Návod k použití LG DVT-589H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG DVT-589H. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG DVT-589H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG DVT-589H.


LG DVT-589H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (870 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG DVT-589H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CESKÝ UZIVATELSKÝ NÁVOD DVD pehrávac Ped pouzitím sady si prosím nejdíve pozorn pectte tento návod a uschovejte jej k pozdjsímu nahlédnutí. MODEL DVT589H P/NO : MFL63266726 DV589H-E. BCZELLK_6726_CZE 4/29/10 10:01 AM Page 2 Bezpecnostní opatení VÝSTRAHA NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍRAT VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. SE SERVISEM SE OBRATE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL. Tento blesk se symbolem sipky v rovnostranném trojúhelníku je urcen k varování uzivatele na pítomnost neizolovaného nebezpecného naptí uvnit schránky pístroje, které mze mít dostatecnou velikost k vytvoení rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby. [. . . ] (pro více informací viz " Auto Scan") MODE Pizpsobení nastavení zámku Chcete-li nastavit volby zámku, musíte nastavit volbu [Area Code] (Volacka). Zadejte je pro ovení znovu a potom stisknte tlacítko ENTER. Pokud udláte pi zadávání císla chybu, stisknte tlacítko CLEAR a císlo opravte. Zobrazte nabídku nastavení a potom zadejte 6ciferné císlo , , 210499". Cím nizsí je úrove, tím písnjsí je hodnocení. Password (Heslo) ­ Nastavení nebo zmna hesla pro nastavení zámku. [New] (Nové heslo): Zadejte nové 4ciferné heslo pomocí numerických tlacítek a poté stisknte tlacítko ENTER. [Change] (Zmna): Po zadání aktuálního hesla zadejte dvakrát nové heslo. Area Code (Volacka) ­ Vyberte kód pro zempisnou oblast jako úrove hodnocení pehrávání. To urcuje, které standardy oblasti se pouzívají pro ohodnocení disk DVD kontrolovaných rodicovským zámkem. (viz strana 20) 2 Zobrazí menu nastavení DVB-T nebo DAB: 3 Zvolte pozadovanou moznost v první úrovni: 4 Pechod ke druhé úrovni: 5 Zvolte pozadovanou moznost v druhé úrovni: 6 Pechod ke tetí úrovni: 7 Zmna nastavení: 8 Pejdte zpt k pedeslé úrovni: SETUP vV B vV B v V / ENTER b Pizpsobení dalsích nastavení B. L. E. (Black Level Expansion) (Rozsíení úrovn cerné) ­ Slouzí k nastavení úrovn cerné. DivX(R) VOD ­ DivX® je formát digitálního videa, který byl vytvoen spolecností DivX, Inc. Toto zaítení DivX je oficiáln certifikováno k pehrávání DivX videa v rozlisení HD. Zaízení s certifikací DivX musí být registrováno k pehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (videa na pozádání) (VOD). Nejdíve vygenerujte DivX VOD registracní kód zaízení a vlozte jej bhem registracního procesu. Dlezité: Obsah formátu DivX VOD je chránn systémem DivX DRM (Správou digitálních práv), který vymezuje pehrávání registrovaných zaízení s certifikací DivX Certified device. Pokud se snazíte pehrávat obsah ve formátu DivX VOD bez autorizace vaseho zaízení, objeví se na displeji zpráva "Chyba autorizace" a obsah nebude mozné pehrát. Bitovýtok záznamu ­ Mzete zvolit rychlost penosu pro pímý zápis na USB. Vyssí rychlost penosu zarucí lepsí zvukovou kvalitu ale zabírá více místa na USB flash disku. Více informací o pímém zápisu na USB na stran 18. Nastavení DVB-T nebo DAB - jest více, co mzete dlat Nastavení naprogramovaných kanál Auto Scan ­ Tato moznost automaticky snímkuje a nastavuje dostupné kanály. Aktuáln vybraný rezim (TV nebo rádio) se nezmní po automatické volb hledání kanál. [. . . ] Pokud se vase TV nachází v tabulce níze, nastavte píslusný výrobní kód. NA OVLÁDACI 1 Volba rezimu disku: 2 Pipojte USB flashdisk k portu USB na pístroji: 3 Zobrazte obrazovku nabídky v rezimu zastavení: 4 Vyberte soubor: Pro pímé pehrávání konkrétního souboru zadejte císelnými tlacítky (0-9) císlo souboru. MODE O Pidrzte tlacítko TV POWER a pomocí numerických tlacítek vlozte výrobní kód pro vasí TV (viz tabulka níze). Uvolnte tlacítko TV POWER pro ukoncení nastavení. Výrobce LG / GoldStar Zenith Samsung Sony Hitachi Kód 1 (Standardní), 2 1, 3, 4 6, 7 8, 9 4 RETURN v V, DVD MENU 5 Pehrajte soubor: 6 Vyjmte USB flashdisk: N - PLAY V závislosti na vasí TV, nkterá tlacítka nemusí pracovat správn s televizí dokonce ani po vnesení správného výrobního kódu. Pokud mníte baterie v dálkovém ovládání, kód, který jste vlozili, se mze zpt nastavit do základního nastavení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG DVT-589H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG DVT-589H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag