Návod k použití LG DP-450R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG DP-450R. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG DP-450R bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG DP-450R.


LG DP-450R : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3100 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG DP-450R (1814 ko)
   LG DP-450R ANNEXE 139 (3509 ko)
   LG DP-450R ANNEXE 536 (3948 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG DP-450R

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je-li napájecí kabel jakkoli pokozen, obraÈte se na vrobce nebo nejbliÏí autorizovan servis a poÏádejte o vmûnu. Napájecí kabel slouÏí jako hlavní prostfiedek pro odpojení z elektrické sítû. Zajistûte, aby po instalaci byla snadno dostupná zásuvka. Monitor pouÏívejte pouze se zdrojem napájení uvedenm v technickch údajích v této pfiíruãce nebo na monitoru. [. . . ] Mohl by upadnout a pokodit se nebo vám poranit nohu. X3 Pfiipojení displeje Pfied instalací monitoru se ujistûte, Ïe monitor, poãítaã a dalí pfiipojená zafiízení jsou vypnutá. Nastavení displeje 1. Orientace displeje je z dÛvodu zajitûní maximálního pohodlí nastavitelná. Rozsah naklonûní : -5°~17° Ergonomie Chcete-li monitor sledovat v ergonomické a pohodlné pozici, doporuãuje se, aby úhel jeho naklonûní dopfiedu nepfiesahoval 5° X4 Pripojenie displeja Pfiipojení k osobnímu poãítaãi 1. Zkontrolujte, zda je poãítaã a produkt vypnut. Podle obrázku pfiipojte kabel mezi body 1 a 2 . A Pfiipojte kabel DVI B Pfiipojte kabel Dsub (PC) C Pfiipojte kabel Dsub (Mac) D Pfiipojte kabel HDMI POZNÁMKA Toto je schematické znázornûní zadního pohledu. Tento pohled na zadní ãást pfiedstavuje veobecn model. V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouÏívat stínûné signální kabely rozhraní (D-sub 15kolíkov kabel, DVI kabel) s feritovm jádrem. Napájecí kabel Signálov kabel Vstup pro sluchátka/sluchátko Typ zásuvky na zdi Kabel DVI-Digital (Tato funkce není dostupná ve vech zemích. ) AV zafiízení (Set-top box, DVD, video, konzola pro videohry) Adaptér Mac Pro pouÏití s poãítaãem Apple Macintosh je zapotfiebí zvlátní adaptér pro zmûnu 15kolíkového konektoru (3 fiady) D-sub VGA na dodaném kabelu na 15kolíkov konektor se 2 fiadami. X5 Pripojenie displeja 2. Stisknutím tlaãítka na postranním panelu monitor zapnûte. Jakmile je monitor zapnut, automaticky se spustí funkce , , Self Image Setting Function" (Automatické nastavení obrazu). (Pouze do vstupu signálního kabelu D-sub (RGB)) Tlaãítko Power (Napájení) POZNÁMKA "Self Image Setting Function" (Automatické nastavení obrazu)?Tato funkce poskytuje uÏivateli optimální nastavení zobrazení. Pokud uÏivatel pfiipojí monitor poprvé, tato funkce automaticky provede optimální nastavení displeje pro jednotlivé vstupní signály. Pokud pfii práci se zafiízením nebo po zmûnû rozliení obrazovky dojde k potíÏím jako je rozmazan obraz, rozmazaná písmena, blikání obrazovky nebo ikm obraz, vylepete rozliení stisknutím tlaãítka funkce AUTO/SET. 3. Stisknûte tlaãítko SOURCE (ZDROJ) na pfiedním panelu monitoru. INPUT Pfiipojení pomocí signálového kabelu D-sub. Pfiipojení pomocí signálového vstupního kabelu DVI. Vysoké hodnoty korekce gamma na monitoru zesvûtlují obrázky a nízké hodnoty zvyují jejich kontrast. Zvolíte-li moÏnost , , HIGH" (Vysoká), obrazovka bude jasná, zvolíte-li moÏnost , , LOW", obrazovka bude tmavá. JelikoÏ jde o kritérium signálu videa, je to nejtmaví obrazovka, jakou monitor dokáÏe zobrazit. vstup HDMI BLACK LEVEL (ÚroveÀ ãerné) MENU (Nabídka): Konec : SníÏit : Zvi SET (Nastavit): Vyberte dalí dílãí nabídku. COLOR COLOR · sRGB: Nastavení barev bude PRESET (Pfiednastavení) odpovídat standardním specifikacím barev sRGB. RED (âervená) GREEN (Zelená) Nastavte si vlastní úrovnû ãervené barvy. Nastavte si vlastní úrovnû modré barvy. MENU (Nabídka): Konec BLUE (Modrá) : SníÏit : Zvi SET (Nastavit): Vyberte dalí dílãí nabídku. X12 Vbûr a nastavení nabídky OSD Hlavní nabídka TRACKING Dílãí nabídka Pfiíkaz TRACKING (Stopování) HORIZONTAL (Vodorovnû) VERTICAL (Svisle) SlouÏí k posunutí obrazu doleva a doprava. SlouÏí k posunutí obrazu nahoru a dolÛ CLOCK (Kmitoãet) Tato funkce slouÏí k minimalizaci svislch pruhÛ na pozadí obrazu. Velikost obrazu ve vodorovném smûru se zmûní také. Tato poloÏka umoÏÀuje odstranit vekeré vodorovné ruení a obraz vyãistit nebo zaostfiit. SlouÏí k úpravû ostrosti obrazu. PHASE (Fáze) SHARPNESS MENU (Nabídka): Konec (Ostrost) : SníÏit : Zvi SET (Nastavit): Vyberte dalí dílãí nabídku. X13 Vbûr a nastavení nabídky OSD Hlavní nabídka SETUP Dílãí nabídka Pfiíkaz SETUP (NASTAVENIE) LANGUAGE (Jazyk) OSD POSITION (POLOHA PONUKY NA DISPLEJI OSD) RGB SlouÏí k nastavení jazyka, ve kterém se zobrazují názvy ovládání. SlouÏí k úpravû polohy nabídky OSD na obrazovce. Pokud se vstup grafické karty lií od poÏadovanch specifikací, úroveÀ barev se mÛÏe zhorit z dÛvodu ruení grafického signálu. Pomocí této funkce je úroveÀ signálu nastavena, aby odpovídala standardní úrovni vstupu grafické karty a aby obraz byl optimální. Tuto funkci aktivujte, pokud se na obrazovce vyskytují bílé a ãerné barvy. [. . . ] · MÛÏete zajistit aktuální nastavení ovládání, aby nemohlo bt omylem zmûnûno. Ovládání OSD mÛÏete opût kdykoli odemknout stisknutím a podrÏením tlaãítka MENU (Nabídka): Mûla by se objevit zpráva "OSD UNLOCKED" (Nabídka OSD odemãena). X19 ¤eení problémÛ Obraz na displeji se nezobrazuje správnû. Poloha obrazu není správná. · Stisknûte tlaãítko AUTO/SET ­ tato volba automaticky vybere ideální nastavení monitoru. Pokud vsledky nejsou uspokojivé, nastavte polohu obrazu pomocí ikon H position (Vodorovná poloha) a V position (Svislá poloha) v nabídce OSD. Na pozadí obrazovky je vidût svislé pruhy. · Stisknûte tlaãítko AUTO/SET ­ tato volba automaticky vybere ideální nastavení monitoru. Pokud vsledky nejsou uspokojivé, zredukujte svislé pruhy pomocí ikony CLOCK (Kmitoãet) v nabídce OSD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG DP-450R

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG DP-450R bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag