Vstup Sync. Video vstup Vstup signálu Forma vstupu Max Doporuãeno DDC2AB(Analogov) ReÏim zapnuto Úsporn reÏim ReÏim vypnuto 15 kolíkov D-Sub konektor RGB analogov (0, 7 Vp-p/75 ohm). VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz Rozlien Plug&Play Pfiíkon : 26 W (Typicky) 1W 0, 5 W Bez podstavce ·ífika 50, 88 cm (20, 03 palec) Vka 38, 74 cm (15, 25 palec) Hloubka 3, 10 cm (1, 22 palec) 2, 3 kg (5, 07 lb) Rozmûry a hmotnost S podstavcem ·ífika 50, 88 cm (20, 03 palec) Vka 39, 24 cm (15, 45 palec) Hloubka 17, 20 cm (6, 77 palec) Hmotnost (bez obalového materiálu) Rozsah Pfiíkon Zelen : -5° aÏ 15° 12 V 3, 0 A Adaptér stfiídavého Typ FSP036-DGAA1, vyroben spoleãností FSP Electronic nebo typ proudu LCAP07F, vyroben spoleãností Lien change Electronics Okolní prostfied Provozní podmínky Teplota Vlhkost Podmínky uskladnûní Teplota Vlhkost 10 °C aÏ 35 °C 10 % aÏ 80 % bez kondenzace -20 °C aÏ 60 °C 5 % aÏ 90 % bez kondenzace Základna stojanu Pfiipojen ( ), Odpojen ( O ) Napájecí kabel Typ zásuvky na zdi POZNÁMKA Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornûní zmûnit. 39 Technické údaje Displej 54, 6 cm (21, 5 palec) ploch panel LCD, aktivní TFT, Antireflexní povrch Velikost viditelné úhlopfiíãky : 54, 6 cm (Bodová rozteã) 0, 248 mm x 0, 248 mm Vodorovná frekv. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG E2360T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG E2360T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag