Návod k použití LG E2040S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG E2040S. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG E2040S bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG E2040S.


LG E2040S : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2866 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG E2040S (6164 ko)
   LG E2040S (6164 ko)
   LG E2040S (3214 ko)
   LG E2040S (6164 ko)
   LG E2040S ANNEXE 322 (5633 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG E2040S

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKY NÁVOD K OBSLUZE LCD MONITOR Ped uvedením zaízení do provozu si pecliv prostudujte tento ná¬vod a ulozte jej pro budoucí potebu. MODELY MONITORU LCD E1940S/E1940T E2040S/E2040T E2240S/E2240T E2340S/E2340T www. lg. com DÛleÏitá upozornûní Tento pfiístroj byl sestaven a vyroben tak, aby byl zajitûn bezpeãn provoz. Pfii nesprávném pouÏívání vak mÛÏe dojít k elektrickému oku nebo riziku poÏáru. Aby správnû fungovala vechna zabezpeãení monitoru, je tfieba dodrÏovat následující základní pravidla instalace, pouÏívání a údrÏby. Bezpeãnost PouÏívejte pouze napájecí kabel dodávan s pfiístrojem. Pokud pouÏijete jin napájecí kabel, ujistûte se, Ïe je certifikován pro platné národní standardy, pokud není poskytován dodavatelem. [. . . ] Pfied montáÏí monitoru se ujistûte, Ïe monitor, poãítaã a dalí pfiipojená zafiízení 2. a síÈovou ÀÛru roub koncovky signálního kabelu. 2 v tomto pofiadí; poté utáhnûte A Pfiipojte kabel D-sub (Poãítaã ­ analog signal) POZNÁMKA Toto je schematické znázornûní zadního pohledu. Tento pohled na zadní ãást pfiedstavuje veobecn model. Vzhled displeje se mÛÏe od vyobrazení liit. PouÏití konektoru pro signálov kabel D-Sub (pro Macintosh): Adaptér Mac Pro pouÏití s poãítaãem Apple Macintosh je zapotfiebí zvlátní adaptér pro zmûnu 15kolíkového konektoru (3 fiady) D-sub VGA na dodaném kabelu na 15kolíkov konektor se 2 fiadami. Lií se v závislosti na modelu. Typ zásuvky na zdi A 3. Stisknutím tlaãítka power button (tlaãítko napájení) na pfiedním panelu zapnûte napájení. Jakmile je monitor zapnut, automaticky se spustí funkce , , Self Image Setting Function (Automatické nastavení obrazu)". Tlaãítko Power (Napájení) POZNÁMKA "Self Image Setting Function" (Automatické nastavení obrazu)?Tato funkce poskytuje uÏivateli optimální nastavení zobrazení. Pokud uÏivatel pfiipojí monitor poprvé, tato funkce automaticky provede optimální nastavení displeje pro jednotlivé vstupní signály. Pokud pfii práci se zafiízením nebo po zmûnû rozliení obrazovky dojde k potíÏím jako je rozmazan obraz, rozmazaná písmena, blikání obrazovky nebo ikm obraz, vylepete rozliení stisknutím tlaãítka funkce AUTO. 9 Funkce ovládacího panelu Ovládání ãelního panelu E1940T/E2040T/E2240T/E2340T Tlaãítko MENU (Nabídka) OSD LOCKED/UNLOCKED (Nabídka OSD uzamãena/odemãena) Tato funkce umoÏÀuje uzamknout aktuální nastavení ovládání, aby nemohlo bt omylem zmûnûno. Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a nûkolik sekund jej podrÏte. Mûla by se objevit zpráva "OSD LOCKED" (Nabídka OSD uzamãena). Ovládání OSD mÛÏete opût kdykoli odemknout stisknutím a podrÏením tlaãítka MENU (Nabídka): Mûla by se objevit zpráva "OSD UNLOCKED" (Nabídka OSD odemãena). Tlaãítko MODE (ReÏim) PouÏijte toto tlaãítko pro vchod do nabídky F-ENGINE, ORIGINAL RATIO (Originální pomûr stran), PHOTO EFFECT (Efekt obrázku). Pro více informací viz strana 21. 10 Funkce ovládacího panelu Tlaãítko AUTO (Automaticky) AUTO IMAGE ADJUSTMENT (Automatické nastavení obrazu) Provádíte-li nastavení obrazu, vÏdy pfied otevfiením nabídky OSD stisknûte tlaãítko AUTO(Automatick). (Pouze v analogovém reÏimu) Tím se obraz na displeji automaticky pfiejde do ideálního nastavení pro aktuální rozliení obrazovky (reÏim zobrazení). Nejlepí reÏim zobrazení je E1940T : 1360 x 768 E2040T : 1600 x 900 E2240T/E2340T : 1920 x1080 Tlaãítko INPUT (Vstup) (tlaãítko prozdroj) Pokud jsou pfiipojeny více neÏ dva vstupní signály, mÛÏete zvolit vstupní signál, kter si pfiejete (DSUB/DVI). NíÏe je uveden krátk pfiíklad pro lepí seznámení s ovládáním. V následující ãásti je uveden pfiehled dostupnch nastavení a vbûrÛ, které mÛÏete provádût pomocí nabídky OSD. Chcete-li provádût nastavení v nabídce OSD, postupujte podle následujících krokÛ: 1 2 3 4 Stisknûte libovolné tlaãítko, poté se objeví hlavní nabídka OSD. Pro ovládání pouÏijte odpovídající tlaãítka. Pomocí tlaãítek ( Pomocí tlaãítka ( / ) nastavte obraz na poÏadované hodnoty. ) zvolte dalí poloÏky podnabídky. Stisknûte tlaãítko EXIT (Opustit) pro oputûní OSD. 14 Úprava ovládání nabídky OSD Nastavení obrazovky E1940S/E2040S/E2240S/E2340S Zmûny velikosti obrazu, pozice a parametrÛ zobrazení jsou s ovládacím systémem OSD rychlé a snadné. NíÏe je uveden krátk pfiíklad pro lepí seznámení s ovládáním. V následující ãásti je uveden pfiehled dostupnch nastavení a vbûrÛ, které mÛÏete provádût pomocí nabídky OSD. Chcete-li provádût nastavení v nabídce OSD, postupujte podle následujících krokÛ: 1 2 3 4 Stisknûte libovolné tlaãítko, poté se objeví hlavní nabídka OSD. [. . . ] · Nainstalujte ovladaã z disku CD (nebo diskety) dodaného spoleãnû s monitorem. MÛÏete jej také stáhnout z naí webové stránky: http://www. lge. com. · Ujistûte se, Ïe grafická karta podporuje funkci Plug & Play. 27 Technické údaje Displej 47, 0 palcov (18, 5 palec) ploch panel LCD, aktivní TFT, Antireflexní povrch Velikost viditelné úhlopfiíãky : 47, 0 cm (Bodová rozteã) 0, 300 mm x 0, 300 mm Vodorovná frekv. Forma vstupu 30 kHz aÏ 61 kHz (Automatická) 56 Hz aÏ 75 Hz (Automatická) Samostatná synchronizace Kombinovan, Digital E1940T Vstup Sync. Video vstup Vstup signálu Forma vstupu Max Doporuãeno 15 kolíkov D-Sub konektor Konektor DVI-D (Digitální) RGB analogov (0, 7 Vp-p/75 ohm), Digitální. VESA 1360 x 768 @60 Hz VESA 1360 x 768 @60 Hz Rozlien Plug&Play Pfiíkon DDC 2B(Digitální), DDC2AB(Analogov) ReÏim zapnuto Úsporn reÏim ReÏim vypnuto : 17 W (Typicky) 1W 0, 5 W Bez podstavce ·ífika 46, 34 cm (18, 24 palec) Vka 30, 20 cm (11, 89 palec) Hloubka 4, 3 cm (1, 69 palec) 2, 4 kg (5, 29 lb) Rozmûry a hmotnost S podstavcem ·ífika 46, 34 cm (18, 24 palec) Vka 37, 35 cm (14, 70 palec) Hloubka 17, 40 cm (6, 85 palec) Hmotnost (bez obalového materiálu) Rozsah Pfiíkon Zelen : -5° aÏ 15° 12 V 2, 0 A Adaptér stfiídavého Typ ADS-24S-12 1224G*, vyroben spoleãnosti Honor Electronic nebo proudu typ MU24-B120200-xx, vyroben spoleãností LEADER Electronics nebo typ ADS-24NP-12-1 12024G, vyroben HONOR Electronic nebo typ DSA-36W-12 1 24, vyroben spoleãností DEE VAN Electronics. Okolní prostfied Provozní podmínky Teplota Vlhkost Podmínky uskladnûní Teplota Vlhkost 10 °C aÏ 35 °C 10 % aÏ 80 % bez kondenzace -20 °C aÏ 60 °C 5 % aÏ 90 % bez kondenzace Základna stojanu Pfiipojen ( ), Odpojen ( O ) Napájecí kabel Typ zásuvky na zdi POZNÁMKA Informace v tomto dokumentu se mohou bez upozornûní zmûnit. 28 Technické údaje Displej 47, 0 palcov (18, 5 palec) ploch panel LCD, aktivní TFT, Antireflexní povrch Velikost viditelné úhlopfiíãky : 47, 0 cm (Bodová rozteã) 0, 300 mm x 0, 300 mm Vodorovná frekv. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG E2040S

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG E2040S bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag