Návod k použití LG DP-450

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG DP-450. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG DP-450 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG DP-450.


LG DP-450 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3100 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG DP-450 (1814 ko)
   LG DP-450 ANNEXE 592 (3509 ko)
   LG DP-450 ANNEXE 324 (3948 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG DP-450

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud pouÏijete jin napájecí kabel, ujistûte se, Ïe je certifikován pro platné národní standardy, pokud není poskytován dodavatelem. Je-li napájecí kabel jakkoli pokozen, obraÈte se na vrobce nebo nejbliÏí autorizovan servis a poÏádejte o vmûnu. Napájecí kabel slouÏí jako hlavní prostfiedek pro odpojení z elektrické sítû. Zajistûte, aby po instalaci byla snadno dostupná zásuvka. [. . . ] Tento pohled na zadní ãást pfiedstavuje veobecn model. V souladu se standardními pfiedpisy pro tento produkt je nutné pouÏívat stínûné signální kabely rozhraní (D-sub 15kolíkov kabel, DVI kabel) s feritovm jádrem. [Uspofiádání kabelÛ] Typ zásuvky na zdi Kabel DVI-Digital (Tato funkce není dostupná ve vech zemích. ) [Pfiipojení kabelÛ] Adaptér Mac Pro pouÏití s poãítaãem Apple Macintosh je zapotfiebí zvlátní adaptér pro zmûnu 15kolíkového konektoru (3 fiady) D-sub VGA na dodaném kabelu na 15kolíkov konektor se 2 fiadami. 4. Stisknutím tlaãítka Power (Napájení) na pfiední stranû zapnete monitor. Funkce , , Self Image Setting Function" (Automatické nastavení obrazu) se spustí automaticky, jakmile je monitor sputûn. (Pouze v analogovém reÏimu) Tlaãítko Power (Napájení) POZNÁMKA "Self Image Setting Function" (Automatické nastavení obrazu)?Tato funkce poskytuje uÏivateli optimální nastavení zobrazení. Pokud uÏivatel pfiipojí monitor poprvé, tato funkce automaticky provede optimální nastavení displeje pro jednotlivé vstupní signály. Pokud pfii práci se zafiízením nebo po zmûnû rozliení obrazovky dojde k potíÏím jako je rozmazan obraz, rozmazaná písmena, blikání obrazovky nebo ikm obraz, vylepete rozliení stisknutím tlaãítka funkce AUTO/SET. 5 Pfiipojení displeje Pfiipojení a oddûlení zadního krytu 1. Pfii pfiipojování zadního krytu pfiiloÏte oba otvory na sebe a zatlaãte na kryt podle obrázku Zadní kryt POZNÁMKA - Po pfiipojení kabelÛ zavfiete zadní kryt a teprve poté zaãnûte monitor pouÏívat. (Informace o pfiipojování kabelÛ najdete na stranû 5. ) 2. Pfii oddûlování zadní kryt uchopte za spodní ãást a vytáhnûte jej. ZajiÈovací zafiízení Kensington Pfiipojení k zamykacímu kabelu, kter lze samostatnû zakoupit ve vûtinû poãítaãovch obchodÛ. 6 Funkce ovládacího panelu Ovládání ãelního panelu Strana Tlaãítko Pomocí tohoto tlaãítka zdejte poloÏky EZ ZOOMING (P¤IBLÍÎENÍ EZ), 4:3 IN WIDE (4:3 ·IROKOÚHL¯), PHOTO EFFECT (FOTOGRAFICKÉ EFEKTY). Jazyky nabídky OSD (On Screen Display) na monitoru mohou bt jiné neÏ v pfiíruãce. 10 Vbûr a nastavení nabídky OSD Stisknutím tlaãítka na pravé stranû monitoru zobrazíte nabídku OSD. MENU(Nabídka): Konec - , + : Pfiesunout SET : Vyberte dalí dílãí nabídku. Hlavní nabídka EZ ZOOMING (P¤IBLÍÎENÍ EZ) Pfiíkaz SlouÏí k vbûru rozliení displeje. Vyberete-li v nabídce OSD moÏnost EZ ZOOMING (P¤IBLÍÎENÍ EZ), rozliení displeje se o stupeÀ sníÏí a znaky a obrázky budou vypadat vûtí. Vyberete-li moÏnost EZ ZOOMING (P¤IBLÍÎENÍ EZ) znovu, displej se vrátí do pÛvodního rozliení. * Tato funkce je k dispozici, pouze je-li na poãítaãi nainstalována aplikace , , forteManager". SlouÏí k vbûru velikosti obrazu. 4:3 IN WIDE (4:3 ·IROKOÚHL¯) WIDE 4:3 · WIDE (·IROKOÚHL¯): ·irokoúhlé zobrazení bez závislosti na vstupu video signálu. · 4 : 3 : Zmûní pomûr obrazového signálu na 4:3. PHOTO EFFECT (FOTOGRAFICKÉ EFEKTY) SlouÏí k vbûru barev obrazovky. · NORMAL (NORMÁLNÍ) Funkce PHOTO EFFECT (FOTOGRAFICKÉ EFEKTY) je zakázána. · GAUSSIAN BLUR (GAUSSOVSKÉ ROZOST¤ENÍ) Tato moÏnost slouÏí k pfiidání efektu, kdy tmav a ostr obraz vypadá svûtlejí a ménû ostr. · SEPIA (SÉPIE) Tato moÏnost zmûní tón obrazovky na sépiov. · MONOCHROME (MONOCHROMATICK¯) Tato moÏnost zmûní tón obrazovky na ed. [. . . ] · Stisknûte tlaãítko AUTO/SET (Automaticky/Nastavit) ­ tato volba automaticky vybere ideální nastavení monitoru. Pokud vsledky nejsou uspokojivé, nastavte polohu obrazu pomocí ikon H position (Vodorovná poloha) a V position (Svislá poloha) v nabídce OSD. · Stisknûte tlaãítko AUTO/SET (Automaticky/Nastavit) ­ tato volba automaticky vybere ideální nastavení monitoru. Pokud vsledky nejsou uspokojivé, zredukujte svislé pruhy pomocí ikony CLOCK (Kmitoãet) v nabídce OSD. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG DP-450

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG DP-450 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag