Návod k použití LG DP-450P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG DP-450P. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG DP-450P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG DP-450P.


LG DP-450P : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3100 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG DP-450P (1814 ko)
   LG DP-450P ANNEXE 333 (3509 ko)
   LG DP-450P ANNEXE 752 (3948 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG DP-450P

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je-li napájecí kabel jakkoli pokozen, obraÈte se na vrobce nebo nejbliÏí autorizovan servis a poÏádejte o vmûnu. Napájecí kabel slouÏí jako hlavní prostfiedek pro odpojení z elektrické sítû. Zajistûte, aby po instalaci byla snadno dostupná zásuvka. Monitor pouÏívejte pouze se zdrojem napájení uvedenm v technickch údajích v této pfiíruãce nebo na monitoru. [. . . ] 110, 0 mm (4, 33 palce) 110, 0 mm Nejprve vyjmûte uzamykací pin. Ergonomick Doporuãuje se, aby úhel náklonu monitoru nepfiesahoval 5 stupÀÛ, tak bude zajitûna ergonomická a pohodlná poloha. X4 Pfiipojení displeje PouÏití funkce otoãení 1. Chcete-li pouÏít funkci otoãení, nastavte na monitoru maximální vku. 2. Na ífiku a na vku: Monitor lze otoãit o 90 ° ve smûru hodinovch ruãiãek. Buìte opatrní a pfii otáãení obrazovky zabraÀte kontaktu tûla monitoru s podstavcem. Pokud se tûlo monitoru srazí s podstavcem, podstavec by mohl prasknout. âást tûla âást podstavce 3. Podrobnûjí informace naleznete na CD se softwarem pro otoãení. X5 Pfiipojení displeje Pfied instalací monitoru se ujistûte, Ïe monitor, poãítaã a dalí pfiipojená zafiízení jsou vypnutá. Umístûní monitoru PouÏití drÏáku kabelu Pokud chcete pouÏít drÏák kabelu, kter sepne vechny kabely dohromady, protáhûnûte je doprava dle obrázku. Pokud to nechcete, nemÛÏete pouÏívat funkci Pivot bez problémÛ. X6 Pripojenie displeja Pfiipojení k osobnímu poãítaãi 1. Zkontrolujte, zda je poãítaã a produkt vypnut. Podle obrázku pfiipojte kabel mezi body 1 a 2 . A Pfiipojte B Pfiipojte C Pfiipojte D Pfiipojte kabel DVI kabel Dsub (PC) kabel Dsub (Mac) kabel HDMI E Pfiipojte audio kabel POZNÁMKA Toto je schematické znázornûní zadního pohledu. Tento pohled na zadní ãást pfiedstavuje veobecn model. V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouÏívat stínûné signální kabely rozhraní (D-sub 15kolíkov kabel, DVI kabel) s feritovm jádrem. Napájecí kabel Signálov kabel Lií se v závislosti na modelu. Typ zásuvky na zdi Typ zásuvky na zdi AV zafiízení (Set-top box, DVD, video, konzola pro videohry) Kabel DVI-Digital (Tato funkce není dostupná ve vech zemích. ) Adaptér Mac Pro pouÏití s poãítaãem Apple Macintosh je zapotfiebí zvlátní adaptér pro zmûnu 15kolíkového konektoru (3 fiady) D-sub VGA na dodaném kabelu na 15kolíkov konektor se 2 fiadami. 2. Stisknutím tlaãítka na postranním panelu monitor zapnûte. Jakmile je monitor zapnut, automaticky se spustí funkce Automatické nastavení obrazu. (Pouze v analogovém reÏimu) POZNÁMKA "Self Image Setting Function" (Automatické nastavení obrazu)?Tato funkce poskytuje uÏivateli optimální nastavení zobrazení. Pokud uÏivatel pfiipojí monitor poprvé, tato funkce automaticky provede optimální nastavení displeje pro jednotlivé vstupní signály. Stisknete-li tlaãítko MENU (Nabídka) dvakrát, opustíte nabídku OSD. X11 Vbûr a nastavení nabídky OSD V následující tabulce jsou uvedeny vechny nabídky ovládání, úprav a nastavení v nabídce OSD. : Nastaviteln * : pouze pro vstup RGB/DVI ** : pouze pro vstup HDMI R : vstup RGB D : vstup DVI H : vstup HDMI POZNÁMKA Pofiadí ikon se mÛÏe liit v závislosti na modelu (X12 ­ X18). X12 Vbûr a nastavení nabídky OSD Byli jste uvedeni do vbûru a nastavení poloÏky pomocí systému OSD. NíÏe jsou uvedeny ikony, názvy ikon a popisy ikon vech poloÏek zobrazench v nabídce. Stisknûte tlaãítko MENU (Nabídka) a objeví se hlavní nabídka OSD. PICTURE COLOR POSITION Hlavní nabídka TRACKING SETUP MENU : Exit (Konec) : Adjust (Upravit) (Decrease/Increase (SníÏit/Zvit)) SET : Enter (Potvrdit) : Vyberte dalí dílãí nabídku : Restartování pro vbûr podmenu Popis tlaãítka Název nabídky Ikony Dílãí nabídky POZNÁMKA Jazyky nabídky OSD (On Screen Display) na monitoru mohou bt jiné neÏ v pfiíruãce. X13 Vbûr a nastavení nabídky OSD Hlavní nabídka PICTURE Dílãí nabídka Pfiíkaz PICTURE (Obraz) vstup RGB/DVI BRIGHTNESS (Jas) CONTRAST (Kontrast) GAMMA (Korekce gamma) SlouÏí k úpravû jasu obrazu. Vysoké hodnoty korekce gamma na monitoru zesvûtlují obrázky a nízké hodnoty zvyují jejich kontrast. Zvolíte-li moÏnost , , HIGH" (Vysoká), obrazovka bude jasná, zvolíte-li moÏnost , , LOW", obrazovka bude tmavá. JelikoÏ jde o kritérium signálu videa, je to nejtmaví obrazovka, jakou monitor dokáÏe zobrazit. vstup HDMI BLACK LEVEL (ÚroveÀ ãerné) MENU (Nabídka): Konec : SníÏit : Zvi SET (Nastavit): Vyberte dalí dílãí nabídku. COLOR COLOR · sRGB: Nastavení barev bude PRESET (Pfiednastavení) odpovídat standardním specifikacím barev sRGB. RED (âervená) GREEN (Zelená) Nastavte si vlastní úrovnû ãervené barvy. Velikost obrazu ve vodorovném smûru se zmûní také. Tato poloÏka umoÏÀuje odstranit vekeré vodorovné ruení a obraz vyãistit nebo zaostfiit. SlouÏí k úpravû ostrosti obrazu. PHASE (Fáze) MENU (Nabídka): Konec SHARPNESS : SníÏit (Ostrost) : Zvi SET (Nastavit): Vyberte dalí dílãí nabídku. X17 Vbûr a nastavení nabídky OSD Hlavní nabídka Dílãí nabídka Pfiíkaz SETUP SETUP (REGJISTRIMI) LANGUAGE (Jazyk) OSD POSITION (POLOHA PONUKY NA DISPLEJI OSD) RGB SlouÏí k nastavení jazyka, ve kterém se zobrazují názvy ovládání. SlouÏí k úpravû polohy nabídky OSD na obrazovce. vstup RGB/DVI WHITE BALANCE (VyváÏení bílé) Pokud se vstup grafické karty lií od poÏadovanch specifikací, úroveÀ barev se mÛÏe zhorit z dÛvodu ruení grafického signálu. Pomocí této funkce je úroveÀ signálu nastavena, aby odpovídala standardní úrovni vstupu grafické karty a aby obraz byl optimální. [. . . ] Pokud vsledky nejsou uspokojivé, zredukujte svislé pruhy pomocí ikony CLOCK (Kmitoãet) v nabídce OSD. · Stisknûte tlaãítko AUTO/SET (Automaticky/Nastavit) ­ tato volba automaticky vybere ideální nastavení monitoru. Pokud vsledky nejsou uspokojivé, zredukujte vodorovné pruhy pomocí ikony PHASE (Fáze) v nabídce OSD. · Zkontrolujte Ovládací panely --> Zobrazení --> Nastavení a nastavte poÏadované rozliení obrazu nebo upravte obraz na ideální nastavení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG DP-450P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG DP-450P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag